Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3455. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje, stran 8883.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 29. 5. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje (v nadaljevanju OPPN)
Ocena stanja:
Na območju obstoječega kamnoloma, ki leži ob lokalni cesti Liboje-Petrovče ima investitor INGRAD GRAMAT d.d. Celje, namen posodobiti tehnologijo odkopavanja in s tem zagotoviti varnejše odkopavanje, zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje, sprotno izvajanje sanacije degradiranih površin, ter pridobivanje mineralne surovine do dokončnega zaključka sanacije kamnoloma.
Investitor bo nameravana dela oziroma posege izvedel v območju sprejete programske zasnove za širitev kamnoloma Liboje z oznako P15. Za omenjeno območje je bila z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000 (Uradni list RS, št. 94/02) sprejeta Programska zasnova za širitev kamnoloma Liboje (P15), ki v 22. členu za ureditveno območje programske zasnove med drugim opredeljuje tudi izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Naravne in ustvarjene danosti prostora kot pomembnejše omejitve
- Kamnolom je trenutno razvit v osmih etažah z etažnimi višinami od 20 do 30 m.
- Geološko je kamnolom omejen na relativno ozek pas širine 170-200 m, ki se vleče v smeri zahod - jugozahod. Na jugu je omejen s tufskim peščenjakom, na severu pa se med apnencem in dolomitom menjavajo plasti laporja tako, da je širitev v te dve smeri močno omejen. Plasti imajo nakazan generalni vpad proti vzhodu pod kotom med 50 in 70 stopinj, kar je glede na zatečeno smer etaž neugodno. Morfološko je kamnolom razvit v relativno strmem terenu (30-35 stopinj).
- Na vzhodni strani kamnolom omejuje lokalna cesta Liboje-Petrovče in potok Bistrica.
- Na območju kamnoloma je opredeljena naravna vrednota z oznako NV 31 - Ravbarska luknja 2 (Naravovarstvene smernice ZVNKD Celje; št. 02-2425/21-98-MP, maj 2000).
- Območje OPPN leži v območju daljinskega vpliva varovanega območja Natura 2000 Ocvirkova jama (SI3000083). Gre za habitatni tip jame, ki je pomemben zaradi podzemeljske favne.
Razlogi za pripravo OPPN za kamnolom Liboje:
- Posodobitev tehnologije odkopavanja z min. posegi v prostor,
- Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
- Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
- Izvajanje sprotne in končne sanacije degradiranih površin,
- Pridobivanje mineralne surovine do dokončnega zaključka sanacije kamnoloma,
- Širitev območja izvajanja rudarskih del (pridobivanje tehničnega kamna) v skladu s sprejeto programsko zasnovo.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje OPPN kot območje, za katerega je bila v sklopu zadnjih sprememb in dopolnitev planskih aktov v letu 2002 sprejeta programska zasnova za širitev kamnoloma Liboje (z oznako P15) in za katerega je potrebno v nadaljevanju izdelati OPPN.
OPPN bo podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
 
II. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN za kamnolom Liboje.
Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Predmet izdelave OPPN je območje sprejete programske zasnove za širitev kamnoloma Liboje z oznako P15.
V OPPN je med ostalim opredeliti oziroma določiti:
- Tehnološki postopek izkoriščanja kamnoloma,
- Posege za zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
- Gradnjo objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
- Gradnjo prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture,
- Vplivno območje kamnoloma v času izkoriščanja,
- Sanacijski program, ki bo poleg končne sanacije omogočal tudi sprotno sanacijo degradiranih površin,
- Usmeritve in pogoje novih programov po pretečenem času izkoriščanja.
V postopku priprave in sprejemanja OPPN je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO). Sestavni del postopka je tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN v naravo na varovana območja.
Investitor OPPN mora zagotoviti izdelavo okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe OPPN na okolje in možne alternative ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnostih območja na katerega se OPPN nanaša ter okoljsko poročilo o vplivih na varovana območja.
Programska izhodišča OPPN:
- Posodobitev tehnologije odkopavanja,
- Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
- Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
- Izvajanje sprotne in končne sanacije degradiranih površin,
- Pridobivanje mineralne surovine do dokončnega zaključka sanacije kamnoloma,
- Gradnja spremljajočih objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
- Gradnja prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, ki je potrebna za obratovanje kamnoloma,
- Načrtovanje krajinske ureditve sprotne in dokončne sanacije kamnoloma.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi izhodišča, ki so navedena v sprejeti programski zasnovi za širitev kamnoloma Liboje (z oznako P15) ter druga programska izhodišča, ki se eventualno pojavijo v postopku izdelave samega dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN zajema območje kamnoloma Liboje, ki leži na vzhodnem delu grebena Kotečnik v dolini potoka Bistrica in ob lokalni cesti Liboje-Petrovče. Na vzhodu območje omejuje navedena lokalna cesta in potok Bistrica, na severu, jugu in zahodu, pa gozdne površine. Ureditveno območje meri ca. 38,44 ha.
 
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
- Zakonom o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07),
- Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
Okoljska poročila se pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje in sicer predvsem z:
- Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
- Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 53/06),
- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
 
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
- Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
- Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
- Programsko zasnovo za širitev kamnoloma Liboje (P15); Urbana Kočar in Kočar d.n.o. Velenje, proj. št. 297/00 (Uradni list RS, št. 94/02),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP3 (Uradni list RS, št. 35/96, 68/98, 53/99 in 83/03),
- Idejno zasnovo - občinski lokacijski načrt za kamnolom Liboje (IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora, Celje, št. proj. 031/06, september 2006),
- Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
- Geodetski načrt ureditvenega območja OPPN v ustreznem merilu,
- Idejni rudarski projekt,
- V skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-121/2006 MK, izdana dne 16. 6. 2006) je potrebno v okviru postopka priprave OPPN izvesti CPVO. Izsledki te presoje bodo služili kot izhodišče za oblikovanje okoljevarstvenih meril in pogojev za poseganje v okolje v okviru OPPN (za izdelavo okoljskih poročil poskrbi naročnik vseh strokovnih podlag, INGRAD GRAMAT d.d.),
- Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
- Podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
- Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora,
- Poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje.
 
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
- Pripravljavec OPPN pripravi »Obvestilo o nameri izdelave občinskega načrta za širitev kamnoloma Liboje za RS, Ministrstvo za okolje in prostor (že izvedeno v maju 2006, na podlagi ZUreP-1).
- Pripravljavec Občina Žalec (v nadaljevanju OŽ) skliče prvo prostorsko konferenco občinskega načrta (že izvedeno v marcu 2007, na podlagi ZUreP-1).
- Župan OŽ sprejme sklep o pripravi OPPN.
- Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
- Pošiljanje sklepa o pripravi OPPN Ministrstvu za okolje in prostor.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
- Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi OPPN).
- Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (odločba je že bila pridobljena, dne 16. 6. 2006).
- Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN
- Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
- Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
- Pripravljavec OPPN po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila pošlje dopolnjeni osnutek OPPN skupaj z okoljskim poročilom na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega pridobi pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
- Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi pisnega obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan OŽ nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.
- KS Liboje in KS Petrovče v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
- Javna razgrnitev se izvede na sedežu OŽ in na sedežu KS Liboje (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
- OŽ v sodelovanju s KS Liboje organizira javno obravnavo OPPN in okoljskega poročila v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih OŽ.
- Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost kot tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila.
- Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS Liboje evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
- Izdelovalec OPPN v sodelovanju z OŽ prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
- Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru).
- Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
- Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča OŽ do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
- Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
- Opredelitev pristojnih ministrstev v mnenju glede sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
- V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec, župan pa ga po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve posreduje v sprejem Občinskemu svetu OŽ.
- Občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
3. RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko, Sektor za rudarstvo, Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana,
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Celje,
6. Zavod za varstvo narave RS, OE Celje, Celje,
7. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
9. Telekom Slovenije, PE Celje,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
11. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
12. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
13. Kabel TV d.o.o., Petrovče,
14. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti,
15. Krajevna skupnost Liboje,
16. Krajevna skupnost Petrovče,
17. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
- Pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev: INGRAD GRAMAT d.d., Medlog 7, Celje;
- Naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag in OPPN: INGRAD GRAMAT d.d., Medlog 7, Celje;
- Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ);
- Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Ulica XIV. divizije 14, Celje; Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov).
 
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, celotno izdelavo OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik INGRAD GRAMAT d.d.., Medlog 7, Celje.
 
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
 
VIII. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0001/2006-2/3
Žalec, dne 29. maja 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.