Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12. 7. 2007

Kazalo

3406. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta LIKO Liboje, stran 8778.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta LIKO Liboje
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta LIKO Liboje (v nadaljevanju OPPN)
Ocena stanja:
Na obeh straneh lokalne ceste Petrovče–Liboje ima podjetje LIKO d.d. Liboje obstoječe proizvodne, poslovne in pomožne objekte s pripadajočimi zunanjimi površinam (parkirišča, manipulativne in skladiščne površine …). Iz funkcionalnega in oblikovnega vidika območje obremenjujejo številni obstoječi objekti, neprimerno oblikovanje in namembnost zunanjih površin, prometna neurejenost ter neurejena komunalna in energetska infrastruktura. Investitor LIKO d.d. Liboje potrebuje za svoj razvoj tudi nove objekte.
Razlogi za pripravo OPPN:
V ureditvenem območju OPPN se skladno z razvojnimi programi investitorja, sedanjega lastnika objektov in zemljišč, predvidijo prostorske ureditve za proizvodne, poslovne in spremljajoče dejavnosti.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje LN kot obstoječe stavbno zemljišče) v okviru ureditvenega območja za proizvodne dejavnosti, za katerega je potrebno izdelati izvedbeni prostorski akt. To obveznost opredeljuje tudi odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP3 (Uradni list RS, št. 35/96, 68/98, 53/99 in 83/03).
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN LIKO Liboje. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Predmet izdelave OPPN je delno pozidano območje na katerem ima proizvodne, poslovne in spremljajoče dejavnosti podjetje LIKO Liboje d.d. Najpomembnejša programska izhodišča so:
– Legalizacija in oblikovna sanacija nekaterih obstoječih objektov,
– Rušitev dotrajanih oziroma neprimerno lociranih obstoječih objektov,
– Načrtovanje novogradenj,
– Ustreznejša namenska raba in oblikovanje zunanjih površin,
– Zmanjšanje števila priključkov na obstoječo lokalno cesto in načrtovanje pogojev za prometno varnejšo navezavo območja,
– Ureditev komunalne, energetske in druge infrastrukture.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN leži v bližini kamnoloma Liboje ter vzhodno in zahodno od lokalne ceste Petrovče–Liboje in zajema območje v katerem posluje podjetje LIKO Liboje d.d. Območje na vzhodu omejuje vodotok Bistrica, na jugu kmetijske površine v naravi oziroma poselitvene površine v veljavnih prostorskih dokumentih, na zahodu zahodni rob lokalne ceste Petrovče–Liboje in delno kmetijske površine in na severu cesta ter kmetijske površine v naravi, ki pa so v veljavnih prostorskih dokumentih ponovno opredeljene kot stavbno zemljišče oziroma poselitvene površine.
Severozahodni del ureditvenega območja vključuje zemljišče, kjer je zgrajena proizvodna hala in za katero je Skupščina Občine Žalec dne 27. 12. 1979 izdala tudi gradbeno dovoljenje pod št. 351-805/79-6/9. Po veljavnih prostorskih dokumentih Občine Žalec pa je to zemljišče še vedno opredeljeno kot najboljše kmetijsko zemljišče.
V ureditveno območje OPPN so zajeta zemljišča parc. št. *35/2, 123/1(del), 196/4(del), 196/2, 196/3(del), 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 196/10, 197, 198, 200/1(del), 200/2, 202/2(del), 202/5(del), 204/1(del), 202/8, 202/10(del), 1008/4, 1010/1(del), vse k.o. Liboje (v območju poselitvenih površin) in zemljišča parc. št. 196/4(del), 200/1(del), 202/5(del), 204/1(del), 204/3(del), 1008/3, 1010/1(del), vse k.o. Liboje (v območju kmetijskih zemljišč).
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 53/06),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP3 (Uradni list RS, št. 35/96, 68/98, 53/99 in 83/03),
– Idejno zasnovo prostorske ureditve LN »LIKO« Liboje (Constructa Idrija d.o.o., enota Ljubljana, št. proj. 380/03, april 2004),
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (GEO Inženiring d.o.o., Žalec, junij 2003) in
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– Podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Pripravljavec OPPN pripravi »Obvestilo o nameri izdelave občinskega načrta LIKO Liboje za RS, Ministrstvo za okolje in prostor (že izvedeno v februarju 2005, na podlagi ZUreP-1),
– Pripravljavec Občina Žalec (v nadaljevanju OŽ) skliče prvo prostorsko konferenco občinskega načrta (že izvedeno v marcu 2005, na podlagi ZUreP-1),
– Župan OŽ sprejme sklep o pripravi OPPN,
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu,
– Pošiljanje sklepa o pripravi OPPN Ministrstvu za okolje in prostor.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi OPPN),
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (odločba je že bila pridobljena, dne 4. 4. 2005),
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN:
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa,
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan Občine Žalec nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja,
– KS Liboje v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi,
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS Liboje (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi),
– Občina Žalec v sodelovanju s KS Liboje organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec,
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila),
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS Liboje evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve,
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov),
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru),
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni),
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice,
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec, župan pa ga po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec,
– Občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
2. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Celje,
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
4. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
7. Telekom Slovenije, PE Celje,
8. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
9. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
10. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
11. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
12. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje kmetijstva in za področje gospodarskih dejavnosti),
13. Krajevna skupnost Liboje,
14. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave, naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag in OPPN: LIKO d.d. Liboje, Liboje 26/a, Petrovče,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: ŠABEC KALAN ŠABEC – ARHITEKTI, Mojca Kalan Šabec s.p., Haquetova 16, 1000 Ljubljana (izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov).
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik in naročnik LIKO d.d. Liboje, Petrovče.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
IX. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-0005/2004-2/3
Žalec, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.