Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12. 7. 2007

Kazalo

3379. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ´´Tok´´ v Ilirski Bistrici, stran 8742.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30. 6. 2006) je župan Občine Ilirska Bistrica sprejel dne 21. 6. 2007
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ''Tok'' v Ilirski Bistrici
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta
1.1. Ocena stanja
Območje obdelave se nahaja v poselitvenem območju naselja Ilirska Bistrica, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02 – dopolnjen 2001, 46/04, 63/04 – popravek, 65/04, 78/04).
Lokacija občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ''Tok'' v Ilirski Bistrici, (v nadaljevanju OPPN – TOK) je v Urbanistični zasnovi naselja Ilirska Bistrica, ki je sestavni del zgoraj navedenega planskega akta, opredeljena kot mešano območje namenjeno za stanovanjsko, oskrbno-storitveno in poslovno dejavnost v ureditveni enoti SO1 – LN. Obstoječe območje predstavlja degradirano industrijsko tkivo (Tovarniški kompleks kemijskih industrijskih obratov), ki naj bi prevzelo funkcijo dopolnilnega stanovanjskega jedra s spremljajočimi dejavnostmi javne infrastrukture.
Predmet izdelave OPPN – TOK za območje SO1-LN ob Vojkovem drevoredu, s katerim bo iz vidika prostorskega načrtovanja urejeno območje kompleksne graditve, ki bo namenjeno stanovanjski, oskrbni in poslovni dejavnost, ter druge potrebne ureditve za ustrezno dostopnost območja in komunalno infrastrukturo.
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati tudi druga možna programska izhodišča, ki se kot posledica pojavijo v samem postopku izdelave prostorskega akta.
1. prostorska konferenca je bila izvedena 19. 4. 2006.
Občina Ilirska Bistrica je dne 2. 3. 2007 pridobila Odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-28/2007 z dne 22. 2. 2007 v kateri je navedeno, da ni potrebno izvesti Celovite presoje vplivov na okolje po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1).
1.2. Razlogi
Razlogi za sprejem OPPN – TOK so:
– potreba po izgradnji novih stanovanjskih objektov znotraj naselja Ilirska Bistrica – večstanovanjski objekti, oziroma eventuelna gradnja vrstnih hiš,
– sanacija degradiranega industrijskega območja v osrednjem delu naselja Ilirska Bistrica,
– ustrezna dostopnost območja in ureditev komunalne infrastrukture.
2. Območje podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN – TOK je opredeljeno v planskih dokumentih Občine Ilirska Bistrica, ter vključuje parcele št. 219/2, 233/1, 233/2, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9,, 249, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 255, 258/1, 258/2, 260/1, 260/2, 260/3, 263, 264, 268/1, 268/2, 268/3, 270/1, 291/9, 291/12, 331/2, 331/3, 3169, 3170, 3171/1, 3171/2, 3172/1, 3172/2, 3174/1, 3174/2, 3174/3, 3174/4, 3174/5, 3174/6, 3174/7, 3174/8, 3175, 3177, 3305, 3316 k.o. Trnovo.
Velikost območja je približno 3,5 ha.
Območje obravnave se vsebinsko razširi na širše območje – na sosednja zemljišča, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno za okoljsko in funkcionalno ugodnejšo rešitev, ter druge morebitne parcele za izvedbo komunalne infrastrukture.
V širše območje obravnave urejanja OPPN – TOK se vključi parc. št. 145/1, 145/3, 145/6, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 150/2, 150/4, 160/1, 160/2, 162, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 167/11, 167/13, 167/14, 167/15, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 240/3, 243/1, 243/2, 243/3, 244/1, 244/2, 244/3, 342, 3161/1, 3161/2, 3162/1, 3162/2, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3293 k.o. Trnovo
Velikost širšega območja urejanja je približno 5,5 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
Načrtovalec OPPN –TOK izdela dve strokovni rešitvi. Če se izkaže na podlagi izdelanih strokovnih analiz potreba po izdelavi več rešitev, se izdela več variant.
Načrtovalec pridobi geodetski načrt širšega območja urejanja obsegu cca 5,5 ha, ki mora ustrezati tudi pripravi PGD in je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), ter izdela program opremljanja zemljišč po veljavnih predpisih.
Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljalec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Faza        |Nosilec        |Rok        |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Sklep o pričetku  |župan         |Junij 2007     |
|postopka in objava |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Izdelava strokovnih|načrtovalec      |21 dni       |
|podlag       |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Izdelava idejne  |načrtovalec      |21 dni       |
|zasnove      |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Izdelava osnutka  |načrtovalec      |21 dni       |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Pridobivanje    |Nosilci urejanja   |30 dni       |
|smernic      |prostora na podlagi |          |
|          |vloge občine     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Dopolnitev osnutka |načrtovalec      |7 dni       |
|na podlagi smernic |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Javna razgrnitev in|Občina, načrtovalec  |30 dni       |
|javna obravnava  |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Stališča do pripomb|Občina, načrtovalec  |7 dni       |
|- predlog     |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Obravnava     |Občinski svet     |          |
|dopolnjenega    |           |          |
|osnutka in zavzem |           |          |
|stališč      |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Izdelava predloga |načrtovalec      |7 dni       |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|pridobivanje mnenj |Nosilci urejanja   |30 dni       |
|          |prostora na podlagi  |          |
|          |vloge občine     |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Usklajen predlog  |izvajalec       |7 dni       |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Sprejem odloka in |občinski svet     |          |
|objava       |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|Izdelava dokončnega|načrtovalec      |7 dni       |
|OPPN        |           |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
5. navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPPN občine, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
5.1. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPN občine in podajo smernice, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
– Elektro Primorska, d.d., DE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Teles, telekomunikacije, d.o.o., Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica,
– Petrol plin, d.o.o., Ljubljana,
ter drugi podajalci priporočil in programov:
– KS Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilirska Bistrica.
5.3. Občinska uprava
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. in 61. členom ZP Načrt podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
6. Financiranje
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta, elaborata nove razdelitve zemljišč, geodetskega načrta, strokovnih podlag in programa opremljanja zagotovi pripravljavec – Občina Ilirska Bistrica.
Pobudnik, investitor in pripravljavec OPPN: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Izdelovalec OPPN je bil izbran v skladu z določili postopka javnega naročanja in sicer Studio 3 d.o.o., Fabčič Viljem, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina.
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505–01/2006
Ilirska Bistrica, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica:
Anton Šenkinc l.r.