Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007

Kazalo

2130. Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice, stran 5474.

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 16. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči za mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so namenjena spodbujanju investicij v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje in razvoj mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice (v nadaljevanju: sredstva za razvoj).
Pomoč se lahko dodeli, če:
– ima stimulativni učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov zgoraj navedenih podjetij;
– pozitivni učinki pomoči prevladujejo nad negativnimi učinki, ki jih ima ta na konkurenco.
2. člen
Sredstva za razvoj se, ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna in drugih namenskih virov.
3. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov posameznega projekta investicije. Dovoljena je zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih točk in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%. Višja stopnja pomoči je dovoljena, če se investicija v regiji ohrani 5 let in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo.
INSTRUMENTI POMOČI
4. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– nepovratna sredstva,
– sofinanciranje stroškov odpiranja delovnih mest.
PODROČJA IN NAMENI POMOČI
5. člen
Sredstev za razvoj se sme dodeliti mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Začetne investicije: investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
2. Stroške odpiranja novih delovnih mest (za obdobje največ 12 mesecev), povezanih z investicijo – stroški bruto plač za novo odprta delovna mesta, povezana z začetno investicijo. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij;
– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev,
– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 5 let; višina pomoči: v višini do 50% upravičenih stroškov.
UPRAVIČENCI
6. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo mikro, majhna in srednje velika podjetja po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06) s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice.
Do sredstev so prav tako upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, kolikor ima poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Brežice (stalno bivališče) in investira na območju Občine Brežice.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednja podjetja, ki so v skladu z Zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL – Uradni list RS, št. 67/93, 45/94, 74/97 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97, 39/97, 1/99, 52/99, 101/01 – odločba US, 42/02, 58/03, 10/06 – odločba US) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02, 93/02) kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezava družba, ki ne ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti podjetniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvajajo aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo.
Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih:
– področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
– področje ribištva in ribiških storitev,
– področje premogovništva,
– oddelek kopenskega prometa – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo,
– oddelek 61 – vodni promet,
– oddelek 62 – zračni promet.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Brežice.
7. člen
Kolikor je znesek, ki izhaja iz upravičenih vlog večji kot razpoložljivih sredstev za posamezen instrument pomoči, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
KUMULACIJA POMOČI
8. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči za ukrepe, določene v tem pravilniku, velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.
9. člen
Sredstva za spodbujanje podjetništva v Občini Brežice se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, javnih glasilih in na spletni strani Občine Brežice. Javni razpis mora biti objavljen v skladu z veljavno zakonodajo.
JAVNI RAZPIS
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju gospodarstva,
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo nepovratna sredstva,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
11. člen
Komisijo za obravnavo prispelih vlog imenuje župan Občine Brežice in je sestavljena iz predstavnikov občine, gospodarske ali obrtne zbornice. Komisija predlaga županu razdelitev razpoložljivih sredstev po namenih in upravičencih (mikro in makro podjetja) pred objavo javnega razpisa.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
OSTALE DOLOČBE
12. člen
Občina Brežice z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,
– terminski plan porabe sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– način zavarovanja,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, preverja komisija za obravnavo prispelih vlog na javni razpis.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog komisije za obravnavo vlog upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 113/03) in Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 126/03).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-1/2007
Brežice, dne 16. aprila 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.