Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

3074. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje, stran 4890.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) v zvezi s 5. členom odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97) in določbami zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) je Občinski svet občine Kočevje na 40. redni seji dne 22. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
1. člen
S tem odlokom so določeni način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Kočevje za volitve članov občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in župana.
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali kandidatnih list oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji volilne kampanje).
2. člen
Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja so:
– obstoječa plakatna mesta v mestu Kočevje in drugih krajih občine (oglasni stebri, oglasne deske itd.)
– prostostoječi panoji (premične table)
– ostala mesta, primerna za plakatiranje (vitrine, zasebni objekti, reklamne table podjetij ipd.).
3. člen
Plakatna mesta, ki jih Občina Kočevje enakopravno zagotavlja posameznim organizatorjem volilne kampanje so:
– v KS Kočevje-mesto na Trgu zbora odposlancev (mestna ploščad) in v Titovem parku po en prostostoječi pano za enega organizatorja
– v ostalih krajevnih skupnostih na krajevno običajen način in na mestih, ki jih le-te same določijo.
Način in pogoje uporabe teh mest določajo organi krajevnih skupnosti.
V krajevnih skupnostih je plakate potrebno prinesti njihovim predsednikom oziroma tajnikom. Tako bodo zagotovljeni enaki pogoji za vse organizatorje volilne kampanje.
V mestu Kočevje pa bo izvajalec nameščanja in odstranjevanja plakatov Komunala Kočevje, po ceniku izvajalca storitve. Izvajalec skrbi, da se plakatiranje izvaja v skladu z zakonom in tem odlokom.
4. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v prvi in drugi alinei 2. člena tega odloka, je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca objekta (tabla, stavba, zemljišče ipd.) in po predhodno plačani komunalni taksi na Občini Kočevje.
Proti plačilu komunalne takse omogoča Občina Kočevje organizatorjem volilne kampanje še dodatni prostor na parc. št. 2063/2 (novi Itas) in parc. št. 28 (LIK Kočevje), obe k.o. Kočevje, ki sta v občinski lastnini.
5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-15/98-102
Kočevje, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.