Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006

Kazalo

4237. Odlok o prazniku in o priznanjih Občine Komen, stran 10195.

Na podlagi 30. člena ter v povezavi s 6. členom Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 37. redni seji dne 6. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o prazniku in o priznanjih Občine Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa praznik ter pogoje in način podeljevanja priznanj Občine Komen.
II. DOLOČBE O PRAZNIKU OBČINE KOMEN
2. člen
Občina Komen ima svoj občinski praznik.
3. člen
Praznik Občine Komen je 21. junij, dan sprejema občinskih simbolov.
4. člen
Občina Komen obeležuje občinski praznik s slavnostno prireditvijo.
III. DOLOČBE O PRIZNANJIH OBČINE KOMEN
5. člen
Priznanja Občine Komen so:
– ČASTNI OBČAN Občine Komen,
– ZLATI GRB Občine Komen,
– Priznanja Občine Komen.
6. člen
Najvišje častno priznanje Občine Komen je »ČASTNI OBČAN«. Naziv se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delovanjem na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali na katerem drugem področju tako prispeval k ugledu in napredku občine, da ima to trajni pomen.
Naziv »ČASTNI OBČAN« se lahko letno podeli največ enemu občanu Občine Komen.
Naziv Častnega občana podeli župan na slovesnosti ob prazniku Občine Komen.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva listino o podelitvi naziva ter darilo trajne vrednosti.
7. člen
Priznanje »ZLATI GRB« Občine Komen se podeli posamezniku ali skupinam, za izredno življenjsko delo oziroma za vrhunske uspehe in dosežke na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali katerem drugem področju, ki so pomembni za razvoj in promocijo Občine Komen.
Občina Komen lahko podeli največ eno priznanje »ZLATI GRB« letno.
Priznanje »ZLATI GRB« podeli župan na slovesnosti ob prazniku Občine Komen.
Prejemnik priznanja »ZLATI GRB« prejme ob podelitvi listino ter posebej za ta namen umetniško oblikovan grb občine.
8. člen
Priznanja Občine Komen se podeljujejo posameznikom ali skupinam za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju. Priznanja imajo pomen pohvale ter so aktualen odziv na dosežke in uspehe na vseh področjih dela.
Občina Komen lahko podeli največ tri priznanja letno.
Priznanje Občine Komen podeli župan na slovesnosti ob prazniku Občine Komen.
Prejemnik priznanja prejme ob podelitvi listino.
IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
9. člen
Pobude in predlogi za podelitev naziva Častnega občana, priznanja Zlati Grb Občine Komen ter Priznanja Občine Komen se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi občinska uprava Občine Komen na ustrezen način v glasilu Občine Komen oziroma v drugih javnih glasilih enkrat letno.
Javni razpis za podelitev priznanj mora vsebovati:
– določbe in kriterije za podelitev priznanj,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k predlogu,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi in pobude, ter na kateri naslov.
Pobude in predloge za podelitev naziva častnega občana, priznanja Zlati grb občine Komen ter Priznanja Občine Komen lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, društva ter ožji deli lokalne skupnosti.
10. člen
Predlog za podelitev naziv častnega občana, priznanja Zlati Grb Občine Komen ter Priznanja Občine Komen mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– splošne podatke o predlagatelju,
– predstavitvene podatke o kandidatu,
– vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
– utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je bila predlagana podelitev nekega priznanja,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi.
11. člen
Prispele predloge bo obravnavala komisija za podelitev priznanj občine Komen (v nadaljevanju komisija), imenovana s sklepom župana.
Komisija obravnava le predloge, ki so predloženi pravočasno. Komisija lahko pisno zahteva od predlagatelja, da vlogo dopolni. Predloge obravnava komisija samostojno, k sodelovanju pri obravnavi posameznih predlogov lahko povabi tudi strokovnjake oziroma ustanove s posameznega področja.
Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga skupaj z obrazložitvijo posreduje občinskemu svetu občine Komen v obravnavo.
O prejemniku naziva Častni občan, priznanja Zlati grb Občine Komen ter Priznanja Občine Komen odloča občinski svet s sklepom.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
12. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava občine Komen.
13. člen
Priznanja se skladno s tem odlokom vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– ime in priimek, naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– kratka obrazložitev,
– datum izročitve priznanja.
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Občine Komen.
15. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena, v kolikor so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 01500-03/05-20
Komen, dne 6. septembra 2006
Župan
Občine Vitanje
Uroš Slamič l.r.