Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006

Kazalo

534. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi, stran 1337.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) je župan Občine Žalec dne 2. februarja 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi
I
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi (v nadaljevanju besedila: OLN), ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod št. 053/2004 v septembru 2005.
Ureditveno območje leži južno od naselja Vrbje med naseljem in potokom Struga, sredi večinoma varovanih kmetijskih površin in je veliko ca. 6,49 ha. Površine so namenjene prostorskim ureditvam za potrebe trgovsko-servisne, proizvodno-skladiščne, poslovno-gostinske, kulturne, športne in turistične dejavnosti ter ureditvi prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
II
Predlog akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih krajevne skupnosti Vrbje. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni predlog podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih krajevne skupnosti Vrbje dne 1. marca 2006 ob 17. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Vrbje. O začetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na predlog OLN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se OLN dopolni v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo OLN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/0002/2003 02/02
Žalec, dne 2. februarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.