Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2006 z dne 27. 1. 2006

Kazalo

350. Program priprave občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter, stran 920.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) je župan Občine Žalec dne 23. januarja 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter (v nadaljevanju: LN),
– predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo LN,
– obveznosti financiranja priprave LN.
 
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN
Ocena stanja:
Ureditveno območje LN predstavlja severni del naselja Šempeter, ki leži nad regionalno cesto Ločica–Šempeter–Žalec R II/447 in ga proizvodno območje SIP deli na vzhodni in zahodni del. Večji del površin v mejah ureditvenega območja je pozidan, izjema je le območje ob vzhodni meji SIP-a, ki ga zadnje spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Žalec v letu 2002 (programska zasnova za proizvodno-servisno območje Šempeter-sever z oznako P22) namenjajo za proizvodno-servisno dejavnost.
Večina posegov v obdobju zadnjih dveh desetletij je bila izvedena brez predhodne širše preveritve prostorskih danosti in usmeritev za urbanistično arhitektonsko ureditev prostora. Zgrajena prometna, komunalna in energetska infrastruktura zadostno pokriva obstoječe potrebe.
Pretežna površina vzhodnega dela ureditvenega območja LN je s planskimi akti občine opredeljena kot naselbinska dediščina z oznako K1.04 Šempeter v Savinjski dolini – Naselje 61600. Skrajni vzhodni del ob regionalni cesti pa je z odlokom zavarovan kot arheološka dediščina z oznako K2.15 –Šempeter v Savinjski dolini – Nekropola 1053 (Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča Šempeter v Savinjski dolini – Antična nekropola za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni list RS, št. 115/03). V zahodnem delu ureditvenega območja se ob njegovem vzhodnem robu nahaja s planskimi akti opredeljeno območje arheološke dediščine K2.14 Šempeter v Savinjski dolini – Arheološko najdišče Dobrteša vas 525/00 z objektom profane stavbne dediščine K4.13 – Hiša Rimska 108 633/00. V bližini železniške postaje je območje naravnega spomenika NS8 – tisa pri železniški postaji.
Iz izvedene ankete med predstavniki zainteresirane javnosti (pravne osebe, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost na obravnavanem območju, večji lastniki zemljišč na obravnavanem območju) v času februar–marec 2005 izhaja več predlogov po:
– gradnji posamičnih novih poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov v pretežnem delu vzhodnega dela ureditvenega območja (zaradi spremembe funkcije kmečkih gospodarstev),
– kompleksnejših posegih s poslovno-stanovanjsko funkcijo v opuščenem, skrajnem vzhodnem delu,
– kompleksnejših posegih s proizvodno-servisno funkcijo v severnem kraku vzhodnega dela območja (P 22) ter
– gradnji stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in pomožnih objektov v zahodnem delu ureditvenega območja LN.
Razlogi za pripravo LN:
– nujnost izdelave izvedbenega prostorskega načrta (zapolnitev vrzeli na nivoju izvedbene prostorske dokumentacije),
– ugotovitev in razvoj vloge ureditvenega območja z vidika njegove lege, funkcije in prostorskih vrednosti v celotnem naselju Šempeter,
– potrebe znanih in potencialnih investitorjev po gradnji posamičnih poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov ter spremembi namembnosti in rekonstrukciji obstoječih objektov in po izvedbi kompleksnejših posegov s poslovno-stanovanjsko in proizvodno-servisno funkcijo,
– rekonstrukcija in dograditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez;
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje LN kot obstoječe stavbno zemljišče (poselitveno območje po ZUreP-1) v okviru ureditvenega območja naselja Šempeter v Savinjski dolini 029 s tem, da je severni krak vzhodnega dela ureditvenega območja s programskimi zasnovami P22 namenjen za proizvodno-servisne dejavnosti.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) določa za obravnavano območje obveznost izdelave urbanistične zasnove in izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski lokacijski načrt pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
 
III. Predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje
Predmet LN:
Predmet izdelave LN je celotni del naselja Šempeter, ki leži severno od regionalne ceste Ločica–Šempeter–Žalec R II/447, razen proizvodnega območja SIP Šempeter, ki se ureja s svojim izvedbenim prostorskim načrtom.
Programska izhodišča LN:
Na pretežno pozidanem območju so predvidene prostorske ureditve za potrebe sedanjih in potencialnih lastnikov zemljišč in objektov ter razvojne programe potencialnih investitorjev, predvsem za poslovno-stanovanjsko, stanovanjsko in proizvodno-servisno dejavnost. Najpomembnejša programska izhodišča so:
– celovita, načrtna in kreativna ureditev obravnavanega prostora,
– določitev in razvoj vloge ureditvenega območja z vidika njegove lege, funkcije (razvoj dejavnosti, ki izhajajo iz njegove historične zgodovine) in prostorskih vrednosti (volumen naselja z dominantami, podoba tega dela naselja v krajini, ambientalne kvalitete) v celotnem naselju Šempeter,
– sprememba namembnosti in rekonstrukcija obstoječih objektov,
– načrtovanje posamičnih in kompleksnejših posegov v prostor (novogradnje),
– napajanje obstoječih objektov ob regionalni cesti preko obstoječih dovoznih priključkov, ki so bili izvedeni ob rekonstrukciji ceste ter priključevanje ostalih objektov na obstoječe in načrtovano cestno omrežje v skladu s pogoji upravljavcev,
– zagotovitev parkiranja vozil v okviru gradbenih parcel posameznih investitorjev skladno z njihovimi potrebami,
– rekonstrukcija in dograditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez,
– ohranitev in vključitev obstoječih dominantnih dreves v zunanjo ureditev objektov ter načrtovanje novih zasaditev skladno s predvideno vlogo zelenih površin.
Pri pripravi občinskega LN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje LN zajema območje, ki ga na severnem delu omejujejo najboljša kmetijska zemljišča in železniška proga Celje-Velenje, na vzhodu najboljša kmetijska zemljišča, na jugu regionalna cesta Ločica–Šempeter–Žalec R II/447 in na zahodu levi breg potoka Struga ter južni rob avtoceste Celje-Ljubljana. Ureditveno območje meri ca. 17,49 ha.
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, je dne 13. septembra 2005 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave LN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Krajevne skupnosti Šempeter, gospodarstva (ALBO Plus d.o.o., CRING Informatika d.o.o.), organizirane javnosti (Desus) in Občine Žalec.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN:
– prouči možnost načrtovanja dveh stanovanjskih objektov namesto enega na zemljišču parc. št. 82/9 k.o. Šempeter,
– prouči možnost gradnje garaže in poslovnega objekta na parc. št. 57/4 k.o. Šempeter (namesto predvidene gradnje stanovanjskega objekta),
– opusti načrtovanje poslovnega objekta na zemljišču parc. št. 9/3 k.o. Šempeter ter prouči možnost načrtovanja sadnega in zelenjavnega vrta v vzhodnem delu in enega individualnega stanovanjskega objekta v zahodnem delu predmetne parcele,
– prouči možnost lociranja predvidenega stanovanjskega objekta izključno na zemljišču parc. št. 225/2 k.o. Šempeter,
– v postopku pridobitve smernic preveri pri nosilcu urejanja prostora točnost lokacije naravne dediščine (v bližini železniške postaje v Šempetru).
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu LN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Celje,
5. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Celje,
6. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje kmetijstva in za področje gospodarskih dejavnosti),
7. Slovenske železnice d.d. Ljubljana,
8. DARS d.d., Ljubljana,
9. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Celje,
10. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
11. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
12. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
13. Telekom Slovenije, PE Celje,
14. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
15. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana,
16. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
17. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
18. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
19. Krajevna skupnost Šempeter,
20. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave LN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Ulica Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju: OŽ OVOUP), Krajevna skupnost Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 80, Šempeter v Savinjski dolini,
– Naročnik vseh strokovnih podlag in LN: OŽ OVOUP, nosilec urejanja prostora (za strokovne podlage),
– Pripravljavec: OŽ OVOUP,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov in ga pripravljavec izbere po predpisih o oddaji javnega naročila,
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: sedanji in potencialni lastniki zemljišč in objektov ter potencialni investitorji (pravne in fizične osebe).
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-40/2005-jh z dne 2. 12. 2005 izhaja, da v postopku priprave LN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Zaradi omejitev ustvarjenih danostih prostora (pozidano območje, prostorska utesnjenost območja med kmetijskimi površinami in cesto oziroma železnico in cesto) izdelava več variantnih rešitev ni možna v pretežnem delu ureditvenega območja. Na tem (pretežnem) delu ureditvenega območja izdelovalec LN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave LN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
V vzhodnem delu ureditvenega območja LN, in sicer na območju programske zasnove P 22 ter na opuščenem, skrajnem vzhodnem delu območja se strokovna rešitev prostorske ureditve pridobi z izborom variantne rešitve. Izdelovalec LN izdela vsaj dve varianti. Variante lahko predlaga pobudnik občinskega LN, pripravljavec ter drugi udeleženci na prvi prostorski konferenci oziroma kasneje v postopku priprave LN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
Izdelovalec občinskega LN izdela primerjalno študijo, v kateri prouči variante v skladu s tretjim odstavkom 45. člena ZUreP-1. Variante se proučijo, ocenijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti v lokalnem okolju. V zaključku primerjalne študije izdelovalec predlaga in utemelji najustreznejšo varianto prostorske ureditve območja in poda usmeritve za optimizacijo izbrane variante v sklopu izdelave strokovnih podlag in občinskega LN.
LN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in LN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča Šempeter v Savinjski dolini – Antična nekropola za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 115/03),
– Urbanistične smernice za severozahodni del naselja Šempeter (Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 633/02, februar 2002),
– Idejno zasnovo prostorske ureditve na območju predvidenega LN (IUP d.o.o., Celje, št. 025/05, junij 2005),
– Digitalni topografsko – katastrski načrt v merilu 1:1000 (s katastrom nadzemnih in podzemnih vodov,)
– Rezultate izvedene ankete za ugotovitev novih potreb po prostoru za gradnjo objektov in ureditev pripadajočih površin (februar–marec 2005),
– Podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih za posege na vzhodnem delu ureditvenega območja LN (2 posega) in
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga LN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
VII. Roki za pripravo LN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljavec pripravi »Obvestilo o nameri izdelave občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter« za MOP v drugi polovici avgusta 2005.
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave.
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci in najmanj pet dni po prejetju odločbe v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec idejne zasnove po potrebi dopolni gradivo »Idejna zasnova prostorske ureditve na območju predvidenega LN« (IUP d.o.o., Celje, št. 025/05, junij 2005),
– Po sprejemu in objavi programa priprave v uradnem glasilu in po pridobitvi gradiva iz prve alinee OŽ OVOUP oziroma izbrani izdelovalec LN zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po izvedbi postopka izbire izdelovalca občinskega lokacijskega načrta in po pridobitvi smernic izdelovalec LN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– OŽ OVOUP in investitorji načrtovanih prostorskih ureditev potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec občinskega LN izdela eno strokovno rešitev za pretežni del ureditvenega območja in variantne rešitve prostorske ureditve za dve območji v vzhodnem delu (območje programske zasnove P 22, opuščeni kompleks na skrajnem, vzhodnem delu območja), in sicer v 35 dneh po potrditvi usmeritev.
– Izdelovalec izdela utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo v 55 dneh po potrditvi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.
– OŽ OVOUP organizira predstavitev ene strokovne rešitve, variantnih rešitev in primerjalne študije zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je tudi, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za izdelavo predloga občinskega LN, odloči Občina Žalec.
Izdelava strokovnih podlag in predloga občinskega lokacijskega načrta:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog občinskega LN v 50 dneh po izboru variantne rešitve in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora.
– OŽ OVOUP istočasno obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu krajevne skupnosti Šempeter za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo Šempeter evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 40 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri izdelovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb),
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju LN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga LN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec LN pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog LN OŽ OVOUP v 50 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem LN:
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog LN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet Občine Žalec sprejme LN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Obveznosti financiranja priprave LN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, naročnik LN in investitorji načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo LN.
 
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0001/2005 2/3
Žalec, dne 23. januarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.