Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1994 z dne 20. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1994 z dne 20. 10. 1994

Kazalo

2264. Odlok o obvezni vgraditvi in uporabi merilnikov toplotne energije, stran 3658.

Skupščina občine Celje je na podlagi 15. člena odloka o gospodarskih javnih službah občine Celje (Uradni list RS, št. 30/94), 4. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine občine (Uradni list RS, št. 16/93 in 55/93) in 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) na skupni seji zborov občinske skupščine dne 5. 10. 1994 sprejela
ODLOK
o obvezni vgraditvi in uporabi merilnikov toplotne energije
1. člen
Ta odlok predpisuje vgraditev in uporabo merilnikov toplotne energije ter vgraditev razdelilnikov stroškov ogrevanja in termostatičnih ventilov na ogrevala v stanovanjskih in poslovnih objektih na območju občine Celje, ki se ogrevajo preko sistema daljinske oskrbe s toploto.
2. člen
Vsi stanovanjski in poslovni objekti, ki se ogrevajo preko sistema daljinske oskrbe s toploto, morajo biti projektirani in zgrajeni tako, da je omogočeno merjenje porabe toplotne energije na centralnem mestu za objekt. Stanovanjski objekti s štirimi ali več stanovanji in poslovni prostori z več kot enim uporabnikom morajo biti projektirani in zgrajeni tako, da je omogočeno tudi merjenje porabe ali razdelitev stroškov ogrevanja lokalno po zaključenih enotah.
Stanovanjski objekti, ki imajo tudi poslovne prostore večje od 30 m, morajo biti sprojektirani in zgrajeni tako, da je omogočeno merjenje porabe toplotne energije na centralnem mestu, ločeno za stanovanjski in poslovni del, in merjenje porabe toplotne energije ali razdelitev stroškov ogrevanja lokalno po zaključenih enotah.
Določbe tega odloka veljajo tudi za obstoječe objekte, ki se ogrevajo preko sistema daljinske oskrbe s toploto, kadar se rekonstruirajo ali opremljajo z novo tehnologijo ogrevanja.
Zaključena enota za merjenje porabe toplotne energije je stanovanje oziroma poslovni prostor.
Porabnik toplotne energije je lastnik zaključene enote oziroma njen najemnik.
3. člen
Za centralno merjenje toplotne energije se uporabljajo merilniki toplotne energije – toplotni števci, za razdelitev stroškov pa razdelilniki stroškov ogrevanja.
Toplotni števec je naprava, s katero se meri količina toplotne energije, ki jo odda nosilec toplotne energije, vroča ali topla voda, objektu za ogrevanje ali za ogrevanje in pripravo tople potrošne vode. Enota merjenja je MWh (= 3,6 GJ).
Razdelilnik stroškov ogrevanja je naprava, ki omogoča razdelitev stroškov porabe toplotne energije končnim uporabnikom in deluje na podlagi:
– hlapenja ustrezne tekočine – izhlapilni razdelilnik,
– merjenja razlike temperature ogrevala in prostora – elektronski razdelilnik,
– temperaturne razliko predtoka in povratka ter pretočne količine medija – toplotni števec,
– na drugih strokovno priznanih osnovah.
Tipi, dimenzije in način vgradnje toplotnih števcev in razdelilnikov morajo biti v skladu s standardi in navodili proizvajalca.
4. člen
Porabljeno količino toplotne energije iz sistema daljinske oskrbe s toploto meri in obračunava dobavitelj toplotne energije porabniku izključno na osnovi odčitkov toplotnega števca v toplotni postaji in razdelilnikov stroškov ogrevanja. Dobavitelj obračunava porabljeno toplotno energijo v skladu s pogoji za dobavo in odjem toplotne energije ter tarifnim sistemom za prodajo in obračun toplotne energije iz vročevodnega in toplovodnega omrežja na območju občine Celje.
5. člen
Stroški ogrevanja za zaključene enote se bodo obračunavali na temelju razdelilnikov stroškov ogrevanja šele takrat, ko bodo z njimi opremljene vse zaključene enote vezane na toplotno postajo.
Dokler niso v posameznem objektu vgrajeni razdelilniki stroškov, predstavlja osnovo delitve stroškov porabljene količine toplotne energije velikost ogrevane površine zaključene enote.
Za zagotovitev smotrne porabe toplotne energije in preprečitev podhladitve se priporoča, da porabnik vzdržuje v zaključeni enoti temperaturo od 10 do 12 °C.
6. člen
Investitor novogradnje mora vgraditi takšne razdelilnike stroškov ogrevanja, da je njihovo odčitovanje omogočeno izven zaključene enote. Pri zunanji vgradnji morajo biti le ti zaščiteni pred posegi nepooblaščenih oseb.
Pri vgradnji razdelilnikov v obstoječe objekte se priporoča tudi upoštevanje prvega odstavka tega člena.
7. člen
Vsa ogrevala v novogradnjah morajo imeti vgrajene termostatične ventile za lokalno regulacijo oddane toplotne energije. To ne velja za pomožne prostore v stanovanjskih in poslovnih objektih ter za prostore s tlorisno neto površino manjšo od 5 m2.
Pri vgradnji razdelilnikov v obstoječe objekte naj porabniki sočasno vgradijo tudi termostatične ventile.
8. člen
Dobavitelj toplote kontrolira delovanje toplotnih števcev in skrbi za njihovo vzdrževanje, zamenjavo ter umerjanje z žigosanjem proti plačilu števnine.
Števnino plačuje porabnik ogrevanja ob ceni ogrevanja.
9. člen
Pričetek obračunavanja porabljene toplotne energije za objekte v sistemu daljinske oskrbe s toploto na osnovi odčitkov toplotnega števca v toplotni postaji je določen s 1. 1. 1995.
10. člen
Na osnovi tega odloka se sprejmejo pravilniki, ki bodo potrebni za ureditev področja meritev in obračuna porabljene energije po dejanski porabi.
11. člen
Z denarno kaznijo 20.000 do 120.000 SIT se kaznuje investitor, ki ne vgradi merilnih naprav v stanovanjske in poslovne objekte v skladu z določili 2., 6. in 7. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 20.000 do 120.000 SIT se kaznuje dobavitelj toplotne energije, če dela v nasprotju z 8. členom odloka.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300 – 37/92
Celje, dne 5. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.