Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006

Kazalo

91. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 298.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je župan Občine Žalec dne 28. decembra 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu
z ožjim vplivnim območjem
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN,
– obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev UN;
 
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN
Ocena stanja:
Na vzhodnem delu naselja Žalec se južno od trgovskega območja ERA d.d., Velenje nahajajo funkcionalno zapuščeni objekti in zemljišča polnilnice COCA COLA, nekdanjega lastnika Coca-Cola Beverages SLO, d.d. Žalec. Novi lastnik nepremičnin PLUTON Gradnje d.o.o., Rimska cesta 98a, Šempeter, želi območje s sanacijo, rekonstrukcijo in dozidavo funkcionalno preurediti v trgovski, poslovni in distribucijski center.
Trenutna prometna navezava območja na južno žalsko obvoznico (preko nadvoza) in lokalno cesto skozi mesto Žalec (Celjska cesta) je nepregledna in neurejena in jo je med drugim tudi na zahtevo Občine Žalec potrebno ustrezno preurediti.
Nova ureditev prometne navezave obsega prometno preureditev dovozne ceste in njenih križišč s Celjsko cesto, južno obvoznico in območjem ERE ter posega tudi v območje ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim ureditvenim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96 in 117/04).
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN:
– nova ureditev dovoza z lokalne ceste skozi naselje Žalec preko krožišča (preureditev križišč s Celjsko cesto, trgovskim območjem ERE in južno obvoznico Žalca) na širšem vplivnem območju občinskega lokacijskega načrta TPC Žalec, ki vključuje tudi skrajni vzhodni del izven meje naselja Žalec na najboljših kmetijskih zemljiščih;
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN kot obstoječe stavbno zemljišče (poselitveno območje po ZUreP-1) v okviru ureditvenega območja za trgovsko-poslovne dejavnosti z oznako 45 (ureditvena enota št. 5), za katerega je bil v letu 1996 z odlokom sprejet ureditveni načrt za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96 in 117/04).
Postopek prostorske preureditve ureditvenega območja zapuščenih objektov polnilnice se prične s programom priprave občinskega lokacijskega načrta TPC Žalec in poteka istočasno s postopkom priprave in sprejema sprememb in dopolnitev tega ureditvenega načrta. Sočasno z obema postopkoma poteka tudi priprava prostorskih planskih aktov občine (22. člen ZUreP-1).
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski lokacijski načrt (tudi spremembe in dopolnitve veljavnega izvedbenega prostorskega akta) pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
 
III. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN ter okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev UN:
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev UN je skrajni jugovzhodni del ureditvenega območja, ki je za ustrezno površino (ca 1400 m2) še razširjeno v smeri proti vzhodu.
Programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN:
V povezavi z načrtovanimi ureditvami lokacijskega načrta TPC Žalec je na območju teh sprememb in dopolnitev UN predvidena:
– nova ureditev dovoza z lokalne ceste skozi naselje Žalec preko krožišča (preureditev križišč s Celjsko cesto, trgovskim območjem ERE in južno obvoznico Žalca);
Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica tega izhodišča pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN meji na severu na južni rob funkcionalnih površin pokopališča (parkirne površine, zelenica), na vzhodu na kmetijske površine najboljših kmetijskih zemljišč, na jugu na ureditveno območje LN TPC Žalec in na zahodu na zunanje površine trgovskega območja ERE. Ureditveno območje meri ca 0,84 ha.
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, je dne 20. decembra 2005 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave sprememb in dopolnitev UN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci sta priporočila podali predstavnici Hmezad-a Export-Import d.d. Žalec in Nove vizije d.o.o. Žalec.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN:
– dosledno upošteva vse vrste vozil pri načrtovanju prometne ureditve križišča Celjske ceste z južno obvoznico naselja Žalec (vsa vozila, ki uporabljajo predmetno križišče) in
– ustrezno reši lastništvo dovozne ceste do območja LN TPC Žalec.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev UN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev UN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
4. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti (za področje kmetijstva in za področje gospodarskih dejavnosti),
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
6. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
7. Slovenske železnice d.d. Ljubljana,
8. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
10. Telekom Slovenije, PE Celje,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
12. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
13. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
14. Mestna skupnost Žalec,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave LN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: PLUTON GRADNJE d.o.o., Rimska c. 98a, Šempeter
– Naročnik vseh strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev UN: isti kot v prejšnji alinei oziroma nosilec urejanja prostora
– Pripravljavec: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP)
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: CONSTRUCTA d.o.o., Hajdrihova 28, Ljubljana
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov)
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: PLUTON GRADNJE d.o.o. Rimska c. 98a, Šempeter; ERA d.d. Velenje, Prešernova cesta 10, Velenje, HMEZAD Export-Import d.d., Vrečarjeva ulica 14, Žalec, in Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec;
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-151/2005 z dne 5. 12. 2005 izhaja, da v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Zaradi omejitev ustvarjenih danostih prostora izdelava več variantnih rešitev ni možna. Izdelovalec sprememb in dopolnitev UN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
Spremembe in dopolnitve UN se po vsebini, obliki in načinu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04);
 
VI. Seznam gradiv in potrebnih strokovnih podlag ter način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev UN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim ureditvenim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96 in 117/04).
– Idejno zasnovo prostorske ureditve območja TPC Žalec (CONSTRUCTA d.o.o., Ljubljana, julij 2005),
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (izdelovalec: SPECTER GEAM d.o.o. Trbovlje) in
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge;
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev UN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljavec pripravi »Obvestilo o nameri izdelave sprememb in dopolnitev UN« za MOP konec oktobra 2005.
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave.
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci in najmanj pet dni po prejetju odločbe v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Po sprejemu in objavi programa priprave v uradnem glasilu in po pridobitvi gradiva »Idejna zasnova prostorske ureditve TPC Žalec« (CONSTRUCTA d.o.o., Ljubljana, julij 2005) izdelovalec sprememb in dopolnitev UN zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdelovalec sprememb in dopolnitev UN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– OŽ OVOUP in investitor načrtovane prostorske ureditve potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovne rešitve prostorske ureditve:
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec sprememb in dopolnitev UN izdela strokovno rešitev prostorske ureditve, in sicer v 20 dneh po potrditvi usmeritev.
– Pripravljavec organizira predstavitev strokovne rešitve zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev UN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev UN v 20 dneh po opravljeni drugi prostorski konferenci in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora.
– OŽ OVOUP istočasno obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu Mestne skupnosti Žalec za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju z mestno skupnostjo organizira javno obravnavo v prostorih Občine Žalec.
– OŽ OVOUP v sodelovanju z Mestno skupnostjo Žalec evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 14 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri izdelovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb).
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju sprememb in dopolnitev UN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev UN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev UN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec sprememb in dopolnitev UN pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev UN OŽ OVOUP v 30 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem sprememb in dopolnitev UN:
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet Občine Žalec sprejme spremembe in dopolnitve UN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev UN
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev, nosilec urejanja prostora, oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo sprememb in dopolnitev UN.
 
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0003/2005 2/3
Žalec, dne 28. decembra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.