Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1993 z dne 10. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1993 z dne 10. 6. 1993

Kazalo

1302. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka Loče KS Dobova, stran 1692.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) ter 39. člena Statuta KS Dobova, je Skupščina krajevne skupnosti Dobova na podlagi Sklepa Zbora vaščanov vaške skupnosti Loče na svoji seji z dne 31. 5. 1993 sprejela
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka Loče KS Dobova
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Vaške skupnosti Loče KS Dobova.
2. člen
Referendum bo v nedeljo z dne 27. 6. 1993 od 7. do 19. ure v prostorih večnamenskega doma v Ločah.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa:
– obnovitev večnamenskega doma v Ločah.
4. člen
Vrednost programa samoprispevka Vaške skupnosti Loče KS Dobova znaša ca. 7,501.155 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 3,771.000 SIT.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 1993 do 30. 6. 1998 z možnostjo predhodne prekinitve plačevanja, kolikor bi bila dela obnovitve predhodno zaključena.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik iz vasi Loče KS Dobova.
7. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim prebivališčem v vasi Loče KS Dobova.
Samoprispevek se plačuje v naslednji višini:
1. delovni ljudje in občani, ki prejemajo osebni dohodek iz delovnega razmerja ali pogodbe o delu 1,5% od neto prejemka mesečno,
2. upokojenci 1% od neto prejemka mesečno,
3. delovni ljudje in občani, ki samostojno opravljajo obrt in gospodarsko dejavnost oziroma intelektualno storitev 2% od bruto osebnih dohodkov letno.
4. kmetje in drugi lastniki zemlje 3% od katastrskega dohodka letno.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjih točkah, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednje besedilo:
               Krajevna skupnost Dobova
                Vaška skupnost Loče
 
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu dne 27. 6. 1993 za uvedbo vaškega
samoprispevka Loče KS Dobova, ki vsebuje OBNOVITEV VEČNAMENSKEGA DOMA LOČE.
Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1993 do 30. 6. 1998 z
možnostjo predhodne prekinitve plačevanja, kolikor bi bila dela obnovitve
predhodno zaključena v denarju:
  1. delovni ljudje in občani, ki prejemajo osebni dohodek iz delovnega
razmerja ali pogodbe o delu 1,5% od neto prejemka mesečno,
  2. upokojenci 1% od neto prejemka mesečno,
  3. delovni ljudje in občani, ki samostojno opravljajo obrt in gospodarsko
dejavnost oziroma intelektualno storitev 2% od bruto osebnih dohodkov letno,
  4. kmetje in drugi lastniki zemlje 3% od katastrskega dohodka letno.
  Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjih
točkah, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
  Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen
Zakona o samoprispevku.
 
                   GLASUJEM
                   (žig)
 
        ZA                      PROTI
 
  Glasuje se tako. da se obkroži beseda ZA, če se glasovalec z uvedbo
samoprispevka strinja oziroma obkroži besedo PROTI, če se z uvedbo
samoprispevka ne strinja.
10. člen
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme Skupščina KS Dobova, če se bo večina glasovalcev izjavila zanj na referendumu.
11. člen
Za izvedbo referenduma za samoprispevek skrbi volilna komisija, ki jo imenuje Vaška skupnost Loče, potrdi pa Skupščina KS Dobova.
12. člen
Izid referenduma in Sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren gradbeni odbor Vaške skupnosti Loče. ki ga imenuje Skupščina KS Dobova, Svet KS Dobova in Skupščina KS Dobova.
14. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira SDK in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Brežice.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Dobova.
16. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Skupščine KS Dobova
Ivan Žibert l. r.