Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1992 z dne 10. 10. 1992

Kazalo

2253. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Črnomelj, stran 2860.

Na podlagi določbe 7. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov Skupščine občine Črnomelj (SDL, št. 21/ 89) in v skladu z določbo 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) je Skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora 17. 9. 1992 sprejela
ODLOK
o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Črnomelj
(prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi, ki naj zagotovijo naseljem v občini Črnomelj higiensko ureditev in primeren videz.
II. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA KRAJA
2. člen
Organi, ki upravljajo nepremičnine v družbeni lasti ter osebe, ki so odgovorne za nepremičnine v lasti državljanov, morajo zlasti:
1. urediti dvorišča in vrtove, če kvarijo zunanji videz;
2. popraviti in obnoviti zanemarjene strehe, žlebove, snegobrane, odtočne cevi in druge naprave zgradb;
3. na strehah zgradb, ki so obrnjene proti cestam, ulicam ali pločnikom je treba namestiti snegobrane;
4. popraviti in prebeliti zgradbe, s katerih odpada omet, ali so zanemarjene;
5. popraviti in obnoviti vhodna vrata, okna, smetišča in gnojiščne jame, če so v slabem stanju;
6. gnojne jame in smetišča odstraniti oziroma prestaviti z izpostavljenih mest na primerno pokrita mesta in jih pokriti v skladu s sanitarnimi predpisi;
7. dovozne poti do zgradb in dvorišč vzdrževati v primernem stanju;
8. poleg stanovanjskih hiš higiensko vzdrževati ostale zgradbe in skrbeti.za red okrog njih;
9. odvajanje meteornih voda, gnojnic in drugih tekočin urediti tako, da se ne stekajo na cesto in cestno odprto kanalizacijo;
10. v redu vzdrževati žive meje, ograje in drevje ob stavbah in poteh in to tako, da ne ovirajo javnega prometa in ne kvarijo zunanjega videza kraja;
11. urediti, da se v letnem času goji cvetje na balkonih, ložah in drugih primernih krajih stanovanjskega naselja;
12. v zimskem času morajo biti pločniki pred hišami in med lokali očiščeni snega do 7. ure zjutraj; novo zapadli sneg morajo uporabniki hiš takoj odstranjevati.
3. člen
Vsakdo je dolžan vzdrževati snago na cestah in javnih krajih.
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo ljudsko zdravje, nasprotujejo pravilom snage in higiene ali kvarijo zunanji videz kraja.
Prepovedano je zlasti:
1. metati odpadke ali drugače ponesnažiti tla, okolico ali predmete na javnih prostorih;
2. odlagati odpadke in gnoj ob cestah, metati odpadke v kanalske požiralnike, ki utegnejo zamašiti kanal;
3. odlagati predmete, ki povzročajo smrad, na javne prostore;
4. v strnjenih naseljih čistiti greznice v času od 1. aprila do 31. oktobra med 6. in 21. uro;
5. pisanje po spomenikih, ograjah, hišah in drugih objektih;
6. poškodovati, uničevati ali odstranjevati posode za odpadke, nameščene na javnih cestah in drugih javnih krajih;
7. sušiti perilo na oknih, balkonih in ložah ob cestah in poteh, iztepati in metati predmete skozi okno;
8. na bregovih rek Lahinje in Dobličice, ki tečeta na teritoriju urbanističnega načrta mesta Črnomelj, sekanje drevja brez predhodnega dovoljenja upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve pri Skupščini občini Črnomelj.
4. člen
Na ožjem območju mesta Črnomelj v naseljenem središču, kjer so zazidani večji predeli z eno ali več stanovanjskimi hišami, se ne smejo postavljati svinjaki, kokošnjaki in druge neprimerne naprave, oziroma se morajo že postavljene naprave, ki kvarijo zunanji videz mesta, odstraniti.
Nezazidane zazidljive površine je treba primerno vzdrževati, da ne kvarijo videza kraja.
4.a člen
Podjetja, samostojni prevozniki, vozniki vozil in občani morajo pri prevozu tovora preprečiti izpadanje na javne in zelene površine ter zagotoviti, da tovor ne povzroča smradu in prahu.
V primeru, da voznik vozila oziroma občan, ki prevaža tovor, ne more preprečiti onesnaževanja javne površine, mora takoj poskrbeti za odstranitev nesnage. Odstraniti mora tudi nesnago, ki nastane pri nakladanju ali razkladanju.
4.b člen
Organizatorji prireditev, prodajalci pri stojnicah in posamezniki morajo ob posebni rabi javnih površin skrbeti, da se javne površine ne poškodujejo in čimmanj onesnažijo in da se ne pojavi smrad po uporabi pa so dolžni javne površine temeljito očistiti, po potrebi razkužiti in vspostaviti prejšnje stanje.
5. člen
Izložbe vseh lokalov v Črnomlju morajo biti odprte neprekinjeno. Biti morajo čiste in primerno urejene, v nočnem času pa razsvetljene.
Izložbeni okvirji in vhodna vrata v lokalu morajo biti prepleskani in redno vzdrževani. Napis firme mora biti lično izdelan in vzdrževan.
Investitor firme ali drugih reklamnih napisov mora predhodno pridobiti soglasje za namestitev table firme in drugih reklamnih napisov od upravnega organa Skupščine občine Črnomelj, pristojnega za urbanizem.
6. člen
Plakate in objave je dovoljeno nameščati le na oglasnih deskah, oziroma na krajih, ki jih za to določijo pooblaščena podjetja.
V izjemnih primerih sme upravni organ Skupščine občine Črnomelj pristojen za urbanizem dovoliti plakatiranje tudi na drugih krajih (v izložbah, na drevesih ipd.).
Nameščanje in odstranjevanje plakatov in kontrolo stanja plakatov in drugih objav opravljajo za območje občine Črnomelj za to pooblaščena podjetja. Koncesije pa daje Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj.
7. člen
Zastave, transparenti, parole, lepaki in drugi priložnostni okraski se morajo odstraniti v dveh dneh po končanih proslavah oziroma prireditvah.
8. člen
Obstoječi objekti in naprave, ki kvarijo estetski videz strnjenih naselij, kakor barake, ograje, plotovi, mreže ipd. in ki niso strokovno urejeni, se morajo urediti ali odstraniti.
9. člen
V centru mesta Črnomelj ni dovoljeno rediti domačih živali, pse in mačke pa le, koliko to dopušča hišni red.
Izven centra mesta Črnomelj se smejo rediti domače živali, če ima lastnik primerno zaprte ali ograjene prostore in če njihova reja ne moti okolice.
10. člen
Center mesta Črnomelj po 9. členu tega odloka obsega naslednje ulice: Ulica Staneta Rozmana, Na utrdbah, Ulica Mirana Jarca, Ulica Fabjana Lojzeta, Pod lipo, Ulica Otona Župančiča, Trg svobode, Kolodvorska cesta, Pod smreko, Ul. 21. oktobra do stavbe Obrtne zbornice, Šolska ulica, Zadružna cesta do hiše Karla Župančiča, cesta Na sadež in Vrtna ulica.
11. člen
V naseljih Semič in Vinica se smejo rediti domače živali in perutnina v primerno zaprtih in ograjenih prostorih.
III. VARSTVO ZELENIH POVRŠIN, SPOMENIKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ
12. člen
Vsakdo je dolžan čuvati javne zelene površine, otroška igrišča in druge javne naprave za olepšavo kraja. Prepovedano je zlasti:
1. na javnih zelenih površinah ter na pokopališčih lomiti drevje in grmovje, trgati cvetlice, obirati sadeže z drevja, hoditi jezditi ali voziti izven dovoljenih poti;
2. poškodovati živo mejo ob javnih poteh;
3. poškodovati, prevračati, prestavljati ali zamazati klopi, mize, ograje in druge naprave na javnih mestih in otroških igriščih;
4. prosto puščati domače živali v javnih nasadih, otroških igriščih, pri spomenikih, na javnih cestah ali javnih prehodih;
5. metati in odlagati papir, odpadke in druge smeti na zelene površine;
6. puščati odpadno vodo na zelene površine;
7. zlivati olja ali kakršnokoli drugo odpadno ali odvečno tekočino.
12. a člen
Za posege na javne zelene površine je potrebno soglasje upravljalca teh površin na podlagi ureditvenega (hortikulturnega) načrta.
Za posek skupine gozdnega drevja na površini do 5 arov v naselju in za posek posameznega drevesa ali skupine dreves v naselju, je potrebno predhodno dovoljenje za varstvo okolja pristojnega občinskega upravnega organa.
Predno se izda dovoljenje za posek, mora o tem dati mnenje pooblaščena organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine. Dovoljenje ni potrebno za odstranitev biološko dotrajanega drevja.
12. b člen
Z javnimi zelenimi površinami v občini Črnomelj upravlja podjetje Komunala Črnomelj, ali pa drugo podjetje, ki ga pooblasti Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj.
Zeleno površino na zemljišču, ki je družbena lastnina urejajo in vzdržujejo gospodarske in negospodarske organizacije, ki jim je zemljišče dano v upravljanje.
Zeleno površino, ki je v lasti oziroma v uporabo občanov, ureja in vzdržuje lastnik oziroma uporabnik.
Za vzdrževanje urejenih zelenih površin v okolici stanovanjskih blokov (funkcionalno zemljišče) skrbi skupnost stanovalcev.
12. c člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, izvršujejo pristojni inšpektorji (komunalni, sanitarni, vodnogospodarski, gozdarski, gradbeni, urbanistični in drugi) in oddelek za družbeni razvoj, ki izdaja tudi ureditvene odločbe na podlagi tega odloka.
Če uradna oseba ugotovi, da je bil storjen prekršek po tem odloku, predlaga organu za kaznovanje prekrškov uvedbo postopka o prekršku.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek:
1. kdor na zahtevo oddelka za družbeni razvoj Skupščine občine Črnomelj ne izpolni dolžnosti iz 2. in 8. člena;
2. kdor prekrši določbe 1. do 8. točke 3. člena in določbe 4.a, 4.b, 5., 6., 7. in 9. člena.
Pravno osebo se za prekrške iz 1. in 2. -točke prejšnjega odstavka kaznuje z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 SLT, odgovorno osebo pravne osebe pa z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 SLT.
Z denarno kaznijo 2.500 SLT se kaznuje kdor prekrši določbe 1. do 7. točke 12. člena.
Z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 SLT se kaznuje kdor prekrši določbo člena 12 a. Pravno osebo se za prekršek iz člena 12 a kaznuje z denarno kaznijo od 15.000 do 30.000 SLT; odgovorno osebo pravne osebe pa z denarno kaznijo od 3.000 do 5.000 SLT.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/92
Črnomelj, dne 17. septembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.