Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1997 z dne 24. 10. 1997

Kazalo

3183. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki, stran 5210.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 45/94, 57/94, 14/95), ter v skladu z 10. in 80. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, in na podlagi 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na seji dne 13. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa plačevanje takse kot odškodnine, in sicer zaradi razvrednotenega okolja in nevarnosti za prostor, ki je nastalo kot posledica odlaganja odpadkov.
2. člen
Zavezanci za plačilo takse so povzročitelji odpadkov na območju Občine Brežice, in sicer pravne in fizične osebe.
II. VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA ODŠKODNINE
3. člen
Povzročitelji razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje, posamezna gospodinjstva, poslovna dejavnost in ostali koristniki, plačujejo odškodnino od vrednosti odvoza odpadkov kot dodatno postavko na računu za plačilo odvoza odpadkov.
4. člen
Taksa za komunalne odpadke se mesečno obračunava v naslednji višini:
1. Gospodinjstva
– obračun po osebah 100 SIT/osebo/mesec,
2. Poslovna dejavnost
obračun po m2:
– poslovni prostori do 30 m2 površine: 500 SIT/mesec,
– poslovni prostori od 30 do 100 m2 površine: 1.000 SIT/mesec,
– poslovni prostori nad 100 m2 površine 10 SIT/m2/mesec.
3. Posamezna naročila in pogodbe
obračun po odvozu:
– kontejnerski odvoz 2.000 SIT/ kontejner,
– odvoz smetarskih posod 5.000 SIT/uro.
Valorizacija cen se izvede enkrat letno, skladno z rastjo drobnoprodajnih cen.
5. člen
Takse zaračunava fizičnim in pravnim osebam KOP d.d. Brežice, (pooblaščeno podjetje za odvoz odpadkov) kot dodatno postavko pri zaračunavanju odvoza in odlaganju odpadkov.
Občina Brežice in KOP Brežice skleneta o medsebojnih razmerjih posebno pogodbo.
III. NAMENSKA SREDSTVA
6. člen
Zbrana sredstva so prihodek proračuna Občine Brežice. Sredstva, so namenska in se uporabljajo za:
– izgradnjo deponije komunalnih odpadkov,
– za sanacijo obstoječe,
– za sanacijo črnih odlagališč.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati z dnem objave. Taksa se prične obračunavati od prvega dne v naslednjem mesecu.
Brežice, dne 13. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.