Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992

Kazalo

12. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda: Lekarna Brežice, stran 23.

Na podlagi 51. člena in v zvezi z 8. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 13. členom odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvami v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 16. skupni seji vseh treh zborov dne 23. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda: Lekarna Brežice
I. USTANOVITELJ
1. člen
Skupščina občine Brežice kot ustanovitelj ustanavlja s tem odlokom javni zavod: Lekarna Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki je pooblaščen v skladu z zakonom za zagotavljanje preskrbe z zdravili za območje občine Brežice.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Lekarna Brežice. Sedež zavoda je: Černelčeva 8, Brežice.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja dejavnost, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Zavod poleg lekarniške dejavnosti opravlja še:
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varstvo zdravja,
– izdajanje veterinarskih zdravil,
– izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preizkušanje,
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Zavod lahko ustanovi lekarniško podružnico za opravljanje lekarniške dejavnosti najmanj v obsegu, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z gotovimi zdravili in v skladu z dejavnostjo opredeljeno s statutom.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda. Svet zavoda šteje 5 članov, od katerih 2 člana izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 2 člana imenuje ustanovitelj in do sprejema zakonodaje na področju zdravstva in njene uveljavitve enega člana Izvršni svet Skupščine občine Brežice kot predstavnika uporabnikov.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno dobo 4 let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Predsednik sveta zavoda je član sveta, ki so ga izvolili delavci zavoda.
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
5. člen
Zavod ima Strokovni svet.
Strokovni svet sestavljajo farmacevti Lekarne v Brežicah, ki jih imenuje direktor zavoda.
6. člen
Delo zavoda organizira in vodi direktor, ki ima pooblastila in odgovornosti, določeni z zakonom in statutom zavoda.
Direktor zavoda vodi in je odgovoren za strokovno delo zavoda.
7. člen
Direktorja zavoda imenuje Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
8. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
9. člen
Za ustanovitev in začetek dela se zavodu zagotavlja del sredstev in premoženja s katerim je razpolagal kot organizacijska enota dosedanjega javnega zavoda Zdravstveni center Brežice in jih je vodil preko žiro računa: 51620-609-50017 in v skladu z delitveno bilanco po stanju 31. 12. 1991.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, z njim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– od ustanovitelja,
– od plačila za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz samoprispevka,
– iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti,
– iz daril,
– iz drugih namenskih in nenamenskih virov, v skladu z zakonom.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, lahko pa tudi za osebne dohodke delavcev, če s tem soglaša ustanovitelj.
Z ostalimi presežki, ki jih zavod pridobi na drug način, zavod razpolaga samostojno.
12. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane zavodu zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje določenega programa dela, ki ga je zavod dolžan opraviti kot javna služba, krije do sprejema in uveljavitve zdravstvene zakonodaje, Republiška uprava za zdravstvo in socialno varstvo ter ustanovitelj.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTMI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, razen, da mora za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pridobiti soglasje ustanovitelja.
Lekarniška podružnica kot organizacijska enota ima lahko pravice v pravnem prometu v skladu s statutom zavoda in zakonom. Te pravice izvršujejo v imenu in na račun zavoda.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob izvajanju sprejetega programa zdravstvenega varstva kot javne službe, neomejeno.
Za obveznosti zavoda nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
14. člen
Zavod:
– sprejema program zdravstvenega varstva in poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– zagotavlja obrambne priprave,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj:
– usklajuje program zdravstvenega varstva, spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva,
– planira in usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje,
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub,
– pri oblikovanju in izvajanju politike zdravstvenega varstva vključuje zavod in medicinsko stroko.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da pod njegovim nadzorstvom opravi priprave za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen izdati pravila o volitvah delavcev v svet zavoda in za imenovanje volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda.
16. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 501-6/91-I
Brežice, dne 23. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.