Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2005 z dne 21. 11. 2005

Kazalo

4554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 11013.

Na podlagi 218. člena Zakona o gradnji objektov (Uradni list RS, 102/04), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. in 63. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89, ter Uradni list RS, št. 24/92) ter na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03) je Občinski svet Občine Žalec na 25. seji dne 7. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/04).
2. člen
V 2. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: »Nadomestilo se plačuje, če je na stavbnih zemljiščih zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno energijo.«
3. člen
V 4. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: »Nadomestilo se ne zaračunava za parcele oziroma dele parcel, ki imajo status nezazidanega stavbnega zemljišča, preko katerih potekajo oziroma so predvideni komunalni objekti – naprave (daljnovod, vodovod, kanalizacija, plinovod, cesta, železnica ipd.), ki s predpisanim varovalnim pasom onemogočajo zazidljivost parcele.«
4. člen
V 9. členu se črtata sedma in deveta alinea. Osma in deseta alinea tega člena postaneta sedma in osma alinea.
Četrti in peti odstavek 9. člena se črtata.
5. člen
Doda se nov, 10.a člen, ki se glasi:
V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa po določbah Zakona o gradnji objektov.
Obveznost plačevanja nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča preneha, ko se stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občinski upravi, hkrati pa se uvede obveznost plačevanja nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, če leži takšno zemljišče na območju, za katero je občina določila, da se na njem plačuje takšno nadomestilo. Če pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, se takšna gradnja ne šteje za novogradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča nadaljuje.
6. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi: »Višina nadomestila za kvadratni meter nezazidanega stavbnega zemljišča se določi tako, da se ugotovi število točk za komunalno opremo, lego in namembnost zemljišča in od tega števila vzame 50% točk. Tako zmanjšano število točk se pomnoži z vrednostjo točke.«
7. člen
V 27. členu se črta prvi odstavek.
Drugi odstavek tega člena postane prvi odstavek in se spremeni tako, da se glasi: »Vrednost točke se letno valorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi povprečnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin. Za določitev nove vrednosti točke je osnova vrednost točke preteklega leta in se določi najkasneje do 31. 12. za naslednje leto s sklepom Občinskega sveta Občine Žalec.«
8. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Žalec za namene dopolnjevanja in posodabljanja baze zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pridobiva podatke iz uradnih evidenc.
Če se zavezanec s podatki občine ne strinja, mora predlagati vpis sprememb podatkov pri pristojnem občinskem upravnem organu. Če zavezanec ne predlaga vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se šteje, da so podatki občine pravilni.«
9. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan občinski upravi prijaviti uporabo stavbnega zemljišča vključno z vsemi spremembami v roku 15 dni od začetka uporabe oziroma nastanka spremembe.«
Tretji odstavek 29. člena se črta.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2006.
Št. 420-08-0001/2005
Žalec, dne 7. novembra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon., l.r.