Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005

Kazalo

4503. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2005, stran 10912.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 24. redni seji dne 10. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2005
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2005 (Uradni list RS, št. 16/05 z dne 18/2-2005) se splošni del proračuna spremeni v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v tisoč tolarjih
-----------------------------------------------------------------------
7  PRIHODKI                         1.136.409
70  DAVČNI PRIHODKI                      495.362
   700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK              357.547
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE                  97.543
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
     IN STORITVE                      40.272
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      77.572
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
     IN DOHODKI IZ PREMOŽENJA                13.475
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE                  1.614
   712 DENARNE KAZNI                       473
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
     IN STORITEV                       9.060
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                52.950
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     73.700
   720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV                1.200
   722 PRODAJA ZEMLJIŠČ
     IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA              72.500
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    489.775
   740 TRANSFERNI PRIHODKI
     IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INŠT.            489.775
4  ODHODKI                         1.356.209
40  TEKOČI ODHODKI                       269.776
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
     ZAPOSLENIM                       51.919
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
     ZA SOCIALNO VARNOST                   8.933
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE             200.220
   4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL
     IN STORITVE                      16.447
   4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE              11.357
   4022 ENERGIJA VODA, KOMUNALNE
     STORITVE IN KOMUNIKACIJE                38.956
   4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE              1.845
   4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA               510
   4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE                   83.930
   4028 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE                2.160
   4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                45.015
   409 REZERVE                         8.705
41  TEKOČI TRANSFERI                      412.157
   410 SUBVENCIJE                       22.000
   411 TRANSERI POSAMEZNIKOM
     IN GOSPODINJSTVOM                   229.120
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
     IN USTANOVAM (DRUŠTVA)                 36.697
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI             124.340
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   494.850
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
     SREDSTEV                       494.850
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  179.425
   430 INVESTICIJSKI TRANSFERI                179.425
     RAZLIKA – PRIHODKI – ODHODKI
     PO BILANCI A                     -219.799
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             -2.500
   KREDITI FIZIČNIM OSEBAM
   IN POSAMEZNIKOM (DEPOZITI)                  5.000
   VRAČ. KREDITOV/DEPOZITOV                   2.500
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA                        0
   NAJEM KREDITA                          0
   ODPLAČILA KREDITA                        0
   STANJE NA RAČUNIH 1/1                   222.299
   PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
   PRIMANJKLJAJ                       -222.299
-----------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRESEŽKI/PRIMANJKLJAJI IN STANJE 31/12             0
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2005-24-372/III
Beltinci, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.