Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4187. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec, stran 9923.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 10. 10. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Žalec
1. člen
V Statutu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) se za prvim odstavkom 55. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor izvaja nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih skupnosti,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev.«
Tretji odstavek postane četrti odstavek, četrti odstavek postane peti odstavek, peti odstavek postane šesti odstavek.
Za šestim odstavkov 55. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.«
2. člen
Drugi odstavek 56. člena se dopolni z naslednjim stavkom: »Občinski svet v primeru prenehanja mandata nadzornemu odboru ali posameznemu članu nadzornega odbora med trajanjem mandata le-te imenuje v roku 45 dni od datuma sklepa o prenehanju mandata nadzornemu odboru oziroma posameznemu članu nadzornega odbora občine.«
V drugem odstavku 56. člena se pred dosedanji stavek dodata stavka, ki se glasita: »Konstitutivno sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov nadzornega odbora.«
Šesti odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog kandidatov za člane nadzornega odbora na osnovi javnega poziva komisije podajo občani. Kandidati za člane nadzornega odbora morajo izpolnjevati najmanj višjo stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske, pravne ali tehnične smeri in imajo najmanj pet let delovnih izkušenj iz stroke. Pisni predlog kandidata za člana se predloži komisiji v roku, ki ga določi komisija.«
3. člen
Drugi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja strokovni delavec občinske uprave, ki ga v soglasju z županom določi direktor občinske uprave.«
Tretji odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec. Izvedencu pripada plačilo, ki se določi v avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.«
Za petim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor je dolžan pri svojem delu izločiti iz nadzora in odločanja člana nadzornega odbora v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Izločitev lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«
4. člen
Tretji odstavek 58. člena se spremeni in se glasi:
»Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi.
Poročilo nadzornega odbora mora vsebovati obvezne sestavine, določene v aktu, ki ga na podlagi zakona določita pristojna ministrstva.
Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Nadzorni odbor mora vsako leto pripraviti poročilo o svojem delu in porabi sredstev v preteklem letu ter ga posredovati županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja naslednjega leta.«
5. člen
Doda se nov 59.a člen, ki se glasi:
»59.a člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v proračunu občine za posamezno leto.
Nadzorni odbor predlaga višino potrebnih sredstev na podlagi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora. Finančno ovrednotene načrtovane aktivnosti iz letnega programa – finančni načrt se posreduje županu občine v skladu z roki za pripravo in sprejem proračuna občine za posamezno leto.«
6. člen
Doda se nov 59.b člen, ki se glasi:
»59.b člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen.
Nadzorni odbor z letnim programom dela določi vrste nadzora, ki jih bo opravil, in druge potrebne dejavnosti in aktivnosti v zvezi z nadzori ter ostale zadeve v zvezi z zagotavljanjem potrebnih sredstev za delovanje nadzornega odbora občine.
Občinski svet, župan in občani lahko nadzornemu odboru podajo predloge za nadzor, ki jih nadzorni odbor upošteva po lastni presoji.
Nadzorni odbor z obsegom načrtovanih aktivnosti iz programa dela seznani občinski svet in župana občine.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem programu, kolikor takšnega nadzora ni v letnem programu, ga mora ustrezno dopolniti.«
7. člen
Doda se nov 59.c člen, ki se glasi:
»59.c člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti pri postopku nadzora posameznega subjekta:
– izda sklep o izvedbi nadzora, v katerem opredeli nadzorovano osebo, obseg nadzora in predvideni čas nadzora, ter ga posreduje županu in odgovorni osebi uporabnika proračunskih sredstev;
– izda pooblastilo za izvedbo nadzora posameznim članom nadzornega odbora, ki bodo izvedli nadzor, opredeli pristojnost in odgovornost posameznega člana nadzornega odbora ter pri tem upošteva izločitvene razloge, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti in jih nadzorni odbor opredeli v poslovniku;
– pooblasti člana nadzornega odbora – nadzornika, da pripravi delovni osnutek poročila, ki ga predloži predsedniku nadzornega odbora, kolikor predsednik nanj v roku treh dni nima pripomb, se v nadaljnjem roku osem dni predloži na sejo nadzornega odbora;
– vodi evidenco o nadzoru posameznega subjekta v obliki dosjeja z delovnimi zapisi;
– izvaja nadzor na sedežu nadzorovanega subjekta in na sejah nadzornega odbora;
– obravnava in sprejme oziroma zavrne delovni osnutek poročila na seji nadzornega odbora ter določi usmeritve in rok za dopolnitev delovnega osnutka poročila, če poročilo na seji ni izglasovano;
– izdela osnutek poročila o posameznem nadzoru z navedbo predmeta nadzora, obdobja nadzora, ugotovitvami nadzora, predlogi in priporočili ter ga posreduje nadzorovani osebi in določi rok za ugovor nadzorovane osebe na osnutek poročila;
– izdela dokončno poročilo o posameznem nadzoru, ugotovitvah nadzora, predlogi in priporočili ter ga posreduje nadzorovani osebi in občinskemu svetu ter županu občine, ki v zvezi z dokončnim poročilom podata svoje pisno stališče in s temi stališči seznanita nadzorni odbor občine.«
8. člen
Doda se nov 59.d člen, ki se glasi:
»59.d člen
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.«
9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02/0001/2005
Žalec, dne 10. oktobra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek., l.r.