Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2005, stran 9920.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet Občine Žalec na 24. seji dne 10. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2005 (Uradni list RS, št. 16/05) se drugi člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------------------
                             v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2005
-------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             2.623.300
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1.966.761
70 DAVČNI PRIHODKI                       1.661.880
   700 Davki na dohodek in dobiček              1.267.000
   703 Davki na premoženje                   208.500
   704 Domači davki na blago in storitve            186.380
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       304.881
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                      224.459
   711 Upravne takse in pristojbine               5.600
   712 Denarne kazni                       1.352
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           3.380
   714 Drugi nedavčni prihodki                 70.090
72  KAPITALSKI PRIHODKI                     44.365
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          29.640
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          14.725
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     612.174
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                       601.874
  741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna
     iz sredstev proračuna Evropske unije           10.300
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               2.792.900
40  TEKOČI ODHODKI                       697.052
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            143.527
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        23.160
   402 Izdatki za blago in storitve              296.439
   403 Plačila domačih obresti                  7.000
   409 Rezerve                         226.926
41  TEKOČI TRANSFERI                     1.329.239
   410 Subvencije                        35.730
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        621.173
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
     ustanovam                        142.594
   413 Drugi tekoči domači transferi              529.742
42  INVESTICIJSKI ODHODKI        306.522
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           306.522
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    460.087
   431 Investicijski transferi pravnim
     in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki   291.455
  432  Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                       168.632
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)             -169.600
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2005
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                        13.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                13.000
   750 Prejeta vračila danih posojil                 0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             13.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                       0
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          0
   440 Dana posojila                         0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV. – V.)                      13.000
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2005
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      40.000
50  ZADOLŽEVANJE                         40.000
   500 Domače zadolževanje                   40.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA                       33.400
   550 Odplačila domačega dolga                 33.400
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 -150.000
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                6.600
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)           169.600
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
----------------------------------------------------------------------------------
   DNE 31.12.2004                       150.770
----------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji in posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Žalec.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, dobiček JKP d.o.o. Žalec, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.«
3. člen
V 3. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.«
4. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 38.000.000 tolarjev.«
5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Žalec se bo v letu 2005 zadolžila z najemom posojila v višini 40.000.000 SIT za sledeči investiciji:
– rekonstrukcija lokalne ceste Socka–Podkraj v višini 20.000.000 SIT,
– obnova lokalne ceste Zabukovica–Matke v višini 20.000.000 SIT.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302/0001/2005
Žalec, dne 10. oktobra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek., l.r.