Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2005 z dne 23. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2005 z dne 23. 9. 2005

Kazalo

3695. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja, stran 8789.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
1. člen
V Navodilu o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 6/05) se v 1. členu za besedo »plačah« doda besedilo »in podatkov za mesec september o številu zaposlenih oseb glede na število plačanih delovnih ur in po višini bruto plače«.
2. člen
Za 6. členom se doda novo II.A poglavje, ki se glasi:
»II.A POSREDOVANJE PODATKOV O ZAPOSLENIH OSEBAH PO VIŠINI BRUTO PLAČE
6.a člen
(vsebina poročila)
Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja – poročevalci sporočajo podatke za mesec september za izvajanje statističnega raziskovanja o številu zaposlenih oseb glede na število plačanih delovnih ur in po višini bruto plače na Obrazcu ZAP-STRU/L, ki je Priloga 3 tega navodila in je njegov sestavni del.
Poročilo o številu zaposlenih oseb glede na število plačanih delovnih ur in po višini bruto plače na obrazcu ZAP-STRU/L vsebuje:
– splošne podatke o enoti v sestavi,
– podatke o številu zaposlenih oseb glede na število plačanih delovnih ur,
– podatke o številu zaposlenih oseb glede na višino bruto plače,
– podatke o najvišji izplačani bruto plači.
Vpisuje se podatke o zaposlenih osebah s pogodbami o zaposlitvi pri pravnih osebah javnega in zasebnega sektorja. Če delajo osebe po pogodbah o delu ali avtorskih pogodbah, se jih ne upošteva.
Pod AOP102 do AOP125 se vpiše le osebe, ki so bile zaposlene cel mesec opazovanja.
Pri podatkih o številu plačanih ur se ne upošteva:
– ur porodniške,
– ur nege,
– oseb, ki so bile v celoti na refundirani bolniški,
– v celoti refundiranih pripravnikov in
– oseb, zaposlenih v javnih delih.
6.b člen
(izpolnjevanje obrazca)
Obrazec ZAP-STRU/L je dodatek k mesečnemu obrazcu 1 – ZAP/M. Splošni podatki poročevalca so za obe raziskovanji enaki in jih ni treba ponovno izpolnjevati.
I/1 Splošni podatki o enoti v sestavi
– ime enote,
– naslov enote,
– matična številka enote v sestavi oziroma druga statistična identifikacijska oznaka,
– podatki o osebi, odgovorni za izpolnjevanje obrazca.
II/A Podatki o številu zaposlenih oseb, glede na število plačanih delovnih ur
Pod AOP101: število zaposlenih oseb, ki so imele do 158 plačanih delovnih ur se vpiše:
– vse zaposlene osebe, ki so imele plačanih 158 ali manj delovnih ur. Vpiše se osebe, ki so prišle ali odšle med opazovanim mesecem, ter tiste, ki so imele plačo delno refundirano;
– vse zaposlene osebe, ki so delale krajši delovni čas zaradi zdravju škodljivih vplivov in nevarnosti pri delu in
– učno osebje, ki je predavalo manj kot 7 ur dnevno.
Pod AOP102: število zaposlenih oseb, ki so imele od 159 do 200 plačanih delovnih ur se vpiše vse zaposlene osebe, ki so imele plačanih od 159 do 200 delovnih ur.
Pod AOP103: število zaposlenih oseb, ki so imele plačane 201 in več delovnih ur se vpiše vse zaposlene osebe, ki so imele plačanih 201 in več delovnih ur.
II/B Podatki o številu zaposlenih oseb, razvrščeni po višini bruto plače
Pod AOP105 do AOP124 se v ustrezni razred, glede na višino izplačane bruto plače, vpiše število zaposlenih oseb. Upoštevajo se samo zaposlene osebe s 159 do 200 plačanimi delovnimi urami (zaposlene osebe, vpisane pod AOP102).
II/C Najvišja izplačana plača
Pod AOP125: najvišja bruto izplačana plača (v SIT, brez stotinov) se vpiše najvišjo izplačano bruto plačo, za september.
6.c člen
(način poročanja)
Za način sporočanja podatkov za mesec september o številu zaposlenih oseb glede na število plačanih delovnih ur in po višini bruto plače velja 5. člen tega navodila. Obrazec ZAP-STRU/L je na spletnem portalu AJPES dodan v nabor obrazcev za mesec september.
6.d člen
(rok)
Poročevalci podatke o zaposlenih osebah glede na število plačanih ur in po višini bruto plače za september poročajo AJPES, najkasneje do 31. oktobra.«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič uporabi za poročanje podatkov o zaposlenih osebah po višini bruto plače za september 2005.
Št. 007-83/2005/4
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2005-1522-0007
mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica