Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2824. Odlok o predkupni pravici Občine Beltinci na nepremičninah, stran 6668.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 21. redni seji dne 21. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Beltinci na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih Občina Beltinci (v nadaljevanju: občina) uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskimi akti občine.
3. člen
Za območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so določena v prostorskih aktih občine.
Za območja poselitve in območja obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov se v prehodnem obdobju do sprejetja strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Beltinci štejejo območja, ki so opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana Občine M. Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Beltinci (Uradne objave pom. občin, št. 24/86, 7/87, in Uradni list RS, št. 68/97; 59/98; 70/98; 57/99, 88/00, 40/03 in 87/04) in v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01).
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 3. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih omrežij in objektov.
5. člen
Območja naselij iz 3. člena odloka so vrisana v kartah kartografske dokumentacije k planu in na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 in so sestavni del tega odloka.
6. člen
Na v tem odloku navedenih območjih občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, raziskovalne dejavnosti, športa in gradnjo pokopališč ter odlagališč;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
7. člen
Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja občinska uprava občine.
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice (v nadaljevanju: prodajalec) mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da le-ta na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
8. člen
Če občina v roku iz prejšnjega člena izda potrdilo, da uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina izjasniti najpozneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnine ne bo kupila. O nakupu nepremičnine odloča Občinski svet občine Beltinci.
Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda nepremičnino drugi osebi, ko se je iztekel rok iz prejšnjega člena, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi pogoji, kot jih je ponudil občini.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2005-21-335/III
Beltinci, dne 21. junija 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.