Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2729. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levec – za območje R.S.L. Levec, stran 6435.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 13. 6. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levec – za območje R.S.L. Levec
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levec – za območje R.S.L. Levec (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN,
– obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN;
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Ocena stanja:
Nov program in zahteve zakonodaje Evropske skupnosti narekujejo potrebe po večjih površinah objektov, kot jih je možno zgraditi na osnovi določil veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec (Uradni list RS, št. 76/94).
Meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN, namembnost objektov in namenska raba prostora ostajajo nespremenjeni – takšni, kot jih opredeljuje veljavni odlok iz leta 1994.
Zaradi že zgrajenih objektov, za katere so bila izdana dovoljenja za gradnjo, realizacija veljavnega zazidalnega načrta ni možna.
 
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN:
– razširitev poglavja o tolerancah, ki jih opredeljuje Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec (Uradni list RS, št. 76/94),
– legalizacija in preoblikovanje nekaterih obstoječih objektov in zunanjih površin,
– zagotovitev pogojev za gradnjo novih objektov.
 
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levec kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Levec, za katero je že sprejet Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84) in njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 76/94 in 108/00).
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski lokacijski načrt (spremembe in dopolnitve ZN) pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
III. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN ter okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev ZN:
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je ureditveno območje, ki ga določa veljavni odlok iz leta 1994.
Programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN:
Programska izhodišča se nanašajo na razširitev poglavja o tolerancah, ki jih opredeljuje Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec (Uradni list RS, št. 76/94), v smislu večjih dopustnih odstopanj pri tlorisnih in višinskih gabaritih načrtovanih objektov in v smislu spremembe mikrolokacije načrtovanih objektov;
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja v vzhodnem delu naselja Levec, južno od glavne ceste Celje-Petrovče in vključuje parcele št. 5, 7/1, 8/1, 9, 12/4, 12/5, in 12/7, vse k.o. Levec.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN:
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Celje,
5. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
7. Telekom Slovenije, PE Celje,
8. Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
10. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
11. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
12. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
13. Krajevna skupnost Levec,
14. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: R.S.L. d.o.o., Levec 56/c, p. Petrovče
– Naročnik vseh strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev ZN: R.S.L. d.o.o., Levec 56/c, p. Petrovče
– Pripravljavec: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP)
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov)
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: R.S.L. d.o.o., Levec 56/c, p. Petrovče.
V. Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN
Spremembe in dopolnitve ZN se bodo sprejemale po skrajšanem postopku. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo v Ljubljani je izdalo odločbo št. 354-09-113/2005 z dne 20. 5. 2005, iz katere je razvidno, da v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
Iz programskih izhodišč je razvidno, da se le-ta nanašajo samo na spremembo poglavja o tolerancah v sprejetem odloku o spremembah in dopolnitvah ZN iz leta 1994 (dopustna odstopanja pri tlorisnih in višinskih gabaritih načrtovanih objektov in možnost spremembe mikrolokacije načrtovanih objektov).
Skladno s 34. členom ZUreP-1 se lahko za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta uporabi skrajšani postopek, če se te nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN izdela ureditveno situacijo s prikazom upoštevanja toleranc predvidenih posegov in jo priloži k vlogi za pridobitev smernic.
Strokovne podlage se izdelajo v primeru, da bo ta potreba izhajala iz analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Spremembe in dopolnitve ZN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
VII. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN oziroma odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list RS, št. 31/84)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec (Uradni list RS, št. 76/94)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec – za območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM (Uradni list RS, št. 108/00)
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V primeru, da bo predhodno ugotovljena potreba po izdelavi strokovnih podlag, mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev ZN zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt območja v merilu 1:1000 ali 1:500 – reambulacija
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
VIII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljavec pripravi »Obvestilo o nameri izdelave sprememb in dopolnitev ZN Levec« za MOPE v začetku marca 2005.
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj pet dni po prejetju odločbe v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
 
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN izdela ureditveno situacijo s prikazom upoštevanja toleranc predvidenih posegov in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec.
– Po sprejemu programa priprave in po izdelavi gradiva iz prve alinee izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– OŽ OVOUP ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
 
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev ZN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh eventualnih strokovnih podlag, določenih v VII. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev ZN v 20 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
 
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev traja najmanj 15 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu krajevne skupnosti Levec za najmanj 15 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– Pripravljavec v sodelovanju s krajevno skupnostjo Levec evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 14 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb),
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju sprememb in dopolnitev ZN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
 
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev ZN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN OŽ OVOUP v 40 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
 
Sprejem sprememb in dopolnitev ZN:
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Žalec sprejme spremembe in dopolnitve ZN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
X. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0008/2004 2/3
Žalec, dne 13. junija 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.