Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2711. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, stran 6412.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03 in 125/04), Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 15/96, 1/89 in 64/01), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04 in 84/04), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 21. redni seji dne 2. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
2. člen
Storitev pomoč družini na domu, v okviru mreže javne službe, opravljajo pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Koncesijo podeli pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po zakonu o socialnem varstvu in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisih, občinski organ, pristojen za socialno varstvo.
3. člen
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
4. člen
Občina Sevnica sklene z izvajalcem pogodbo o izvajanju storitev, medsebojnih obveznostih in pravicah.
5. člen
Izvajanje storitve pomoč na domu nadzira Odbor za zdravstveno varstvo in socialo pri občinskem svetu.
II. OBSEG STORITEV
6. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
7. člen
Obseg, trajanje in način opravljanja storitve se določijo z dogovorom med izvajalcem in upravičencem.
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko.
III. CENA IN PLAČILO STORITEV TER OLAJŠAVE IN OPROSTITVE
8. člen
Ceno storitve, oblikovano v skladu s pravilnikom o oblikovanju cen socialno varstvenih storitev, določi organ upravljanja izvajalca storitev socialne oskrbe na domu. K ceni mora izvajalec pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Sevnica.
9. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati storitve, oproščeni so le pod pogoji, ki jih določa uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
10. člen
Pravico do oprostitve lahko uveljavljajo upravičenci in zavezanci, če po merilih uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ne morejo plačati celotne vrednosti opravljene storitve.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča v okviru javnih pooblastil Center za socialno delo Sevnica.
11. člen
Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju pomoči na domu. V skladu z zakonom o socialnem varstvu ta del storitve opravlja Center za socialno delo Sevnica.
Plačila storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu je v celoti oproščen vsak upravičenec, ki sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
12. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu, lastnik nepremičnine, se mu lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, le v primeru izrecne zahteve občine, in če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča.
Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku 20 dni od prejema obvestila centra za socialno delo o tem, da vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi plačila storitve pomoč družini na domu.
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine pristojni center za socialno delo odloči v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve pomoč družini na domu. Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi.
13. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve ter izvajalec storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni po nastanku razlogov sporočiti Centru za socialno delo Sevnica vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v roku iz prvega odstavka tega člena, je dolžan povrniti plačniku storitve razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti plačniku storitve vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neopravičeno priznana.
14. člen
Med upravičencem in izvajalcem se sklene dogovor o načinu in trajanju izvajanja storitve ter plačilu storitve, pri čemer pa se upravičenca opozori na vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega odloka.
15. člen
Osnovna dokumentacija izvajalca storitve po tem odloku obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z navodili 115. člena zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitev.
IV. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 80/98 in 28/03).
Št. 15405-0013/2005
Sevnica, dne 2. junija 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.