Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2005 z dne 17. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2005 z dne 17. 6. 2005

Kazalo

2583. Odlok o določitvi pogojev in cene za najem in uporabo šolskih prostorov, zaprtih ter odprtih šolskih športnih površin, stran 5875.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 20. redni seji dne 30. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o določitvi pogojev in cene za najem in uporabo šolskih prostorov, zaprtih ter odprtih šolskih športnih površin
1. člen
S tem odlokom se podrobneje razčlenjuje 10. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, javnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev in javnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži, ki med dejavnosti zavoda uvršča tudi oddajanje prostorov v najem, in sicer izključno v soglasju z ustanoviteljem.
Ta odlok določa pogoje oddajanja in uporabe šolskih prostorov in zaprtih ter odprtih šolskih športnih površin, s katerimi upravljajo našteti zavodi, višino in način plačevanja najemnine.
2. člen
Upravljavci prostorov lahko oddajo prostore oziroma površine v najem ter uporabo po končanem pouku in končanih interesnih dejavnostih šole.
3. člen
Cena ene šolske ure za uporabo šolskih prostorov in pokritih ter nepokritih športnih površin upravljavcev (osnovnih šol) v letu 2005 znaša:
+-+---------------------------+-------+-----------------+-------------------+
| |CENA VELJA ZA ENO URO (60 | m2 za |   Cena za   | Cena za uporabnike|
| |min)            |izračun|  uporabnike  |  izven Občine  |
| |– učni in drugi prostori  |    |  iz Občine  |   Kočevje   |
| |              |    |   Kočevje   |          |
+-+---------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|1|Osnovna šola Ob Rinži   |    |         |          |
| |splošna učilnica      |  1  | 20,00 SIT/uro |  25,00 SIT/uro  |
| |specialna učilnica     |  1  | 25,00 SIT/uro |  30,00 SIT/uro  |
| |računalniška učilnica   |    | 4.000 SIT/uro | 5.000,00 SIT/uro |
+-+---------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|2|Osnovna šola Zbora     |    |         |          |
| |odposlancev        |  1  | 20,00 SIT/uro |  25,00 SIT/uro  |
| |splošna učilnica      |  1  | 25,00 SIT/uro |  30,00 SIT/uro  |
| |specialna učilnica     |    | 4.000 SIT/uro | 5.000,00 SIT/uro |
| |računalniška učilnica   |    |         |          |
+-+---------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|3|Osnovna šola Stara Cerkev |    |         |          |
| |splošna učilnica      |  1  | 20,00 SIT/uro |  25,00 SIT/uro  |
| |specialna učilnica     |  1  | 25,00 SIT/uro |  30,00 SIT/uro  |
| |računalniška učilnica   |    |4.000,00 SIT/uro | 5.000,00 SIT/uro |
+-+---------------------------+-------+-----------------+-------------------+
 
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
| |CENA VELJA ZA ENO URO (60  | m2 za |   Cena za   | Cena za uporabnike|
| |min)            |izračun|  uporabnike  |  izven Občine  |
| |– telovadnica        |    |iz Občine Kočevje|   Kočevje   |
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|1|Osnovna šola Ob Rinži    |  1  |  4,12 SIT/uro |  10,30 SIT/uro  |
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|2|Osnovna šola Zbora     |  1  |  4,12 SIT/uro |  10,30 SIT/uro  |
| |odposlancev         |    |         |          |
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|3|Osnovna šola Stara Cerkev  |  1  |  4,12 SIT/uro |  10,30 SIT/uro  |
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
 
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
| |CENA VELJA ZA ENO URO (60  | m2 za |   Cena za   | Cena za uporabnike|
| |min)            |izračun|  uporabnike  |  izven Občine  |
| |– nepokrite površine    |    |iz Občine Kočevje|   Kočevje   |
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|1|Osnovna šola Ob Rinži    |  1  |  1,90 SIT/uro |  4,75 SIT/uro  |
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|2|Osnovna šola Zbora     |  1  |  1,90 SIT/uro |  4,75 SIT/uro  |
| |odposlancev         |    |         |          |
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
|3|Osnovna šola Stara Cerkev  |  1  |  1,90 SIT/uro |  4,75 SIT/uro  |
+-+----------------------------+-------+-----------------+-------------------+
 
   V ceni ni vračunan DDV.
4. člen
V primeru, da je ob najemu prostorov potrebno zagotoviti dežurstvo ali prisotnost tehničnega osebja, se obračunajo dejanski stroški dežurstva vzdrževalca prostorov oziroma hišnika. Te stroške šola zaračuna neposredno najemniku prostorov.
5. člen
Prostore lahko najame vsako društvo, klub, organizacija in skupina, ki se ukvarja z izobraževalno ali športno dejavnostjo oziroma drugo dejavnostjo v javnem interesu.
Najemnik mora prostore uporabljati na način, določen s pogodbo o najemu, upoštevajoč pozitivno pravo Republike Slovenije in hišni red, ki velja v javnem zavodu.
Prednost pri najemu imajo uporabniki iz Občine Kočevje.
6. člen
Osnovna šola pripravi urnik uporabe prostorov oziroma telovadnic tako, da je izrabljenost najboljša. Prednost pri izbiri terminov se določi:
I.  prioriteta – osnovna šola kot upravljavka objekta
II. prioriteta – izvajalci programov športa
III. prioriteta – drugi uporabniki.
Pri oddajanju telovadnic v najem imajo prednost tisti programi športnih društev, ki so verificirani v programu športa Občine Kočevje, in tista društva, ki so nosilci teh programov in imajo sklenjeno pogodbo.
Pri razdelitvi terminov je potrebno upoštevati zlasti naslednje:
1. primernost prostora oziroma površine za posamezno vrsto športa ali druge dejavnosti,
2. v primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda izrazi interes različnih uporabnikov po istem terminu, imajo prednost do terminov v zgodnejših dnevnih urah tisti interesenti, katerih člani oziroma pretežni člani so učenci, dijaki ali študentje,
3. v primeru, če je na razpolago manj prostih terminov, kot je interesentov, je potrebno upoštevati načelo pravičnosti – razpoložljivi termini se razdelijo v sorazmerju s številom interesentov.
7. člen
Najemnina se obračuna na podlagi cen iz 3. člena tega pravilnika in dejanske površine najetih prostorov, vključno s spremljajočimi prostori, s tem da se pri površini spremljajočih prostorov uporabi korekcijski faktor v vrednosti 0,5 (za 1 m2 dejanske površine spremljajočega objekta se računa 0,5 m2).
8. člen
Vrednost najemnine za uro uporabe se vsako leto valorizira s predvideno rastjo cen, ki je kalkulativni element priprave proračuna za tekoče leto. Valorizacija cen se opravi s 1. januarjem tekočega leta.
9. člen
Najemnine za prostore so prihodek občinskega proračuna in se vodijo na posebni prihodkovni postavki proračuna. 80% cene najema prostorov se kot transfer vrača posamezni šoli za kritje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja prostorov, ki so predmet najema, ter za nakup nove šolske opreme za te prostore.
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje prostorov v najem, se vključijo v finančni načrt šole. Upravljavec je dolžan zagotoviti ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov iz naslova sklenjenih najemnih pogodb, in sicer kot svoje stroškovno mesto.
20% cene najema ostaja v občinskem proračunu za investicijsko vzdrževanje – amortizacijo.
10. člen
Pogodbo o najemu oziroma uporabi prostorov sklenejo upravljavec, uporabnik in Občina Kočevje.
V pogodbi se določijo medsebojne pravice in obveznosti, višina najemnine ter odgovorna oseba kluba, društva, organizacije ali skupine, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo objekta in za povzročeno škodo. Pogodbo je treba skleniti v pisni obliki.
11. člen
Na podlagi sklenjene tripartitne pogodbe Občina Kočevje izstavlja račune uporabnikom. Najemnine se nakazujejo na račun proračuna Občine Kočevje. Računi se izstavljajo za vsakega uporabnika na zadnji dan v mesecu in za vsak mesec posebej na podlagi evidence, ki jo posreduje upravljavec do zadnjega dneva v tekočem mesecu.
12. člen
Rok za plačilo najemnine je 15 dni. Če najemnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico uporabe prostorov do poplačila računa.
Pogodba se šteje za razdrto, če je najemnik v zaostanku s plačilom za več kot en mesec.
13. člen
Upravljavec vodi evidenco uporabe prostorov in določi osebo, ki bo nadzirala s pogodbo dogovorjen način uporabe najetih prostorov.
14. člen
V primeru prostih zmogljivosti se prostori lahko oddajo za humanitarne, kulturne in druge prireditve, ki so posebnega pomena za občino. Najemnina se za te prireditve ne zaračuna. Šola lahko zaračuna obratovalne stroške, ki so nastali s temi prireditvami, Občini Kočevje na podlagi izstavljenega zahtevka.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati začasni sklep o določitvi cene in pogojev za uporabo telovadnic osnovnih šol z dne 31. 1. 2004.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 363-16/03-0124
Kočevje, dne 2. junija 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gr. l. r.