Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1937. Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci, stran 4804.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02, 108/03) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 20. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih za delo svetniških skupin
v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Beltinci (v nadaljevanju: občina). Svetniško skupino sestavlja eden ali več članov občinskega sveta občine (v nadaljevanju: občinski svet).
2. člen
Svetniške skupine imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin, občina pa svetniškim skupinam za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore in druge materialne pogoje za delo.
3. člen
Svetniške skupine so dolžne s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika.
II. FINANČNA SREDSTVA
4. člen
Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin v proračunu občine za posamezno leto. Znesek za posameznega svetnika v svetniški skupini je do 20.000 SIT mesečno in se letno usklajuje s povprečno rastjo primerne porabe.
Občina lahko svetniškim skupinam za opravljanje njihovega dela zagotavlja tudi strokovno in administrativno pomoč.
5. člen
Svetniške skupine so upravičene do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov tekočega mandata. Sredstva jim pripadajo mesečno v višini po dvanajstinah, pri čemer se v tekoči mesec dodatno prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjega meseca. Kot porabljena se štejejo iz proračuna izplačana sredstva (plačana realizacija).
V primeru izstopa člana svetniške skupine, svetniški skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu člana.
V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.
6. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin se vodijo za vsako svetniško skupino oziroma za posameznega svetnika po stroškovnih mestih.
7. člen
Sredstva se lahko uporabljajo za naslednje namene
– nakup pisarniškega materiala,
– potne stroške svetnikov,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo tiska,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti,
– plačilo strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …),
– plačilo po pogodbah o delu.
8. člen
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana občinskega sveta župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
9. člen
Poraba sredstev za namene iz 7. člena tega pravilnika je mogoča samo do višine razpoložljivih sredstev določenih v proračunu občine za posamezno leto in samo za dejavnost svetniških skupin v povezavi z njihovimi nalogami v občinskem svetu.
10. člen
Svetniške skupine praviloma imenujejo skrbnika sredstev, ki ima pravico od pristojne službe občine dobiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine.
Pristojna služba občine je dolžna na zahtevo vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke.
11. člena
Vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik mora osebno oziroma po pooblaščencu prevzeti nabavljeno blago, ki je last Občine Beltinci pri občinski upravi občine in pisno potrditi prevzem.
12. člen
Svetniška skupina oziroma samostojni svetnik je dolžna ob koncu vsakega proračunskega leta Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predložiti pisno poročilo o namenski rabi sredstev.
13. člen
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata pristojna služba občine ter nadzorni odbor občine. Svetniška skupina oziroma samostojni svetnik je dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika.
14. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta oziroma s potekom mandata občinskemu svetu ali prenehanja svetniške skupine.
III. OSNOVNA SREDSTVA
15. člen
Občina Beltinci zagotavlja svetniškim skupinam za njihovo delo uporabo osnovnih sredstev, ki so last občine (prostori za sestanke...), v času trajanja mandata njihovih članov.
IV. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Svetniške skupine, za katere stranke prejemajo finančna sredstva iz občinskega proračuna občine po določilih Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 35/03) niso upravičene do finančnih sredstev po tem pravilniku.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 032-01/2005-20-318/III
Beltinci, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.