Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1936. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 4804.

Na podlagi 58., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, 18/84, 32/85, 33/86) in 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 20. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Drugi in tretji odstavek 29. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: odlok; Uradni list RS, št. 77/00, 108/00, 99/01 in 132/03) se črtata in se nadomestita z novim drugim odstavkom in besedilom:
»Nadomestilo zbrano od fizičnih oseb (od občanov in podjetnikov posameznikov) pripada oziroma se uporabi v tisti krajevni skupnosti v Občini Beltinci, v kateri se objekt za odmero nadomestila nahaja.
Način porabe zbranih sredstev od nadomestila se določi z Odlokom o proračunu Občine Beltinci.«
2. člen
V prvi alineii točke II. 32. člena odloka se črta beseda »pomoči« in se nadomesti z besedo »oprostitev.«
3. člen
Za vejico v drugem odstavku 35. člena odloka se doda besedilo: »na podlagi predloženih dokazil o ogroženi socialni varnosti zavezancev (potrdilo o številu članov gospodinjstva v katerem živi zavezanec, potrdilo o prejetih dohodkih in prejemkih zavezanca in drugih članov, ki živijo z zavezancem, potrdilo o katastrskem dohodku zavezanca in drugih članov, s katerimi živi zavezanec).«
4. člen
Besedilo 36. člena odloka se črta in se nadomesti z besedilom:
»Z globo 150.000 SIT se sankcionira za prekršek pravna oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
– prijavi nepravilne podatke za odmero nadomestila,
– ne prijavi spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh od dneva nastanka spremembe.
Odgovorna oseba pravne osebe se sankcionira za prekršek iz prejšnjega odstavka z globo 50.000 SIT.
Podjetnik posameznik se sankcionira za prekršek iz prvega odstavka tega člena z globo 70.000 SIT.
Fizična oseba (občan/ka) se sankcionira za prekršek iz prvega odstavka tega člena z globo 40.000 SIT.
5. člen
Za 36. členom odloka se doda nov 36.a člen, ki se glasi: »Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka poleg občinske uprave in pristojne davčne službe opravlja tudi medobčinski inšpektorat. Inšpektorat je pristojen za izrekanje sankcij v primeru storitve prekrškov iz 36. člena odloka«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2005-20-315/III
Beltinci, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.