Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1935. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci s prostorskimi sestavinami planov, stran 4803.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 20. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Beltinci s prostorskimi sestavinami planov
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 87/04) v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine planov.
2. člen
Skladno s prostorskimi sestavinami planov, navedenimi v 1. členu tega odloka, se spremenijo meje namenskih površin, ki se urejajo z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (v nadaljevanju: Odlok o PUP).
Na parcelah, ki so bile v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov priključene ureditvenim območjem naselja in drugim poselitvenim območjem, so dopustni posegi v skladu z določili Odloka o PUP.
Na parcelah izven poselitvenih območij, ki se jim je v postopku sprememb in dopolnitev spremenila namembnost, se izvajajo posegi, ki so namensko določeni v prostorskih sestavinah planov v skladu z določili Odloka o PUP.
3. člen
V 8. členu Odloka o PUP se briše navedba pod številko 1, ki se nanaša na ureditveni načrt za rekonstrukcijo in dograditev čistilne naprave za farmi Nemščak in Jezera.
Zaporedne številke pred navedbo območij se spremenijo tako, da se člen glasi:
1. del naselja Lipovci
(Odlok o zazidalnem načrtu za SZ del naselja Lipovci – Uradni list RS, št. 30/96 in 70/98)
2. območje ob Kmečki ulici v Beltincih
(Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje ob Kmečki ulici v Beltincih – Uradni list RS, št. 67/99 in 79/00)
3. območje avtoceste
(Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor – slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99).
V istem členu se doda:
4. območje obrtne cone v Lipovcih
(Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko-obrtno cono v Lipovcih – Uradni list RS, št. 68/02).
5. območje trgovskega centra v Beltincih
(Odlok o lokacijskem načrtu za območje Granar v Beltincih (Uradni list RS, št. 69/04).
6. območje plinovoda
(Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini Beltinci – Uradni list RS, št. 40/01 in 68/02)
7. Območje vodooskrbnega sistema
(Odlok o sprejetju lokacijskega načrta v vodooskrbnem sistemu Občine Beltinci – Uradni list RS, št. 18/00)
4. člen
V 9. členu Odloka o PUP se brišeta stavka pri številki 1 in številki 2 ter besedica Granar v oklepaju v osmi alinei. V istem členu se za zadnjo alineo doda:
– poslovno – transportna cona v Lipovcih ob avtocesti
– čistilna naprava v k.o. Melinci in k.o. Lipa.
5. člen
V 66. členu Odloka o PUP se na koncu doda:
9. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za rekonstrukcijo in dograditev čistilne naprave na farmi Nemščak in Jezera (Uradni list RS, št. 17/99).
6. člen
Sestavni del odloka so grafične priloge v merilu 1:2500 s prikazom meje ureditvenih območij naselij. Za ureditve izven poselitvenih območij naselij se smiselno uporabljajo grafične priloge prostorskih sestavin planov v merilu 1:5000.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2005-20-312/III
Beltinci, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.