Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005

Kazalo

1241. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, stran 3315.

Na podlagi 140. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje
in proizvodnjo pijač
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA (D-1/02) (v nadaljnjem besedilu: vodni vir) z naslednjimi parametri:
+------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+--------+
|Vodni vir  |Kraj   |Občina  |k.o.  |Y / X / Z |Letna   |Q (l/s)*|
|      |     |     |    |      |količina  |    |
|      |     |     |    |      |(m3/leto) |    |
+------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+--------+
|DANA    |Mirna  |Trebnje  |Mirna  |5 505 566 |110.000  |10   |
|D-1/02   |     |     |    |5 089 836 |      |    |
|      |     |     |    |246 m n.m. |      |    |
+------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+--------+
*Q = največji odvzem v litrih na sekundo.
(2) Vodno telo podzemne vode, iz katerega se na podlagi koncesije po tej uredbi lahko odvzema podzemna voda, se nahaja v večjem delu jugovzhodno od vrtine DANA – D-1/02 na območju vzpetin Gradec in Zapuže do naselja Zapuže. Vrtina zajema podzemno vodo iz razpoklinskega vodonosnika, ki ga tvorijo dolomitne plasti srednje triasne starosti. Na zajemu podzemne vode se razpoklinski vodonosni sistem začenja na globini 9 m in sega preko globine 122 m. V vrhnjem delu (9 – 90 m) gradijo vodonosnik apnenčaste plasti, v spodnjem delu pa dolomitne plasti. Voda je zajeta samo v spodnjem delu, zgornji del pa je ločen s cementacijo medprostora vrtine od globine 85 do 106 m. Podlago vodonosnika tvorijo slabše prepustne plasti spodnje triasne starosti.Vodonosnik je na mestu vrtine prekrit s srednje do slabo prepustnimi plastmi aluvialnega nanosa Mirne v debelini 9 m. Na območju vzpetin Gradec in Zapuže je vodonosnik na površini in le delno prekrit s slabo prepustnimi plastmi pliokvartarne starosti med naseljema Zapuže in Sv. Helena. Območje vodnega telesa je prikazano v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: območje koncesije).
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(1) Koncesija iz prejšnjega člena se podeli imetniku pravice za raziskovanje podzemnih voda zaradi proizvodnje pijač na območju koncesije brez javnega razpisa.
(2) Imetnik pravice za raziskovanje podzemnih voda iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo za odvzem podzemne vode za proizvodnjo pijač, in sicer za stekleničenje namizne vode in proizvodnjo brezalkoholnih pijač, če:
– je tehnično usposobljen in opremljen za proizvodnjo pijač,
– zagotovi, da instalirani pretok vode skozi naprave za rabo podzemne vode ne presega največjega odvzema, določenega v tabeli iz prejšnjega člena, in
– zagotovi tak režim odvzema podzemne vode, da letna količina odvzete podzemne vode in največji odvzem v litrih na sekundo ne presegata vrednosti iz tabele iz prejšnjega člena.
(3) Namizna voda iz prejšnjega odstavka je voda v skladu s predpisom, ki ureja naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode.
(4) Če imetnik pravice za raziskovanje podzemnih voda na območju koncesije podzemne vode ne namerava izkoriščati ali če ne podpiše koncesijske pogodbe v roku iz odločbe o izboru koncesionarja, se koncesija za odvzem podzemne vode iz vodnega vira podeli na podlagi javnega razpisa.
3. člen
(1) Koncesija za odvzem podzemne vode iz vodnega vira se podeli za stekleničenje namizne vode in proizvodnjo brezalkoholnih pijač za 30 let.
(2) Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja predpisanih pogojev iz predpisov, ki urejajo graditev objektov, varstvo okolja in urejanje voda, zagotoviti tudi:
– zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami rabe podzemne vode,
– zavarovanje opreme, naprav in objektov za odvzem podzemne vode,
– neprekinjeno merjenje količine odvzete podzemne vode,
– spremljanje kakovosti vode v vodnem telesu podzemne vode,
– ohranjanje količin in kakovosti ter naravne vloge vodnega vira,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja, če je to ogroženo zaradi izpusta podzemne vode v okolje,
– vzpostavitev novega oziroma nadomestitev prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
(4) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
4. člen
(1) Koncesionar mora izvajati monitoring odvzema podzemne vode.
(2) Monitoring odvzema podzemne vode obsega meritve obnavljanja vodnega vira ter kemijske sestave odvzete podzemne vode in mora izpolnjevati zahteve iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Monitoring odvzema podzemne vode se izvaja po programu monitoringa odvzema podzemne vode, ki ga za vsako triletno obdobje pripravi koncesionar, potrdi pa ministrstvo, pristojno za okolje.
(4) Koncesionar mora vsako leto posredovati koncedentu poročilo o rezultatih monitoringa.
(5) Koncesionar mora posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje, v potrditev program monitoringa odvzema podzemne vode najkasneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom novega triletnega obdobja.
(6) Rok za oddajo programa monitoringa odvzema podzemne vode za prvo triletno obdobje v potrditev koncedentu se določi v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto odvzema podzemne vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi odvzema ali rabe podzemne vode.
6. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občine, na območju katere je območje koncesije iz priloge 1 te uredbe.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Trebnje razdeli v razmerju 50: 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občino iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in obremenjenosti okolja v tej občini v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
7. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi podatkov o letni količini podzemne vode, ki jo je koncesionar dal kot pijačo v promet, in podatkov o čistem prihodku iz prodaje te pijače v letu, za katerega se določa plačilo za koncesijo.
(2) Letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet, se določi v okviru monitoringa odvzema podzemne vode in se izraža v 1.000 litrih za vodo, ki je dana v promet kot namizna voda ali brezalkoholna pijača.
(3) Plačilo za koncesijo se za posamezno koledarsko leto za podzemno vodo, ki se daje v promet kot namizno vodo in brezalkoholno pijačo, se izračuna na naslednji način:
V(plačilo )= 0,01xP(čisti-prihodek)+
       V(koncesija )x(2 x Q(namiznavoda)+Q(brezalkoholnapijača)),
kjer so:
– V (plačilo) plačilo za koncesijo za podzemno vodo, ki se daje v promet kot namizno vodo in brezalkoholno pijačo, izraženo v tolarjih,
– P (čisti-prihodek) čisti letni prihodek iz prodaje namizne vode in brezalkoholnih pijač, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida proizvajalca pijač za leto, za katerega se določa plačilo za koncesijo, izražen v tolarjih,
– Q (namiznavoda) letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot namizno vodo v letu, za katerega se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,
– Q (brezalkoholnapijača) letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot brezalkoholno pijačo v letu, za katerega se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih, in
– V(koncesija) višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode, izražena v tolarjih in izračunana na naslednji način:
           0,08 x P(vodno-povracilo)
  V(koncesija) = -----------------------------
          Q(1) + 2 x Q(2) + 2,66 x Q83)
kjer so:
– P(vodno-povračilo) vsota vseh plačil vodnega povračila, odmerjenega izvajalcem lokalnih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje vodnih povračil, izražena v tolarjih,
– Q(1) letna količina vse odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet v brezalkoholnih pijačah, izražena v 1.000 litrih,
– Q(2) letna količina vse odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot izvirska voda, namizna voda ali v pivu, izražena v 1.000 litrih,
– Q(3) letna količina vse odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot naravna mineralna voda, izražena v 1.000 litrih,
pri čemer so vrednosti za P(vodno-povračilo), Q(1, )Q(2 )in( )Q(3) izračunane iz podatkov o odmeri vodnih povračil in proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom plačila za koncesijo.
8. člen
Višino plačila za koncesijo V(koncesija) iz prejšnjega člena določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. marca tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo za preteklo leto.
10. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo, v tridesetih dneh po prenehanju odvzemanja podzemne vode.
11. člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko mu je agencija izstavila račun za plačilo za koncesijo.
12. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen v skladu s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in plačilom za koncesijo se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po tem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe višine plačila za koncesijo V(koncesija) iz 7. člena te uredbe.
14. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun plačila za koncesijo v predpisanem roku, ali je posredoval napačne podatke, agencija uporabi za določitev plačila za koncesijo podatke o čistih prihodkih iz prodaje pijač in o rabi podzemne vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ne glede na določbe 7. člena te uredbe je plačilo za koncesijo za leto 2005 enako 20%, za leto 2006 enako 40% in za leto 2007 enako 80% plačila za koncesijo, izračunanega na način iz 7. člena te uredbe.
17. člen
(1) Ne glede na rok podpisa koncesijske pogodbe mora koncesionar začeti s plačevanjem za koncesijo za podzemno vodo, ki je dana v promet kot namizna voda in brezalkoholna pijača, od uveljavitve te uredbe dalje pod pogoji in na način iz te uredbe.
(2) Višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2005 določi agencija na podlagi podatkov o čistem prihodku koncesionarja iz prodaje pijač v letu 2004 in količini podzemne vode, ki jo je dal koncesionar v letu 2004 v promet.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka mora koncesionar posredovati agenciji najkasneje do 15. maja 2005.
(4) Če agenciji podatki iz prejšnjega odstavka niso posredovani, se za višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2005 uporabijo podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 in o količini podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet v letu 2003.
18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-6/2005/9
Ljubljana, dne 24. marca 2005.
EVA 2004-2511-0353
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
Predsednik
PRILOGA 2
   PROGRAM MONITORINGA ZA IZKORIŠČANJE VODNEGA VIRA
          DANA - D-1/02
 
  1. Nadzor obnavljanja vodnega vira
  Nadzor obnavljanja vodnega vira je potrebno izvajati s
stalnim spremljanjem gibanja piezometrične gladine, razvoja
depresijskega lijaka in pretoka izkoriščane vode ter
njihovega trenda.
  Pri tem je potrebno ugotavljati:
  – obseg nihanja piezometrične gladine in trend tega
nihanja sezonsko in dolgoročno,
  – razvoj depresijskega lijaka.
  Nadzor je potrebno izvajati z meritvami:
  – črpane količine vode iz vodnjaka DANA – D-1/02,
  – piezometrične gladine v vodnjaku DANA – D-1/02 in
  – piezometrične gladine v piezometričnih vrtini Dp-02.
  Meritve črpane količine vode iz vodnjaka DANA – D-1/02
morajo biti stalne in povezane s kumulativnim beleženjem
načrpane količine vode.
  Meritve piezometrične gladine v črpalni in piezometrični
vrtini morajo biti izvajane redno enkrat mesečno. Posamezna
meritev mora biti izvedena v času ustaljenih pogojev 
depresije med črpanjem ali v času mirovanja. Po daljšem 
mirovanju (več kot 3 dni brez črpanja) morajo biti meritve
izvedene tik pred črpanjem.
 
  2. Nadzor kemijske sestave podzemne vode
  Z nadzorom kemijske sestave podzemne vode je potrebno
ugotavljati učinkovitost varovanja vodovarstvenega območja in
morebitne vplive prodora onesnažene vode v vodonosnik in s
tem tudi morebitne spremembe naravnih pogojev v vodonosniku.
  Nadzor kemijske sestave predstavljajo redne analize 
surove izčrpane vode iz vodnega vira DANA – D-1/02, ki jih je
potrebno zagotavljati v skladu s predpisi, ki urejajo
kakovost pitne vode, pri čemer morajo biti v surovi črpani
vodi najmanj dvakrat letno določene tudi vsebnosti:
  – Nitrata (NO(3)) in
  – Mangana (Mn).