Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec, stran 1294.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec dne 31. januarja 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec
1. člen
S tem pravilnikom se spremenijo in dopolnijo posamezna določila pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 80/02 in 78/03).
2. člen
V 16. členu se:
– spremeni 5. točka in se glasi:
»Zavarovanje živine in kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za delno pokritje sklenjenih zavarovanj za krave, mlado pitano govedo, plemenske svinje, konje, drobnico in kmetijskih pridelkov.
Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena zavarovanja in pogodba z Občino Žalec. Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki jim je dejavnost pridobitvenega značaja in ne kot ljubiteljska dejavnost.
Upravičenci: zavarovalnice v imenu kmetov na osnovi sklenjenih zavarovanj, oziroma kmetje sami tudi na osnovi sklenjenih zavarovanj.
Višina sredstev: do 30% zavarovalne premije sklenjenega zavarovanja.
Način in rok vložitve vloge: zavarovalnice mesečno na osnovi sklenjene pogodbe z občino in kmetje mesečno na osnovi sklenjenega zavarovanja.«
– spremeni se 10. točka in se glasi:
Pomoč kmetijam
A) Ohranitev kmečkega prebivalstva na območjih z manj primernimi pogoji za kmetovanje.
B) Subvencioniranje socialno delovne pomoči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Pomoč je denarna in le za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet, praviloma za dobo pol leta, oziroma do porabe sredstev, na območjih z manj primernimi pogoji za kmetovanje.
B) Potrdilo strojnega krožka, da je bila pomoč upravičena.
Upravičenci:
A) Upravičenci so kmetje (kmečka gospodarstva), ki ležijo na gričevnato hribovitih in gorsko višinskih področjih in so invalidsko pokojninsko zavarovani kot kmetje.
B) Upravičenci po tem razpisu so kmetje (kmečka gospodarstva), ki so doživeli na svoji kmetiji nesrečo in so na ta način ogroženi (bolezen, poškodba, delovna nesreča).
Višina sredstev:
A) Za dobo pol leta kritje ožjega in širšega obsega invalidsko pokojninskega zavarovanja.
B) Sofinanciranje do 50% nastalih stroškov najema delovne sile za obdobje nezmožnosti nosilca kmetijskega gospodarstva (pogoj nezmožnosti za delo najmanj mesec dni).
Razpis za namen pomoč kmetijam objavi občina na krajevni običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.«
– spremeni se 15.b točka in se glasi:
»Sadjarstvo
Namen ukrepa: investicijska podpora v sadjarstvo, obnova armature sadovnjaka primernega protitočni zaščiti.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj ima pravico do subvencije, če ima skupaj najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri jablanah, hruškah in breskvah, oziroma 0,06 ha pri češnjah. Vlagatelji morajo imeti pogodbo o SIPS.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so usmerjena v pridelavo sadja ter da imajo pogodbo o SIPS.
Višina sredstev: do 35% upravičenih stroškov investicije za nakup in postavitev mreže pri obnovi armature sadovnjaka primerne protitočni zaščiti, vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja.«
– spremeni se 15.c točka in se glasi:
»Vrtnarstvo
Namen: vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj ima pravico do subvencije, če mu je vrtnarstvo (vrtnine in okrasne rastline) dopolnilna dejavnost k kmetiji. Vlagatelj mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje o postavitvi rastlinjaka.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki jim je vrtnarstvo glavni ali dopolnilni vir dohodka.
Višina sredstev: postavitev ali adaptacija (skupaj z opremo) rastlinjakov za vrtnarske namene, to so plastenjaki in steklenjaki do:
– steklenjaki v višini do 1.000 SIT/m2, oziroma do največ 35% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja;
– plastenjaki v višini do 500 SIT/m2, oziroma do največ 35% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja;«
– spremeni se 15.d točka in se na novo glasi:
»Mlečna proizvodnja
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji, nakup hladilnih naprav za mleko (prevozni in fiksni), nabava molznih naprav, ureditev sušilnih naprav za krmo, ureditev gnojišč in gnojničnih jam ter ureditev izpustov.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo ter jim predstavlja edini oziroma glavni vir dohodka. Pridobljena morajo biti ustrezna dovoljenja. Osnovni pogoj za dodelitev subvencije za zgoraj navedene investicije je minimalni stalež petih krav.
Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo ter jim živinoreja predstavlja edini oziroma glavni vir dohodka.
Višina sredstev:
– za hladilne naprave mleka, za mlekovode in ostalo molzno opremo do 35% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja;
– za sušilne naprave za voluminozno krmo na hladni in topli zrak do 35% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja;
– za gradnjo in obnovo gnojišč in gnojničnih jam do 35% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in gnojničnih jam in sicer za gradbeni material in gradbena dela, vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja;
– za ureditev izpustov do 35% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev izpusta in sicer za material in izvedena dela, vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja;«
– spremeni se 15.e točka in se glasi:
»Hmeljarstvo
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu, investicijska podpora obnovi žičnic, hmeljskih sušilnic in obiralno sušilne tehnike.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelji se morajo biti pridelovalci hmelja. Za investicijo morajo imeti ustrezna dovoljenja.
Upravičenci: fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s hmeljarsko proizvodnjo.
Višina sredstev: do 35% upravičenih stroškov investicije pri obnovi hmeljskih žičnic in sicer za drogove, armature žičnice in gradbena dela ter hmeljskih sušilnic in sicer za gradbeni material, opremo in gradbena dela vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja.«
– doda se nova 15.f točka, ki glasi:
»Perutninarstvo
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v perutninarstvo, investicijske podpore v opremo namenjeno perutninarski proizvodnji.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelji se morajo ukvarjati s perutninarsko proizvodnjo. Za investicijo morajo imeti ustrezna dovoljenja.
Upravičenci: fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s perutninarsko proizvodnjo.
Višina sredstev: do 35% upravičenih stroškov investicije opreme vendar ne več kot 1,000.000 SIT na vlagatelja.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-00-0005/2004-317
Žalec, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.