Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

507. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1294.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 45/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44796, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 31. 1. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99, 6/00, 88/01 in 19/03) se 5. člen dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Višina plačila za opravljanje funkcije neprofesionalnega župana znaša 50% županove plače brez dodatka za delovno dobo za profesionalno opravljanje funkcije.«.
2. člen
Črta se prvi odstavek 6. člena pravilnika.
3. člen
19. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Določbe tega pravilnika, ki veljajo za določitev plačila za opravljanje funkcije za seje delovnih teles občinskega sveta, veljajo za izplačilo sejnin Občinskega štaba za civilno zaščito, upravnega odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada in sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117007-00002/2003
Žalec, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.