Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

506. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Žalec, stran 1293.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 37/01, 25/02, 5/03, 29/03 in 134/04) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 31. 1. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žalec
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Žalec (Uradni list RS, št. 52/99 43/00, 63/01, 112/03 in 82/04) se prvi odstavek 26. člena spremeni tako, da se glasi:
»Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta določi župan po posvetovanju z direktorjem občinske uprave in pristojno notranjo organizacijsko enoto občinske uprave.«.
2. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni in se glasi:
»Delovno telo mora pisno poročilo o posamezni zadevi, ki je na dnevnem redu seje občinskega sveta poslati županu in članom občinskega sveta do seje občinskega sveta.«.
3. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma spremembe občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru.
Občinski svet prvo obravnavo predloga odloka o proračunu obravnava, tako, da člani občinskega sveta na seji občinskega sveta pisno z ustno obrazložitvijo izražajo svoja mnenja in predloge k predlogu odloka, ki se upoštevajo kot pripombe in predlogi iz javne obravnave.«.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 114. člena se spremenita, tako, da se glasita:
»Predsedniki delovnih teles v 7 dneh po prejemu gradiva odloka o proračunu občine skličejo seje delovnih teles na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo predlog proračuna.
V času javne obravnave lahko člani občinskega sveta k predlogu odloka o proračunu (prva obravnava) predložijo županu pisne pripombe in predloge.«.
5. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog odloka o proračunu (prva obravnava) se posreduje v 15-dnevno javno obravnavo.
Župan se opredeli do vloženih pripomb in predlogov iz javne obravnave ter pripravi predlog proračuna občine (druga obravnava).«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503/0001/98
Žalec, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.