Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

504. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2005, stran 1290.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 19. seji dne 31. 1. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2005 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2005
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            2,444.500
   Tekoči prihodki (70+71)                1,856.565
70  Davčni prihodki                    1,548.710
   700 Davki na dohodek in dobiček            1,147.000
   703 Davki na premoženje                 197.600
   704 Domači davki na blago in storitve          204.110
71  Nedavčni prihodki                    307.855
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                      217.570
   711 Takse in pristojbine                  6.200
   712 Denarne kazni                     1.240
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         2.845
   714 Drugi nedavčni prihodki                80.000
72  Kapitalski prihodki                    8.701
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          500
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja                8.201
73  Prejete donacije                     25.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov           25.000
74  Transferni prihodki                   554.234
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                554.234
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              2,573.800
40  Tekoči odhodki                      645.131
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          148.395
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                          24.100
   402 Izdatki za blago in storitve             296.343
   403 Plačila domačih obresti                8.100
   409 Rezerve                       168.193
41  Tekoči transferi                    1,260.340
   410 Subvencije                      22.000
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                    594.280
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                       139.181
   413 Drugi tekoči domači transferi            504.879
42  Investicijski odhodki                  247.750
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          247.750
43  Investicijski transferi                 420.579
   431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
   osebam, ki niso proračunski uporabniki          283.149
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                       137.430
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)            -129.300
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2005
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)             13.000
75  Prejeta vračila danih posojil               13.000
   750 Prejeta vračila danih posojil               –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije           13.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   (440+441+442)                         –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)               13.000
 
C) Račun financiranja
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2005
VII. Zadolževanje (500)                       –
50  Zadolževanje                          –
   500 Domače zadolževanje                    –
VIII. Odplačila dolga                      33.700
   550 Odplačila domačega dolga               33.700
IX.  Zmanjšanje sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               -150.000
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              -33.700
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)          129.300
XII. Stanje sredstev na računu dne 31. 12. 2004
   (ocena)                         150.465
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji in posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, dobiček JKP d.o.o. Žalec, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah-podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom župana, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 10,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Občina Žalec se v letu 2005 ne bo zadolžila.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se v letu 2005 ne smejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 403-02-0001/2005
Žalec, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.