Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

462. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci, stran 1247.

Na podlagi Nacionalnega programa socialnega varstva (Uradni list RS, št. 31/00) in 20. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 1. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Beltinci
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in postopek za pridobitev ter višino enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka z območja Občine Beltinci.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavljata starša otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in če ima vsaj eden od staršev stalno bivališče na območju Občine Beltinci.
Pri eno starševskih družinah lahko pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka pod pogoji iz prejšnjega odstavka uveljavlja eden od staršev.
Pravico do enkratne denarna pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
3. člen
Upravičenec nima pravice zahtevati enkratno denarno pomoč po tem pravilniku, če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.
Če je denarna pomoč, ki jo ob rojstvu otroka prejme v drugi občini, nižja od denarne pomoči, ki jo določa ta pravilnik, lahko upravičenec zahteva plačilo razlike.
III. PREJEMNIK
4. člen
Enkratna denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca v vlogi navedeta kot prejemnika denarne pomoči.
Pri eno starševskih družinah se enkratna denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem otrok živi, če se starša s pisnim sporazumom izrecno ne dogovorita drugače.
V primeru iz tretjega odstavka 2. člena se enkratna denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
IV. VIŠINA
5. člen
Višina denarne pomoči znaša 30.000 SIT za vsakega živorojenega otroka. O spremembi višine denarne pomoči odloča Občinski svet občine Beltinci s sklepom.
V. POSTOPEK
6. člen
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka se izplača na podlagi popolne vloge upravičenca, ki obsega:
– rojstni list in dokazilo o državljanstvu otroka,
– dokazilo o stalnem bivališču staršev,
– ime, priimek in naslov prejemnika denarne pomoči,
– številko transakcijskega računa prejemnika in
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt transakcijski račun.
Po izteku 6 mesecev od dneva rojstva otroka, upravičenec ne more več dobiti enkratne denarne pomoči po določbah tega pravilnika. Vloge, ki jih prejme pristojni občinski organ po preteku tega roka, zavrže s sklepom kot prepozne.
7. člen
O izplačilu enkratne denarne pomoči odloči pristojni organ s sklepom, ki vsebuje naslednje podatke o prejemnikih pomoči:
– ime, priimek in naslov prejemnika,
– ime in priimek otroka oziroma otrok,
– višino enkratne denarne pomoči,
– številko transakcijskega računa prejemnika,
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt transakcijski račun.
8. člen
Sklep o izplačilu enkratne denarne pomoči izda pristojni organ najkasneje v roku 30 dni za popolne vloge, prejete v preteklem mesecu. Denarna pomoč se izplača prejemniku najkasneje v roku 30 dni od dneva izdaje sklepa. Pristojni organ mora pred izdajo sklepa o izplačilu enkratne denarne pomoči zahtevati dopolnitev vloge, če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika. Nepopolne vloge se zavržejo s sklepom.
9. člen
O zavrnitvi zahteve za izplačilo enkratne denarne pomoči odloči pristojni občinski organ z upravno odločbo. Če je uveljavitev pravice do izplačila enkratne denarne pomoči odvisna od rešitve predhodnega vprašanja, odloči pristojni organ o zadevi z upravno odločbo.
Če je bila o zahtevku izdana odločba, se denarna pomoč izplača prejemniku najkasneje v roku 15 dni od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bila dodeljena enkratna denarna pomoč po določbah tega pravilnika.
V postopku dodeljevanja denarne pomoči za novorojence se smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.
10. člen
Pomoč za novorojenega otroka se izjemoma lahko dodeli tudi v funkcionalni obliki, v enaki višini kot je znesek enkratne denarne pomoči po tem pravilniku.
Za zagotovitev enotne evidence o dodeljenih socialnih pomočeh, se o dodeljeni pomoči obvesti Center za socialno delo M. Sobota.
11. člen
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 032-01/2005-19-299/III
Beltinci, dne 1. februarja 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.