Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

461. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2006, stran 1245.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 19. redni seji, dne 1. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2006
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2006 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (njihove možnosti in potrebe), ki se kažejo v proračunu občine in zagotavljajo sredstva po zakonodaji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 A) Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjih
 7  Prihodki                       1,007.628
 70 Davčni prihodki                     468.600
   700 Davki na dohodek in dobiček            346.441
   703 Davki na premoženje                 80.191
   704 Domači davki na blago in storitve          41.968
 71 Nedavčni prihodki                    28.431
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki iz premoženja               8.178
   711 Takse in pristojbine                 4.524
   712 Denarne kazni                      11
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        10.213
   714 Drugi nedavčni prihodki               5.505
 72 Kapitalski prihodki                   87.000
   720 Prodaja osnovnih sredstev              2.000
   722 Prodaja zemljišč
     in nematerialnega premoženja            85.000
 74 Transferni prihodki                   423.597
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih inšt.           423.597
 4  Odhodki                        1,209.128
 40 Tekoči odhodki                     209.065
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          48.205
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      8.055
   402 Izdatki za blago in storitve            149.685
   4020 Pisarniški in splošni material in storitve     14.927
   4021 Posebni material in storitve            14.212
   4022 Energija voda, komunalne storitve
     in komunikacije                   27.496
   4023 Prevozni stroški in storitve             1.920
   4024 Izdatki za službena potovanja             380
   4025 Tekoče vzdrževanje                 42.416
   4028 Davek na izplačane plače               2.230
   4029 Drugi operativni odhodki              46.104
   409 Rezerve                       3.120
 41 Tekoči transferi                    376.135
   410 Subvencije                     22.000
   411 Transeri posameznikom
     in gospodinjstvom                 206.540
   412 Transferi neprofitnim org.
     in ustanovam (društva)               31.835
   413 Drugi tekoči domači transferi           115.760
 42 Investicijski odhodki                  184.571
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         184.571
 43 Investicijski transferi                 439.357
   430 Investicijski transferi              439.357
   Razlika – prihodki – odhodki po bilanci A       -201.500
 
 B) Račun finančnih terjatev in naložb            -3.500
   Krediti fizičnim osebam
   in posameznikom (depoziti)                6.000
   Vrač.kreditov/depozitov                  2.500
 
 C) Račun financiranja                   205.000
   Najem kredita                      250.000
   Odplačila kredita                    45.000
   Stanje na računih 1/1                     –
   Proračunski presežek – primanjkljaj              –
 Skupaj presežki/primanjkljaji in stanje 31/12           –
III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno-cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo in druge javne potrebe.
Proračun zajema tudi prihodke in odhodke krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine in Razvojnega sklada Občine Beltinci.
8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti.
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči nenamenski transferi po tabeli iz priloge tega odloka. Nakazila se vršijo v dvanajstinah – do 20. v mesecu za tekoči mesec.
Pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb se porabijo v posamezni krajevni skupnosti za naslednje namene:
KONTO  NAMEN  NAZIV
420401  451   INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VAŠKIH CEST – KS
420401  490   DRUGA KOMUNALA IN JAVNA RAZSVETLJAVA – KS
431100  630   INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VAŠKIH VODOVODOV – KS
Naročnik porabe iz navedenih postavk je posamezna krajevna skupnost. Postopke, kjer je potrebno zbiranje ponudb ali javni razpis vodi občinska uprava v sodelovanju s krajevno skupnostjo. Krajevna skupnost s sklepom prerazporeja ocenjeno porabo do skupne višine pobranih nadomestil med navedenimi postavkami.
V dogovoru z županom lahko posamezna krajevna skupnost izjavi, da bo pobrana sredstva porabila za drug investicijski namen in namenskost pobranih nadomestil zagotovi občina s svojimi komunalnimi investicijami. Tako postavko župan uvrsti v proračun in ustrezno zmanjša postavko s katero razpolaga krajevna skupnost po predlogu krajevne skupnosti.
9. člen
Občina Beltinci v letu 2006 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2006 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2006. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.
10. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 3,120.000 SIT.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.
14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 oziroma največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2006 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2006 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2006 in realizacijo finančnega načrta za leto 2006 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
21. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega področja spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5%. O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti. O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami razvojnega sklada odloča upravni odbor sklada do višine 50%, nad tem pa s sklepom občinskega sveta Občine Beltinci.
22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-01/2005-19-296/III
Beltinci, dne 1. februarja 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.