Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

460. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2005, stran 1242.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 19. redni seji, dne 1. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2005
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2005 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (njihove možnosti in potrebe), ki se kažejo v proračunu občine in zagotavljajo sredstva po zakonodaji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjih
7   Prihodki                       1,074.264
70  Davčni prihodki                    468.040
   700  Davki na dohodek in dobiček           336.350
   703  Davki na premoženje                90.675
   704  Domači davki na blago in storitve         41.015
71  Nedavčni prihodki                    76.183
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki iz premoženja             10.400
   711  Takse in pristojbine                4.392
   712  Denarne kazni                     11
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev       10.060
   714  Drugi nedavčni prihodki              51.320
72  Kapitalski prihodki                   51.500
   720  Prodaja osnovnih sredstev             6.500
   722  Prodaja zemljišč
      in nematerialnega premoženja           45.000
74  Transferni prihodki                  478.541
   740  Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih inšt.          478.541
4   Odhodki                       1,524.063
40  Tekoči odhodki                     253.206
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim         51.919
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost     8.933
   402  Izdatki za blago in storitve           183.650
   4020 Pisarniški in splošni material in storitve    14.607
   4021 Posebni material in storitve           10.787
   4022 Energija voda, komunalne storitve
      in komunikacije                  34.656
   4023 Prevozni stroški in storitve            1.845
   4024 Izdatki za službena potovanja            510
   4025 Tekoče vzdrževanje                74.170
   4028 Davek na izplačane plače              2.160
   4029 Drugi operativni odhodki             44.915
   409  Rezerve                      8.705
41  Tekoči transferi                    377.290
   410  Subvencije                    22.000
   411  Transeri posameznikom
      in gospodinjstvom                201.190
   412  Transferi neprofitnim org.
      in ustanovam (društva)              33.460
   413  Drugi tekoči domači transferi          120.640
42  Investicijski odhodki                 457.750
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev        457.750
43  Investicijski transferi                435.817
430  Investicijski transferi                435.817
Razlika – prihodki – odhodki po bilanci A          -449.799
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb           -2.500
   Krediti fizičnim osebam
   in posameznikom (depoziti)                5.000
   Vrač. kreditov/depozitov                 2.500
 
C)  Račun financiranja                   230.000
Najem kredita                        250.000
Odplačila kredita                       20.000
Stanje na računih 1/1                    222.299
Proračunski presežek – primanjkljaj             -222.299
Skupaj presežki/primanjkljaji in stanje 31/12           –
III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno-cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo in druge javne potrebe.
Proračun zajema tudi prihodke in odhodke krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine in Razvojnega sklada Občine Beltinci.
8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti.
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči nenamenski transferi po tabeli iz priloge tega odloka. Nakazila se vršijo po dvanajstinah – do 20. v mesecu za tekoči mesec.
Pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb se uporabijo v posamezni krajevni skupnosti za naslednje namene:
KONTO  NAMEN  NAZIV
420401  451   INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VAŠKIH CEST – KS
420401  490   DRUGA KOMUNALA IN JAVNA RAZSVETLJAVA – KS
431100  630   INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VAŠKIH VODOVODOV – KS
Naročnik porabe iz navedenih postavk je posamezna krajevna skupnost. Postopke, kjer je potrebno zbiranje ponudb ali javni razpis vodi občinska uprava v sodelovanju s krajevno skupnostjo. Krajevna skupnost s sklepom prerazporeja ocenjeno porabo do skupne višine pobranih nadomestil med navedenimi postavkami.
V dogovoru z županom lahko posamezna krajevna skupnost izjavi, da bo pobrana sredstva porabila za drug investicijski namen in namenskost pobranih nadomestil zagotovi občina s svojimi komunalnimi investicijami. Tako postavko župan uvrsti v proračun in ustrezno zmanjša postavko s katero razpolaga krajevna skupnost po predlogu krajevne skupnosti.
9. člen
Občina Beltinci v letu 2005 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2005 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2005. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja morebitnega začasnega financiranja.
10. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 3,380.150,5 SIT za občinski del proračuna in 324.728,08 SIT za proračune krajevnih skupnosti.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet. Za proračune posamezne KS o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča predsednik KS in o tem obvešča svet krajevne skupnosti.
14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 5,000.000 oziroma največ v višini do 1,5 % prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2005 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2006 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2005 in realizacijo finančnega načrta za leto 2005 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
21. člen
Župan je pooblaščen, da spremeni namen in višino sredstev posamezne proračunske postavke, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5%. O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti. O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami razvojnega sklada odloča upravni odbor sklada do višine 50%, nad tem pa s sklepom Občinskega sveta občine Beltinci.
22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 032/-01/2005-19-295/III
Beltinci, dne 1. februarja 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.