Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2003, stran 1242.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in na podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00), je Občinski svet občine Beltinci na 19. redni seji dne 1. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejeme zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, Občine Beltinci, krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci ter Razvojnega sklada Občine Beltinci za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2003 je realiziran v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v SIT
I.  Skupaj prihodki               915,365.620,44
II.  Skupaj odhodki                875,740.932,65
III. Proračunski presežek/primanjkljaj
   (I.-II.)                   39,624.687,79
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodanih kapitalskih deležev 2,110.027,90
V.  Dana posojila
   in povečanje kapitalskih deležev         3,858.333
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV. – V.)        –1,748.305,10
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)       – 37,876.382,69
 
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX.  Odplačilo dolga
X.  Neto zadolževanje (VIII. – IX.)
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih                  37,876.382,69.
Ostanek sredstev na računih – 108,834.895,06 SIT se razporeja s proračunom za leto 2004.
Št. 032/01-2005-19-297/III
Beltinci, dne 1. februarja 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.