Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005

Kazalo

145. Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja, stran 327.

Na podlagi 8., 11., 14., 15. in 17. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04) izdajata minister za šolstvo in šport in minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja
in vrednotenja izobraževanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazcev zahtev za priznavanje oziroma vrednotenje izobraževanja, dokumentacijo, ki mora biti priložena zahtevi, stroške in način vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja.
II. ZAHTEVE
Nadaljevanje izobraževanja
2. člen
(1) Oseba, ki namerava nadaljevati izobraževanje na šoli, drugi vzgojno-izobraževalni organizaciji oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: šola) in si je predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobila v tujini, vloži zahtevo za priznanje predhodnega izobraževanja praviloma ob prijavi k vpisu v izobraževalni oziroma študijski program na šoli, na kateri se želi vpisati.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (Obrazec N – Priloga 1).
(3) Če visokošolski zavod določi drugačen obrazec zahteve za priznavanje za namen nadaljevanja izobraževanja, mora ta vsebovati tiste podatke, ki jih ministrstvo potrebuje za vodenje evidenc, določenih v 17. členu Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja.
Zaposlovanje
3. člen
(1) Vlagatelj vloži zahtevo za priznavanje izobraževanja za namen zaposlovanja na ministrstvo, pristojno za šolstvo, oziroma ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (Obrazec Z – Priloga 2).
Vrednotenje
4. člen
(1) Vlagatelj vloži zahtevo za vrednotenje izobraževanja na ministrstvo, pristojno za šolstvo, oziroma ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (Obrazec V – Priloga 3).
III. DOKUMENTACIJA
5. člen
(1) Vlagatelj mora v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja in v postopku priznavanja za namen zaposlovanja k zahtevi priložiti:
– listino o izobraževanju, za katero vlagatelj želi, da se prizna, v izvirniku oziroma njen dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino,
– fotokopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alinee,
– overjen slovenski prevod listine o izobraževanju iz prve alinee tega odstavka, razen v primeru iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika,
– letna spričevala, indeks oziroma prilogo k diplomi ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja,
– kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi vlagatelj.
(2) Vlagatelj v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja v prvem, začetnem letniku izobraževalnega oziroma študijskega programa k zahtevi priloži dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, predvidenih z razpisom za vpis v posamezne programe.
(3) Vlagatelj v postopku vrednotenja poleg zahteve priloži dokazila, ki so potrebna za presojo elementov, za katere vlagatelj želi, da se vrednotijo.
6. člen
(1) Organ priznavanja oziroma vrednotenja lahko zahteva, da vlagatelj predloži dodatna dokazila, če so potrebna za presojo vloge.
(2) Če organ priznavanja oziroma vrednotenja presodi, da overjenega slovenskega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje oziroma ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more predložiti, pa je mogoče o njegovem izobraževanju vseeno presojati, lahko odloči oziroma izda mnenje tudi brez tega.
7. člen
Če organ priznavanja oziroma vrednotenja dvomi v izvirnost listine o izobraževanju, preveri izvirnost pri izdajatelju listine oziroma pristojnem organu države, v kateri je bila listina izdana.
8. člen
Dokumentacijo iz prve in četrte alinee prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, če je predložena v izvirniku, organ priznavanja oziroma vrednotenja vrne vlagatelju.
IV. STROŠKI
9. člen
Vlagatelju se stroškov v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja ne zaračunava.
10. člen
(1) Kadar je v postopku priznavanja za namen zaposlovanja oziroma v postopku vrednotenja potrebno odločiti oziroma pripraviti mnenje na podlagi strokovnega mnenja, se stroški zaračunajo na podlagi dokaza o vrsti in višini dejanskih stroškov.
(2) Stroške strokovnega mnenja iz prvega odstavka tega člena poravna vlagatelj neposredno organu, ki je mnenje izdal.
11. člen
Stroške strokovnega mnenja o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu zaračuna visokošolski zavod, ki ga je vlagatelj navedel na obrazcu, v skladu z uradnim cenikom storitev visokošolskega zavoda, ki je veljal na dan vložitve vloge pri ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
V. VODENJE EVIDENC
12. člen
(1) Šole in druge vzgojno-izobraževalne organizacije posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, en izvod izvirne odločbe o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja in podatke iz tretjega odstavka 17. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, v 30 dneh od izdaje odločbe.
(2) Visokošolski zavodi posredujejo odločbo in podatke iz prejšnjega odstavka ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
13. člen
(1) Evidence, določene v 17. členu Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, vodijo organi priznavanja in vrednotenja tudi v elektronski obliki, ki omogoča statistično obdelavo in analizo podatkov.
(2) Evidence iz prvega odstavka tega člena se hranijo trajno.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(1) Visokošolski zavodi določijo uradni cenik storitev iz 11. člena tega pravilnika na osnovi ugotovljenih dejanskih stroškov in s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za visoko šolstvo, v 2 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Do določitve uradnega cenika iz prvega odstavka tega člena, zaračuna visokošolski zavod stroške strokovnega mnenja o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu na podlagi dokaza o vrsti in višini dejanskih stroškov.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-80/2004
Ljubljana, dne 17. januarja 2005.
EVA 2004-3311-0144
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport
 
dr. Jure Zupan l. r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo