Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005

Kazalo

112. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje, stran 248.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99, 73/02, 117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 7. izredni seji dne 30. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinski muzej Kočevje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občine Kočevje se uskladi delovanje javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Občina Kočevje. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občina Kočevje izvaja preko Občinskega sveta.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Pokrajinskega muzeja Kočevje, s sedežem v Kočevje, Prešernova ulica 11, katerega ustanoviteljica je Občina Kočevje.
Pokrajinski muzej Kočevje je bil prvič ustanovljen z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Kočevje št. IV.3520/53 z dne 3. 11. 1953, s katero je bilo ustanovljeno Okrajno muzejsko društvo Kočevje. Po zakonu o muzejih LR Slovenije je društvo v letu 1959 prenehalo z delovanjem, zato je Občinski ljudski odbor Kočevje z odločbo št. 01/1-6-56/1-60 z dne 5. 3. 1960 ustanovil Splošni lokalni muzej s sedežem v Kočevju. Z odločbo Občinskega ljudskega odbora Kočevje št. 01/1-6-56/2-61 z dne 3. 11. 1961 se je Splošni lokalni muzej preimenoval v Pokrajinski muzej Kočevje. Zadnji akt o ustanovitvi zavoda je sprejela Skupščina občine Kočevje na seji dne 24. 11. 1989.
3. člen
Osnovno poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje javne službe evidentiranja, zbiranja, urejanja, hranjenja, varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja in popularizacije kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in zgodovine umetnosti na območju, za katerega je zadolžen po uredbi o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00 in 105/01). Poseben poudarek v poslanstvu zavoda je v ohranjanju, varovanju, raziskovanju, prezentiranju, razstavljanju in popularizaciji zgodovinskega razvoja slovenske državnosti. Pri tem naj opozarja na njen pomen in vlogo v preteklosti z vidika utrjevanja narodne zavesti in identitete.
4. člen
Ime zavoda: POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE
Skrajšano ime: PMK Kočevje
V mednarodnem poslovanju muzej uporablja ime: Kočevje Regional Museum
Sedež javnega zavoda: Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/08603/00 z dne 28. 2. 1997.
Zavod ima žig okrogle oblike z naslednjim besedilom: Pokrajinski muzej Kočevje. V sredini je logotip muzeja.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja v okviru izvajanja javne službe varstva premične kulturne dediščine na področjih iz 3. člena tega odloka naslednje naloge:
– evidentira, zbira, dokumentira, hrani in ohranja, proučuje in raziskuje premično kulturno dediščino;
– posreduje podatke v register;
– aktivno sodeluje pri kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi in pedagoškimi ustanovami ter pripravlja študije in elaborate za varstvo premične kulturne dediščine;
– posreduje podatke v register;
– aktivno sodeluje pri kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi in pedagoškimi ustanovami ter pripravlja študije in elaborate za varstvo premične kulturne dediščine;
– pripravlja in izvaja restavratorske in konservatorske programe;
– pripravlja razstave (stalne in občasne), publikacije in druge oblike predstavljanja premične kulturne dediščine ter izsledkov muzejskega dela doma in v tujini;
– organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– premično kulturno dediščino iz svojih zbirk posoja domačim in tujim muzejem za njihove razstave, objave in raziskovalne potrebe;
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za skupine s posebnimi potrebami, sodeluje z izobraževalnimi in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami;
– razvija zavest o pomenu dediščine, s popularizacijskimi programi širi vedenje o dediščini in kulturi v širšem smislu;
– organizira strokovne in znanstvene pogovore, srečanja, seminarje in druge oblike strokovnega sodelovanja ter izobraževanja s področja kulturne dediščine;
– sodeluje z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične kulturne dediščine s strokovnim svetovanjem, pojasnili in raziskovalnim delom;
– izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne publikacije, kataloge in drugo pisno in tiskano besedo, ki izhaja iz dejavnosti in poslanstva muzeja;
– vzdržuje strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti, ki je internega značaja in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevnih standardih;
– izdaja prepise dokumentov, potrdila na podlagi dokumentov, daje strokovna mnenja ter posreduje gradiva iz muzejskih fototek;
– se vključuje v sistem varstva dediščine v primeru oboroženega spopada in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– spremlja vzdrževanje, posege, rabo in promet kulturne dediščine na območju oziroma področju njegovega teritorija;
– izvaja druge naloge v skladu z zakonom in potrjenim letnim programom dela ter finančnim načrtom.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge, ki služijo izvajanju javne službe:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne prireditve;
– nudenje strokovnih uslug pravnim in fizičnim osebam;
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije, vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva;
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev;
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– O/92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.340 – druge razvedrilne dejavnosti,
– O/92.110 – snemanje filmov in video filmov,
– O/92.120 – distribucija filmov in video filmov,
– O/92.521 – dejavnost muzejev,
– O/92.522 – varstvo kulturne dediščine,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– DE/22.110 – izdajanje knjig,
– DE/22.130 – izdajanje revij in periodike,
– DE/22.140 – izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– DE/22.150 – drugo založništvo,
– DE/22.220 – drugo tiskarstvo,
– DE/22.310 – razmnoževanje zvočnih zapisov,
– DE/22.320 – razmnoževanje video zapisov,
– DE/22.330 – razmnoževanje računalniških zapisov,
– DN/36.140 – proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
– DN/36/630 – proizvodnja drugih izdelkov, d.n.,
– G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
– G/52.610 – trgovina na drobno po pošti,
– G/52.620 – trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– G/52.630 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– G/52.470 – trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.471 – dejavnost knjigarn,
– G/52.486 – trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– G/55.302 – dejavnost okrepčevalnic,
– G/55.303 – dejavnost slaščičarn, kavarn,
– G/55.400 – točenje pijač,
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.403 – izposojanje drugih predmetov široke potrošnje,
– K/72.300 – obdelava podatkov,
– K/73.201 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj v družboslovju,
– K/73.202 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj v humanistiki,
– K/74.400 – oglaševanje,
– K/74.204 – drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K/74.810 – fotografska dejavnost,
– K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.843 – druge poslovne dejavnosti,
– K/74.871 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.873 – druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.,
– M/80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.,
– O/92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet.
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje Občinski svet na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
– da ima opravljen strokovni izpit iz muzejske stroke,
– da ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja muzeja za mandatno obdobje.
10. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata zaradi razlogov, ki jih določata zakon o zavodih in ZUJIK.
Občinski svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Če svet ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
11. člen
Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda, za katere je tako določeno z veljavno zakonodajo
– zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj in izvedbo določenih nalog izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo
– odloča o delovni uspešnosti in napredovanjih zaposlenih,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in trinajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
12. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno, razen pri prometu z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje Občinskega sveta.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda
13. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet izmed strokovnjakov s
področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev
– en predstavnik delavcev zavoda in
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga predlaga Skupnost muzejev Slovenije s področja dela javnega zavoda izmed strokovnjakov ali uporabnikov.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
14. člen
Naloge sveta zavoda so:
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razrešitev teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistematizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda.
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti zavoda.
15. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
16. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– mu preneha delovno razmerje, ki je podlaga za članstvo v svetu,
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
17. člen
Člana sveta zavoda razreši Občinski svet na predlog direktorja ali sveta zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Zavod upravlja z opremo in prostori, ki so del javne infrastrukture na področju kulture, dane v upravljanje zavoda za opravljanje dejavnosti, določene s sklepom Občinskega sveta št. 061-1/95-20 z dne 29. 4. 1996.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna lokalne skupnosti in državnega proračuna.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, sponzorstvi,
– s kandidaturo na javnih natečajih – domačih in mednarodnih,
– iz drugih zakonitih virov.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, razen če Občinski svet odloči drugače.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča Občinski svet na predlog direktorja, ki pridobi predhodno mnenje sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča Občinski svet na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
22. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
23. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa upravlja samo po predhodnem soglasju ustanovitelja..
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
25. člen
Zavod:
– je dolžan ustanovitelju poročati o vseh vprašanjih, ki jih ta naslovi nanj s področja delovanja zavoda,
– je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in o razvoju zavoda.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
27. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest, kadrovski načrt in strateški načrt morajo biti sprejeti v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
28. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom ali drugim aktom zavoda, se uporablja neposredno zakon.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Statut Muzeja Kočevje z dne 23. 11. 1990, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet in niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Kočevje, Uradni list RS, št. 18/91.
31. člen
Direktor poskrbi za vpis na podlagi tega odloka v sodni register.
32. člen
Ta odlok se uporablja od 1. 1. 2005 dalje in se objavi v Uradnem listu.
Št. 013-2/03-153
Kočevje, dne 31. decembra 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.