Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6311. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2005, stran 16962.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 14. redni seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Turnišče za leto 2005 (v nadaljevanju: proračun)določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov             V tisoč tolarjev
    Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2005
I.   Skupaj prihodki                         464.572
    Tekoči prihodki (70+71)          187.772
70   Davčni prihodki                         135.142
    700 Davki na dohodek in dobiček      106.822
    703 Davki na premoženje          10.200
    704 Domači davki na blago in storitve   18.120
71   Nedavčni prihodki                        52.630
    710 Udeležba na dobičku in doh. od prem.  2.950
    711 Takse in pristojbine          2.000
    712 Denarne kazni               80
    714 Drugi nedavčni prihodki        47.600
72   Kapitalski prihodki                        2.800
    720 Prihodki od prodaje OS         2.800
74   Transferni prihodki                       274.000
    740 Transferni prih. drugih jav. insti.  274.000
II.  Skupaj odhodki                         464.572
40   Tekoči odhodki               64.741
    400 Plače in drugi izdat. zapos.      31.100
    401 Prispevki delodajalcev         2.500
    402 Izdatki za blago in storitve      25.745
    409 Rezerve                 5.396
41   Tekoči transferi                        183.062
    410 Subvencije               6.600
    411 Transferi posam. in gosp.       43.094
    412 Transferi nepr. organ. in ust.    112.168
    413 Drugi tekoči dom.transf.        21.200
42   Investicijski odhodki                       5.000
    420 Nakup in gradnja osnov.sred.      5.000
43   Investicijski transferi                     211.068
    430 Investic. transferi          211.068
Drugi odhodki                               700
III.  Proračunski presežek (I.- II.)
    Proračunski primanjklaj
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila                            –
V.   Dana posojila                             –
VI.  Prejeta minus dana posjila
    in spremembe kapitalskih deležev
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                             –
VIII. Odplačila dolga                            –
IX.  Sprememba stanja na računu                      –
X.   Neto zadolževanje                           –
XI.  Neto financiranje                           –
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti: Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica).
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča Občinskemu svetu Občine Turnišče polletno in konec leta z zaključnim računom poroča Občinskemu svetu Občine Turnišče o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 3,000.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-2004
Turnišče, dne 21. decembra 2004.
Župan
Občina Turnišče
Jože Kocet l. r.