Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004

Kazalo

3218. Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov, stran 8753.

Svet Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF) je na seji dne 27. 5. 2004 na podlagi prvega odstavka 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 156. člena ZASP ter v skladu s 14. in 59. členom Statuta Zavoda IPF sprejel
T A R I F O
Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov
1. člen
(1) Ta Tarifa določa višino primernega nadomestila (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) za javno predvajanje, za sekundarno radiodifuzno oddajanje in za druge oblike javne priobčitve fonogramov.
(2) Kolikor so sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov, veljajo tam dogovorjena nadomestila namesto nadomestil iz te Tarife.
2. člen
Podlaga za izračun nadomestila je denarno ocenjena korist, ki jo pridobi uporabnik iz dejavnosti, v kateri so uporabljeni fonogrami. Za oceno te koristi se vzame ustrezen del prihodka ali stroškov uporabnika, pri čemer se uporabijo naslednji izvedbeni načini v naslednjem prednostnem vrstnem redu:
1. način
Podlaga za nadomestilo se določa v odstotkih glede na:
– prihodek, ustvarjen pri javni priobčitvi fonogramov in sekundarnem radiodifuznem oddajanju (vstopnina, konzumacija, povišanje cen v času uporabe fonogramov), ali podrejeno
– stroškovni proračun prireditve, ali podrejeno
– bruto honorar nastopajočih na prireditvi, če je ta višji od predvidenih prihodkov od prireditve.
2. način
V primeru, ko ni mogoče predložiti podatkov za odmero nadomestila po prejšnjem načinu (če je vstop prost, če nastopajoči nastopajo brezplačno ipd.), se podlaga določi glede na število sedežev ali možnih obiskovalcev ali na m2 ozvočenega prostora (pri čemer se na m2 prostora računata dva možna obiskovalca). Tarifa v vsakem primeru določa najnižje število obiskovalcev. Ugotovljeno ali dobljeno število obiskovalcev se množi s povprečno ceno vstopnice enakih ali podobnih prireditev v kraju, kjer se je prireditev odvijala, pri čemer se za izračun povprečne krajevne cene vstopnice vzame prireditve v istem tednu, če pa v istem tednu ni bilo nobene enake ali podobne prireditve, pa povprečno krajevno ceno vstopnic za enake ali podobne prireditve v tistem mesecu, dveh mesecih, trimesečju in tako naprej.
3. način
V primeru javne priobčitve fonogramov, ki nima prihodkov ali če znaša nadomestilo manj, kot pa najnižji pavšalno določeni znesek za posamezen način uporabe, in za osnovo ni mogoče upoštevati nobenega drugega podatka o javni priobčitvi, se osnova ne določa, ampak uporabnik plača pavšalno nadomestilo, določeno s tarifo to za tisti način uporabe, na kakršnega je bil fonogram uporabljen.
3. člen
V primeru, da se ugotovi, da podatki za odmero nadomestila ne ustrezajo dejanskemu stanju ali so neresnični, lahko Zavod od uporabnika zahteva predložitev resničnih ali dejanskih podatkov za odmero nadomestila; če uporabnik zahtevi Zavoda ne ugodi, Zavod uporabniku odmeri nadomestilo po podatkih, ki so mu dosegljivi.
4. člen
Nadomestilo se plačuje v obliki mesečnih akontacij, račun pa se izdaja enkrat letno, razen če to glede na naravo uporabe ali druge okoliščine ni možno.
5. člen
Višine nadomestil se spreminjajo letno, skladno z uradnimi podatki o spremembi indeksa življenjskih stroškov. Višine se lahko spreminjajo tudi v krajših obdobjih, če indeks rasti življenjskih stroškov preseže 5% od začetka koledarskega leta.
6. člen
Nadomestila obsegajo:
I. Javna izvajanja s pomočjo fonogramov
A) Koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback)
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo    5%     16    9.920 SIT
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
B) Diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback)
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo    5%     24    12.560 SIT
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
C) Občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru, ki ni naveden v drugih tarifnih številkah, z izjemo gostinskega obrata in diskoteke, ne glede na način predvajanja fonogramov
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo    6%     36    5.400 SIT
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
II. Predvajanje s fonogramov ter računalnikov
A) Diskoteka
Nadomestilo se obračunava glede na povprečno mesečno število obratovalnih dni (letno povprečje), ne glede na dejansko število dni obratovanja v posameznem mesecu.
--------------------------------------------------------------------------
 m2/št. dni      4    Do 8    Do 12    Do 16   Nad 16
--------------------------------------------------------------------------
 do 100 m2  12.184 SIT 15.038 SIT  18.616 SIT  22.194 SIT 26.773 SIT
 100-150 m2  15.038 SIT 17.892 SIT  21.470 SIT  25.049 SIT 28.627 SIT
 151-200 m2  17.892 SIT 20.746 SIT  24.325 SIT  27.903 SIT 31.482 SIT
 201-250 m2  20.746 SIT 23.601 SIT  27.179 SIT  30.758 SIT 34.336 SIT
 251-300 m2  23.600 SIT 26.498 SIT  28.627 SIT  42.068 SIT 37.233 SIT
 301-350 m2  26.498 SIT 29.351 SIT  31.482 SIT  33.654 SIT 40.086 SIT
 351-450 m2  29.351 SIT 32.206 SIT  34.336 SIT  39.362 SIT 42.941 SIT
 451-600 m2  32.206 SIT 35.060 SIT  37.233 SIT  42.217 SIT 41.795 SIT
--------------------------------------------------------------------------
Od 601 m2 naprej znaša nadomestilo za vsakih nadaljnjih 100 m2 1.789 SIT.
Če obratuje diskoteka obrat manj kot 4 dni mesečno, potem plača 10.735 SIT dnevno.
B) Gostinski obrat
---------------------------------------------------
 Velikost obrata m2   DO POLNOČI   PO POLNOČI
---------------------------------------------------
 do 30 m2         2.800 SIT    3.500 SIT
 31 – 50 m2        3.640 SIT    4.550 SIT
 51 – 75 m2        4.732 SIT    5.915 SIT
 76 – 100 m2       6.151 SIT    7.688 SIT
 101 – 150 m2       7.997 SIT    9.996 SIT
 151 – 250 m2      10.394 SIT   12.992 SIT
 251 - 350 m2      13.515 SIT   16.893 SIT
 351 - 450 m2      17.569 SIT   21.961 SIT
 451 - 550 m2      22.839 SIT   28.548 SIT
 Nad 550 m2 - za vsakih
 nad. 100 m2       1.790 SIT    2.215 SIT
---------------------------------------------------
Uporabniku se obračuna višje nadomestilo v primeru, da je glasba predvajana po polnoči več kot štirikrat mesečno.
Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo so tarife nižje za 30%.
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem ali »juke-box«, potem se osnovna tarifa zviša za 25%.
Nadomestilo se plačuje mesečno. V primeru, da obstaja možnost plesa ali fonograme priobčuje DJ, se za take dni obratovanja plačuje nadomestilo po tarifni številki, II/A, nadomestilo po tej tarifni številki pa se sorazmerno zniža.
C) Plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri kateri se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve:
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo    6%     36    10.735 SIT
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno prireditev.
D) Gledališče
Nadomestilo se plačuje za uporabo nenaročenih fonogramov, ki se izvajajo v dramsko-odrskih delih kot spremljava, ilustracija, ali pa so vključena v dramsko delo, in za naročene fonograme, za katera izvajalci niso prenesli pravic na naročnika oz. uporabnika.
-------------------------------------------
 Trajanje glasbe   1.  2.      3.
-------------------------------------------
 do 10 minut     1%   8  3.578 SIT
 od 11 do 20 minut  2%  13  5.368 SIT
 od 21 do 30 minut  3%  17  7.157 SIT
 nad 30 minut     4%  20  8.520 SIT
-------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno predstavo.
V primeru, da se pred predstavo, med odmorom ali po predstavi uporabljajo fonogrami, ki se ne uporabljajo v predstavi, se plača za vsako posamezno predstavo nadomestilo, ki je za 50% manjše od osnovne tarife (ne glede na to, kolikokrat je bila predstava v posameznem mesecu uprizorjena).
E) Kinematograf
Nadomestilo se plačuje za uporabo fonogramov pred predstavo, med odmorom ali po predstavi in predstavlja 1% od osnove bruto prometa od vsake posamezne predstave (vstopnine).
F) Različne prireditve, na katerih se uporabljajo fonogrami
1. Proslava, akademija, otvoritev
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo za
eno prireditev  –     12    3.578 SIT
2. Banket, zabava, maturantski ples, poroka, brucovanje, veselica in druge podobne prireditve
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo za
eno prireditev  5%     27    8.946 SIT
3. Silvestrovanje, novoletni ples
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo za
eno prireditev  7%     67    13.440 SIT
4. Pust in druge praznične ali tradicionalne prireditve (Martinovanje, kresovanje, karneval, Valentinov ples)
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo za
eno prireditev  5%     27    8.946 SIT
G) Plesna šola
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečni pavšal, ki znaša 5.368 SIT
H) Modna revija, lepotno tekmovanje in druge podobne prireditve
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo za
eno prireditev  2%     –     5.368 SIT
I) Športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, dresurno jahanje, plesno tekmovanje)
Način       1.     2.    3.
Nadomestilo za
eno prireditev  6%     36    10.735 SIT
J) Fitnes studio, rekreacijski center in druge podobne ustanove ali aktivnosti
Za vsako vrsto športne aktivnosti ali druge dejavnosti, ki teče v ustanovi in pri kateri se uporabljajo fonogrami, se plačuje mesečni pavšal v višini 3.578 SIT.
V primeru, da je za športno aktivnost ali drugo dejavnost uporaba fonogramov ključnega pomena (npr. aerobika, umetnostno drsanje, ritmična telovadba) pa mesečni pavšal v višini 8.000 SIT.
K) Igrišče, stadion, športna dvorana (za fonograme, ki se uporabljajo pred prireditvijo, med odmori in po prireditvi) in druga športna ali množična prireditev, ki je ni mogoče uvrstiti v katero drugo tarifno številko
------------------------------------------
 Možno število obiskovalcev  Nadomestilo
------------------------------------------
 do 1000             1.790 SIT
 od 1001 do 5.000        3.550 SIT
 od 5001 do 10.000        5.368 SIT
 od 10.001 do 20.000       7.157 SIT
 od 20.001 do 30.000       8.946 SIT
 nad 30.000           10.735 SIT
------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno prireditev.
Če tarifa predvideva, da se plačuje nadomestilo tudi za uporabo fonogramov med samo prireditvijo, se nadomestilo po tej tarifni številki ne obračunava.
L) Kopališče (bazen, vodni park, terme ipd.), drsališče
1. Za uporabo fonogramov na kopališču se plačuje mesečni pavšal, ki se obračuna glede na velikost prostora
-----------------------------------------
 Velikost prostora      Nadomestilo
-----------------------------------------
 do 100 m            1.874 SIT
 od 101 m2 do 200 m2      2.769 SIT
 od 201 m2 do 300 m2      3.494 SIT
 od 301 m2 do 400 m2      4.643 SIT
 od 401 m2 do 500 m2      5.794 SIT
 od 501 m2 do 600 m2      6.986 SIT
-----------------------------------------
2. Mesečno nadomestilo za drsališča znaša 11.183 SIT.
M) Artistična prireditev, cirkus in zabaviščni park
1. Artistična prireditev in cirkus
-------------------------------------------------------
 Število sedežev    Dnevno   Tedensko   Mesečno
-------------------------------------------------------
 do 200       1.360 SIT  2.800 SIT  4.643 SIT
 od 201 do 400   2.680 SIT  5.360 SIT  7.157 SIT
 do 401 do 600   4.040 SIT  8.080 SIT  9.287 SIT
 od 600 naprej   5.360 SIT  10.760 SIT  12.525 SIT
-------------------------------------------------------
2. Zabaviščni parki in saloni
-------------------------------------------------------
Število obiskovalcev  Dnevno  Tedensko    Mesečno
-------------------------------------------------------
 do 200        680 SIT  1.360 SIT   4.818 SIT
 od 201 do 400   1.360 SIT  2.680 SIT   7.506 SIT
 do 401 do 600   2.680 SIT  4.040 SIT   9.768 SIT
 od 600 naprej   4.040 SIT  5.360 SIT  13.180 SIT
-------------------------------------------------------
N) Kibernetični kafe
Za uporabo fonogramov se plačuje nadomestilo po tarifni številki II/B.
O) Hotel, penzion in drugi objekti namenjeni nočitvam
Za napravo za predvajanje fonogramov v vsaki sobi namenjeni nočitvi, se mesečno plačuje 50 SIT.
Za uporabo fonogramov v skupnih prostorih, oziroma prostorih, do katerih ima dostop večje število ljudi in se ne uporabljajo na način, ki bi ga bilo mogoče uvrstiti pod katero drugo tarifno številko, se za vsako tako napravo plačuje mesečni pavšal v višini 400 SIT mesečno.
P) Trgovski center, blagovni center, prodajalna, tržnica, bencinska črpalka, kjer se uporabljajo fonogrami
-------------------------------------------
Površina prodajnega prostora  Nadomestilo
-------------------------------------------
do 50 m2             1.449 SIT
od 51 m2 do 100 m2        2.130 SIT
od 101 m2do 200 m2        2.684 SIT
od 201 m2 do 300 m2        3.578 SIT
od 301 m2 do 400 m2        4.473 SIT
od 401 m2 do 500 m2        5.368 SIT
od 501 m2 do 600 m2        6.092 SIT
-------------------------------------------
Če površina prodajnega prostora presega 600 m2, se poleg nadomestila 6.092 SIT plača še dodatno nadomestilo:
------------------------------------------------------------------
Površina prodajnega
prostora           SIT + SIT  Nadomestilo
------------------------------------------------------------------
od 601 m2 do 1.000 m2  341 SIT     za vsakih 100 m2 prostora
od 1001 m2 do 2000 m2 1.363 SIT 341  za vsakih 200 m2 prostora
od 2001 m2 do 5000 m2 3.067 SIT 341  za vsakih 500 m2 prostora
nad 5001 m2      5.112 SIT 170  za vsakih 500 m2 prostora
------------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje mesečno.
V primeru uporabe fonogramov v trgovskem ali blagovnem centru mora nadomestilo plačati vsaka posamezna individualna enota (trgovina, gostinski lokal), ki uporablja druge fonograme ali fonograme iz drugega vira kot trgovski oziroma blagovni center (skupno ozvočenje). V tem primeru se od površine blagovnega centra odšteje površina tistih posameznih individualnih enot (posameznih trgovin, gostinskih lokalov), ki plačujejo nadomestilo za uporabo svojih fonogramov oziroma uporabo fonogramov iz drugega vira kot trgovski oziroma blagovni center.
R) Prevozna sredstva
1. Avtobus
a) Mestni, primestni in lokalni notranji promet
Nadomestilo 400 SIT
b) Medkrajevni pomet
Nadomestilo 600 SIT
c) Mednarodni promet
Nadomestilo 800 SIT
Nadomestilo se plačuje mesečno za vsako vozilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
2. Letalo ali drugo zračno plovilo
Nadomestilo se plačuje v pavšalnem mesečnem znesku 20.000 SIT za vsako letalo ali drugo zračno plovilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
3. Ladja in druga plovila
Nadomestilo se plačuje v pavšalnem mesečnem znesku 2.684SIT za vsako ladjo ali plovilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
4. Vlak
Nadomestilo se plačuje mesečno 716 SIT za vsak vagon, v katerem je oprema ali naprava za javno priobčevanje fonogramov.
S) Obratovalnica, delavnica, poslovni prostori, čakalnica in drugi javni prostori
1. Obratovalnica, delavnica
Nadomestilo 1.431 SIT
Nadomestilo se plača mesečno, za napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
2. Frizerski in kozmetični salon
-------------------------------------------
 Površina poslovnega prostora  Nadomestilo
-------------------------------------------
 do 50 m2            1.680 SIT
 nad 50 m2           2.520 SIT
-------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje mesečno, za napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
3. Poslovni prostor z množičnim dostopom strank (promenade, hodniki, uradi, stopnišča)
-------------------------------------------
 Površina poslovnega prostora  Nadomestilo
-------------------------------------------
 do 50 m2            1.065
 od 51 m2 do 100 m2       1.619
 od 101 m2do 200 m2       2.130
 od 200 m2 do 300 m2      2.854
 od 301 m2 do 400 m2      3.408
 od 401 m2 do 500 m2      4.090
 od 501 m2 do 600 m2      4.899
-------------------------------------------
Če prostor presega 600 m2, potem se vrednost 6.124 SIT prišteje dodatno nadomestilo, in sicer:
--------------------------------------------------------------
Površina         SIT + SIT
--------------------------------------------------------------
Od 601 m2 do 1000 m2  341    za vsakih 100 m2 prostora
Od 1001 m2 do 2000 m2  1.363  341 za vsakih 100 m2 prostora
Od 2001 m2 do 5000 m2 2.707  341 za vsakih 100 m2 prostora
Nad 5000 m2       5.112  341 za vsakih 100 m2 prostora
--------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje mesečno.
4. Poslovni prostor - ozvočenje za zaposlene
----------------------------------------------
 Površina poslovnega prostora   Nadomestilo
----------------------------------------------
 do 500 m2               724 SIT
 od 501 m2 do 750 m2         1.449 SIT
 od 751 m2do 1000 m2         2.130 SIT
 nad 1000 m2             2.854 SIT
----------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje enkrat letno.
5. Sejem
Ozvočenje:      dnevno nadomestilo   2.106 SIT
           mesečno nadomestilo  10.735 SIT
Posamični razstavni
prostori:       dnevno nadomestilo    358 SIT
6. Razstava
Tedensko nadomestilo        358 SIT
Mesečno nadomestilo       1.790 SIT
7. Muzeji, galerije
Tedensko nadomestilo        179 SIT
Mesečno nadomestilo       1.413 SIT
8. Čakalnica, postaja in letališče
Čakalnice             894 SIT
Avtobusne in železniške postaje 2.854 SIT
Nadomestilo se plačuje mesečno
9. Parkirišče, parkirna hiša
Mesečno nadomestilo za vsakih 200 parkirnih prostorov znaša 3.578 SIT.
10. Dvigalo
Letno nadomestilo za uporabo fonogramov v dvigalih znaša 4.286 SIT.
11. Drugi javni prostori
Plačilo se določa v skladu s Pravilnikom o uporabi fonogramov, katerega sestavni del je ta tarifa, v skladu z uvodnimi določili tarife in v skladu s pomenom fonogramov v dejavnosti uporabnika.
T) Cerkev ali objekt, namenjen religioznim namenom
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečno nadomestilo v višini 1.193 SIT.
U) Vojaška ustanova
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečno nadomestilo v znesku 3.578 SIT.
V) Storitve po telefonu
Mesečno nadomestilo za uporabo fonogramov po telefonu (npr. glasbene čestitke, lestvice) znaša 4% od protivrednosti števila zaračunanih impulzov za tako uporabo.
V primeru, da se fonogrami uporabljajo kot spremljava pri različnih sporočilih ali pogovorih, znaša letno nadomestilo za eno številko 17.892 SIT, v primeru uporabe fonogramov za klice na čakanju pa se za vsako številko plačuje letno nadomestilo v višini 358 SIT.
X) Uporaba fonogramov v računalniškem omrežju
Višina tarife se določa z individualno pogodbo, nadomestilo pa se določi glede na obseg, namen in pomembnost fonogramov v dejavnosti uporabnika.
7. člen
Ta Tarifa se uporablja od 27. maja 2004.
Ta Tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. maja 2004.
Predsednik
Sveta Zavoda IPF
Goran Lisica l. r.