Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004

Kazalo

2772. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice, stran 7832.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00), na predlog Občinskega strokovnega sveta za šport, z dne 20. 11. 2002, ter v skladu s sklepom Občinskega sveta občine Brežice, ki ga je sprejel na 11. seji, dne 13. 5. 2004, sprejemam
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice
1. člen
V 17. členu pravilnika se doda točka 6.3, ki glasi:
»Sofinanciranje izpopolnjevanja strokovnega kadra v društvih in njihovih občinskih zvezah, in sicer za kotizacijo brez stroškov namestitve in prevoza.«
2. člen
Spremeni se 24. člen pravilnika in pravilno glasi:
»Starostne kategorije programov redne vadbe otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter programov redne vadbe kakovostnega in vrhunskega športa so:
– cicibani in cicibanke B   do 6. leta starosti
– cicibani in cicibanke A   6-8 let
– mlajši dečki in deklice B  9-10 let
– mlajši dečki in deklice A  11-12 let
– starejši dečki in deklice  13-14 let
– kadeti in kadetinje     15-16 let
– mladinci in mladinke    17-18 let oziroma kot jih določajo
               nacionalne panožne športne zveze
– člani in članice.«
3. člen
»Za 32. členom pravilnika se dodata dve novi podpoglavji in dva nova člena 32.a in 32.b, ki glasita:
32.a člen
a) Tekmovalni stroški
Izvajalcem se za izbrane programe, ki so vključeni v tekmovalni sistem, zagotovi sofinanciranje stroškov:
a) prijavnin oziroma članarin za vstop v tekmovalni sistem,
b) prevozov na tekmovanja,
c) štartnin pri udeležbi na tekmovanjih in
d) sodniških stroškov pri organizaciji tekmovanj,
pri čemer se upoštevajo specifičnosti posameznih športnih panog.
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, katerih izbrani programi so vključeni v redni tekmovalni sistem panožnih nacionalnih zvez in sicer za vse starostne kategorije in nivojske lige oziroma tekmovanja vključno s članskimi kategorijami, ki so vključene v sisteme rednih tekmovanj:
a) Kolektivni športi:
   – ligaške tekme v sistemu državnega prvenstva
   – ligaške tekme za naslov pokalnega državnega prvaka.
b) Individualni športi:
   – tekmovanja za naslov državnega prvaka (državna prvenstva),
   – ligaška tekmovanja v sistemu državnega prvenstva,
   – pokalne državne tekme.
Za uveljavljanje pravice do povračila tekmovalnih stroškov, mora izvajalec dostaviti dokazilo, da so ekipe oziroma športniki iz izbranih programov prijavljeni v tekmovalni sistem panožne nacionalne zveze v posameznih tekmovalnih sezonah, kar predloži ob prijavi na javni razpis.
Po pravnomočnosti sklepa o izboru programov po izvedenem javnem razpisu za posamezno proračunsko leto, je izvajalec dolžan predložiti okvirni stroškovnik in načrt udeležbe na tekmovanjih oziroma za organizacijo tekmovanj za izbrane programe športa na posebnem obrazcu, iz katerega mora biti razvidno naslednje:
a) Udeležba na tekmovanjih:
 – kraj in datum gostovanja,
 – število tekmovalcev in spremstva,
 – vrsta tekmovanja,
 – oddaljenost (v kilometrih),
 – stroški prijavnin oziroma članarin,
 – stroški štartnin.
b) Organizacija tekmovanj:
 – kraj in datum organizacije,
 – vrsta tekmovanja,
 – stroški sojenja (s številom sodnikov).
c) Stroški vstopa v tekmovalni sistem:
 – sistem tekmovanja, ekipa, posameznik,
 – stroški prijavnin oziroma članarin.
Sredstva se med posamezne skupine tekmovalnih stroškov navedenih v prejšnjem odstavku razdelijo sorazmerno v skladu z višino proračunskih sredstev za te namene. Sorazmerje se določi tako, da se seštejejo predvideni stroški za posamezno skupino tekmovalnih stroškov, ki jih predložijo izvajalci, ter se tako določi razmerje med skupinami stroškov in izvajalci, ki so do le teh upravičeni. Za stroške prevoza se upoštevajo največ cene (SIT/km) javnega avtobusnega prevoza v Sloveniji na dan 31.12. v letu objave javnega razpisa.
Izplačila sredstev za sofinanciranje tekmovalnih stroškov se vršijo na podlagi dejanskih stroškov posameznih izvajalcev in na podlagi maksimalnih deležev izračunanih na podlagi določil iz prejšnjih odstavkov tega člena. Izvajalci za izbrane programe športa dostavijo mesečno poročilo o realizaciji tekmovanj na posebnem obrazcu. Poročilu morajo priložiti dokazila (fotokopije računov, potrdil...) o dejanskih stroških vezanih na udeležbo oziroma tekmovanje posameznega tekmovanja.
Tekmovanja, ki so sofinancirana po določilih tega člena pravilnika, izvajalcu ne morejo biti sofinancirana tudi po določilih XI.poglavja pravilnika – Prireditve.
Obrazce za oddajo okvirnih stroškovnikov ter poročil pripravi Oddelek za družbene dejavnosti.
32.b člen
b) Sredstva za strokovni kader
Sredstva za strokovni kader se določijo glede na stopnjo športne strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti ter glede na število udeležencev v posameznem izbranem programu, za katerega se sofinancira strokovni kader.
Stopnje športne strokovne izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti so:
I. stopnja (vaditelj, inštruktor, učitelj…)
II. stopnja (trener)
III. stopnja (višji trener, učitelj športne vzgoje)
IV. stopnja (profesor športne vzgoje)
V prehodnem obdobju do 5. 4. 2006 se v I. stopnjo izobrazbe štejejo tudi delavci brez strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti in licenc. V III. stopnjo izobrazbe štejejo tudi absolventi Fakultete za šport, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti za posamezno športno panogo, in učitelji športne vzgoje.
Strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost strokovni delavci izkazujejo s potrdili oziroma diplomami, ki jih izdajo za to pooblaščene institucije in ustanove, ter s potrjenimi licencami v prehodnem obdobju, kot sledi iz prejšnjega odstavka tega člena.«
4. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
Spremembe in dopolnitve pravilnika stopijo v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS. Določila sprememb in dopolnitev pravilnika se upoštevajo pri objavi javnega razpisa za leto 2004.
Št. 621-6/98
Brežice, dne 13. maja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.