Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4488. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec, stran 14018.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 9. seji dne 25. 9. 2003 prejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje štipendij:
– nadarjenim dijakom in študentom, ki s svojo intelektualno ali umetniško nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate (v nadaljevanju: nadarjeni dijaki in študenti),
– dijakom in študentom, pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega določenega zneska (v nadaljevanju: socialno šibki),
– dijakom za deficitarne poklice s področja obrti (v nadaljevanju: dijaki deficitarnih poklicev).
2. člen
Dodelitev štipendij se izvede v upravnem postopku. Iz zagotovljenih sredstev se dodeli več štipendij, in sicer:
Glede na višino zagotovljenih sredstev izračunavamo število štipendij, ki se delijo za nadarjene dijake in študente, za dijake deficitarnih poklicev in za socialno šibke dijake in študente.
Sredstva za štipendiranje dijakov in študentov se zagotovijo v proračunu Občine Žalec.
3. člen
Celoletne štipendije se lahko dodeljujejo dijakom srednjega izobraževanja in študentom dodiplomskega izobraževanja, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec. Prednost pri dodelitvi štipendije imajo prosilci, ki študirajo na šolah ali univerzah v Republiki Sloveniji.
Pravica do štipendije traja ves čas izobraževanja oziroma dokler štipendist izpolnjuje pogoje.
Občina Žalec dodeljuje tudi enkratne štipendije za študij na drugih univerzah v tujini in štipendije za študijska izpopolnjevanja.
Enkratne štipendije se lahko dodeljujejo skozi celo leto.
4. člen
Višina mesečne štipendije znaša 30.000 SIT za nadarjene dijake in za nadarjene študente 40.000 SIT.
Višina štipendije za nadarjene, ki študirajo v tujini, znaša 60.000 SIT.
5. člen
Štipendije se izplačujejo za celo šolsko leto, ko ima štipendist status dijaka oziroma študenta.
Štipendist, ki je v času srednješolskega ali dodiplomskega izobraževanja prejemal štipendijo, lahko vloži vlogo za štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji. V primeru, da štipendist izpolnjuje pogoje za dodelitev štipendije Občine Žalec, lahko pristojni organ odloči o nadaljnjem štipendiranju do zaključka šolanja.
6. člen
Višina štipendije iz 4. člena tega pravilnika se usklajuje z rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji.
II. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ NADARJENIM DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
7. člen
Pri dodeljevanju celoletnih štipendij se upošteva dijakov oziroma študentov šolski oziroma študijski uspeh, pri čemer se lahko dodeli štipendija dijaku od vključno drugega letnika dalje, ki je dosegel najmanj pravdober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu, oziroma študentu, ki ima najmanj prav dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem šolskem letu. Prednost pri izbiri imajo kandidati z višjo oceno.
Kandidat priloži tudi dokumentacijo, s katero dokazuje posebno nadarjenost (izjemni dosežki na tekmovanjih, bibliografija objavljenih del, potrdilo o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, priporočila in podobno).
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi dijakom in študentom, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih dijakov in študentov, ki pogoje iz prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
8. člen
Pri dodeljevanju enkratnih štipendij morajo kandidati vlogi priložiti: študijski program oziroma program srečanja ali obiska, povabilo oziroma napotilo ustrezne ustanove, finančni načrt pokrivanja projekta, potrdilo o dosedanji uspešnosti, potrdilo o znanju tujega jezika.
III. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ SOCIALNO ŠIBKIM DIJAKOM IN ŠTUDENTOM IN DIJAKOM DEFICITARNIH POKLICEV
9. člen
Pri dodeljevanju celoletnih štipendij se upošteva dijakov oziroma študentov socialni položaj (dohodek na družinskega člana in premoženjsko stanje).
Pravico pridobiti štipendijo imajo dijaki in študenti, pri katerih dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred prijavo na razpis ne presega celoletnega zneska 100% zajamčene plače in redno opravljajo svoje šolske oziroma študijske obveznosti.
Prednost pri dodelitvi štipendije imajo dijaki oziroma študenti, ki prihajajo iz družin z več otroki in katerih dohodek na družinskega člana je nižji ter katerih premoženjsko stanje je slabše.
10. člen
Višina štipendije iz 9. člena se določi na osnovi povprečne ocene štipendista v preteklem šolskem oziroma študijskem letu in glede na kraj bivanja tako, da znaša število točk:
   - za dijake:
-------------------------------------------------------------------------
Uspeh    Št. točk za določitev višine   Št. točk za določitev višine
      štipendije za študij v kraju   štipendije za študij izven
         stalnega bivanja       kraja stalnega bivanja
-------------------------------------------------------------------------
zadosten        625               1095
dober          890               1360
prav dober       1125               1595
odličen         1520               1990
-------------------------------------------------------------------------
 
   - za študente:
-------------------------------------------------------------------------
Uspeh    Št. točk za določitev višine   Št. točk za določitev višine
      štipendije za študij v kraju   štipendije za študij izven
         stalnega bivanja       kraja stalnega bivanja
-------------------------------------------------------------------------
6,0–7,0         625               1.095
7,1–7,5         785               1.260
7,6–8,0         930               1.400
8,1–8,5         1.080              1.550
8,6–9,0         1.167              1.637
9,0–10,0        1.500              1.990
-------------------------------------------------------------------------
Višina točke je 20 SIT in se usklajuje z rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Štipendistom vozačem pripada povračilo stroškov dijaške oziorma mesečne vozovnice za primestni ali medkrajevni promet. Pravica do povračila stroškov prevoza in do višje štipendije za šolanje izven kraja stalnega bivanja se med seboj izključujeta.
11. člen
Deficitarne poklice določi župan s sklepom na podlagi predloga Zbornice zasebnega gospodarstva občine Žalec in Razvojne agencije Savinja Žalec.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ
12. člen
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto. Štipendije se dodelijo od začetka šolskega oziroma študijskega leta, začetega v tekočem letu.
13. člen
Sklep o razpisu štipendij sprejme župan Občine Žalec.
14. člen
Prijavi na razpis, v kateri se izrecno navede, za katero štipendijo se kandidira, je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Žalec;
– življenjepis;
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto;
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
– dokazilo iz drugega odstavka 7. člena (velja za nadarjene dijake in študente, ter za dijake deficitarnih poklicev);
– dokaze o vključevanju v delo društev in organizacij v občini;
– dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana ter o premoženjskem stanju,
– podatki o dosedanjem štipendiranju (sem prejemnik štipendije: DA/NE, navedi štipenditorja).
15. člen
Komisijo za štipendije imenuje župan Občine Žalec in šteje pet članov.
Komisija obravnava popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu z merili in kriteriji iz tega odloka. Na podlagi zbrane dokumentacije, strokovnega ovrednotenja vseh zbranih dokazil in ob upoštevanju individaulnih posebnosti kandidata pripravi poročilo ter predlog o dodelitvi štipendij.
16. člen
Sklep o dodelitvi štipendije izda župan Občine Žalec, ki o izbiri kandidatov za štipendiranje pisno obvesti vse prosilce v roku 15 dni po izbiri.
Zoper odločitev lahko prosilec v roku 15 dni od prejema sklepa vloži ugovor pri županu Občine Žalec.
17. člen
Kolikor z razpisom niso dodeljene vse razpisane oziroma možne štipendije, se razpis lahko ponovi.
18. člen
Pogodbo o štipendiranju s strani štipenditorja podpiše župan Občine Žalec. Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
19. člen
Medsebojna razmerja med štipenditorjem in štipendistom se opredelijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
20. člen
Štipendija se izplačuje štipendistu mesečno za nazaj, do desetega v mesecu, in sicer za 12 mesecev do konca rednega šolanja.
21. člen
Štipendist je dolžan na začetku vsakega šolskega leta in ob vsaki spremembi podatkov, ki je bila podlaga za dodelitev štipendije, predložiti:
– dijak – potrdilo o vpisu v naslednji razred in overjeno kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih preteklega šolskega leta,
– dijak ali študent, ki je pridobi štipendijo kot socialno šibki, dokazilo o dohodkih in premoženjskem stanju.
22. člen
Štipendisti lahko opravljajo delovno prakso, ki traja do enega meseca v letu. Razporeditev štipendistov na delovno prakso opravi strokovna služba Občine Žalec v dogovoru s štipendisti in predstavniki javnih zavodov oziroma podjetij v občini.
23. člen
Za čas opravljanja delovne prakse je štipendist upravičen do povrnitve stroškov in nagrade.
24. člen
Če štipendist iz utemeljenih razlogov ne izpolnjuje študijskih in pogodbenih obveznosti, se mu izplačevanje štipendije ustavi. Pristojni oddelek lahko določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku opravi obveznost, se prekliče začasna ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo do dneva prenehanja izplačevanja.
Če štipendist iz neutemeljenih razlogov ne izpolnjuje študijskih in pogodbenih obveznosti izgubi pravico do štipendije.
25. člen
Zoper odločitev iz prejšnjega člena tega odloka ima štipendist v roku osmih dni od prejema, pravico do ugovora. Ugovor se vloži pisno pri županu Občine Žalec. Ugovor ne zadrži izvršitve odločitve.
26. člen
Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti Občine Žalec je dolžan spremljati učne uspehe štipendistov in socialni položaj, vzdrževati z njimi stalne stike in se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti.
27. člen
Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti Občine Žalec je dolžan štipendiste obvestiti o morebitnih spremembah in dopolnitvah odloka.
Komisija za štipednije enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec in ga posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Izračun štipendij se štipendistom opravi po kriterijih, določenih s tem pravilnikom, s pričetkom naslednjega šolskega oziroma študijskega leta.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati v Občini Žalec pravilnik o štipendiranju učencev in študentov (Uradni list RS, št. 56/92).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64100-00004/2003
Žalec, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.