Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4486. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2003, stran 14016.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) je Občinski svet občine Žalec na 9. seji dne 25. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               2,456.310
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   1,834.839
70 DAVČNI PRIHODKI                        1,548.410
  700 Davki na dohodek in dobiček               1,145.868
  703 Davki na premoženje                    138.993
  704 Domači davki na blago in storitve             263.549
71 NEDAVČNI PRIHODKI                        286.429
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od
  premoženja                           158.159
  711 Takse in pristojbine                     7.180
  712 Denarne kazni                         800
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             340
  714 Drugi nedavčni prihodki                  119.950
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       125.830
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            32.780
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  nematerialnega premoženja                    93.050
73 PREJETE DONACIJE                         5.537
  730 Prejete donacije iz domačih virov              5.537
74 TRANSFERNI PRIHODKI                       490.104
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij                   490.104
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 2,475.086
40 TEKOČI ODHODKI                         640.641
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             153.610
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                             21.986
  402 Izdatki za blago in storitve                276.831
  403 Plačila domačih obresti                   14.900
  409 Rezerve                          173.314
41 TEKOČI TRANSFERI                       1,078.322
  410 Subvencije                         27.150
  411 Transferi posameznikom in
  gospodinjstvom                         542.702
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in
  ustanovam                           150.579
  413 Drugi tekoči domači transferi               357.891
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     288.169
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             288.169
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                     467.954
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)               -18.776
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                   48.750
  (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  48.750
  750 Prejeta vračila danih posojil                12.950
  751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
  752 Kupnine iz naslova privatizacije              35.800
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH                –
  DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            –
  440 Dana posojila                          –
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)                 48.750
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         –
50 ZADOLŽEVANJE                             –
  500 Domače zadolževanje                       –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                        33.634
  550 Odplačila domačega dolga                  33.634
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
  NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              -3.660
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               -29.974
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   18.776
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302/0001/2003
Žalec, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.