Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003

Kazalo

4362. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica, stran 13831.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 23. septembra 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica
I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica (v nadaljevanju besedila: UN), ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, d.o.o. Velenje pod št. 1657/99-UN-O v obdobju oktober 2000, april 2001, november 2002 in maj 2003.
Ureditveno območje UN se nahaja vzhodno od glavne ceste I. reda št. 4, odsek 1262 Črnova–Arja vas in severno od naselja Velika Pirešica ter meri ca. 37,166 ha. Površine so namenjene v prvi etapi eksploataciji apnenca in dolomita s sprotno sanacijo in rekultivacijo, v drugi etapi pa rekreacijski rabi s spremljajočimi objekti.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Galicija. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Galicija dne 22. 10. 2003 ob 19. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Galicija. O pričetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek UN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se UN dopolni v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo predloga UN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/08/2000 02/02
Žalec, dne 23. septembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.