Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003

Kazalo

3736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec, stran 11726.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec dne 19. 6. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec
1. člen
S tem pravilnikom se spremenijo in dopolnijo posamezna določila pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 80/02).
2. člen
Črta se zadnji odstavek 9. člena in se dodata nova, kot sledi:
“Pomoč iz naslova regresiranja obresti in drugih dotacij ne sme presegati 50% upravičenih stroškov posamezne investicije.”
“Upravičenci morajo vlogi za dodelitev sredstev za posamezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezni namen že prejeli.”
3. člen
V 10. členu se v drugem odstavku za besedo strokovni komisiji dodajo naslednje besede: “ki jo imenuje župan,”.
4. člen
V 16. členu se:
– spremeni 4. točka in se na novo glasi:
“Kmetijsko gozdarsko izobraževanje
Namen ukrepa: izobraževanja za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi vloge KSS se izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega plačilo honorarjev predavateljev, opravljen tečaj.
Upravičenci: KSS Žalec, Zavod za gozdove Slovenije – enota v Žalcu in fizične osebe, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Višina sredstev: do 100% pokritje upravičenih stroškov potrebnih predavateljev ter opravljenega tečaja.
Način in rok vložitve vloge: KSS Žalec, Zavod za gozdove Slovenije, enota v Žalcu, vloži vlogo na podlagi dejansko opravljenih storitev.”
– spremeni 5. točka in se na novo glasi:
“Zavarovanje krav
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za delno pokritje sklenjenih zavarovanj za krave, mlado pitano govedo, plemenske svinje, konje in drobnico.
Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena zavarovanja in pogodba z Občino Žalec. Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki jim je dejavnost pridobitvenega značaja in ne kot ljubiteljska dejavnost.
Upravičenci: zavarovalnice v imenu kmetov na podlagi sklenjenih zavarovanj z lastniki živali.
Višina sredstev: do 30% zavarovalne premije sklenjenega zavarovanja.
Način in rok vložitve vloge: zavarovalnice mesečno na podlagi sklenjene pogodbe z občino.”
– spremeni se 6. točka in se na novo glasi:
“Sofinanciranje osemenjevanja
Namen ukrepa: umetno osemenjevanje krav, plemenskih svinj ter naravni pripust kobil, z namenom zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.
Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena storitev. Veterinarska organizacija pridobi sredstva na podlagi sklenjene pogodbe z občino, kmetje pa na podlagi mnenja KSS.
Upravičenci: primarne veterinarske organizacije s koncesijo Republike Slovenije v imenu uporabnikov ter kmetje, ki sami opravljajo osemenitev.
Višina sredstev: sofinancira se do 1.000 SIT na opravljeno prvo osemenitev na kravo, plemensko svinjo in kobilo.
Način in rok vložitve vloge: mesečno na podlagi sklenjene pogodbe.
– spremeni se 11. točka in se na novo glasi:
“Regresiranje obresti
Namen ukrepa: regresiranje realnih obresti za najeta dolgoročna investicijska posojila.
Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena dolgoročna posojila za pričete investicije v preteklem letu, kolikor vlagatelj regresiranja ni uveljavljal drugje in do porabe razpoložljivih sredstev v te namene. Regresirajo se realne obresti za najeta investicijska posojila v živinorejski (novogradnje oziroma adaptacije objektov – hlevi, silosi, gnojišča, gnojnične jame, strojne lope, seniki, linije za spravilo sena), poljedelski (kmetijska mehanizacija), hmeljarski, novogradnje oziroma adaptacije sušilnic ter linije pri proizvodnji hmelja), sadjarski proizvodnji (objekti za skladiščenje, specialna mehanizacija ter novogradnje in obnove sadovnjakov) ter za najeta posojila za dopolnilne dejavnosti (novogradnje oziroma adaptacije objektov namenjenih dopolnilni dejavnosti na kmetiji ter nakup strojev in opreme). Vlagatelji morajo imeti sklenjeno pogodbo o posojilu s finančno organizacijo.
Upravičenci: fizične in pravne osebe.
Višina sredstev: 100% pokritje realnih obresti za sklenjeno posojilo in sicer do 5,5% letne obrestne mere.
Razpis za namen regresiranja obresti objavi na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.”
– spremeni se 15/D točka in se na novo glasi:
“Mlečna proizvodnja
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji, nakup hladilnih naprav za mleko (prevozni in fiksni), nabava molznih naprav, ureditev sušilnih naprav za krmo, ureditev gnojišč in gnojničnih jam ter ureditev izpustov.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo ter jim predstavlja edino oziroma glavni vir dohodka. Pridobljena morajo biti ustrezna dovoljenja. Osnovni pogoj za dodelitev subvencije za zgoraj navedene investicije je minimalni stalež petih krav.
Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo ter jim kmetijstvo predstavlja edini oziroma glavni vir dohodka.
Višina sredstev:
– za kmetije v gričevnato hribovitem in gorskem področju v višini do 35% vrednosti hladilne naprave,
– za kmetije v nižinskem področju v višini do 25% vrednosti hladilne naprave,
– za sončne sušilne naprave za voluminozna krmo na hladni in topli zrak do 25% vrednosti sušilne naprave,
– za mlekovode in ostale molzne naprave do 25% vrednosti mlekovoda oziroma ostalih molznih naprav,
– za gradnjo in obnovo gnojišč in gnojničnih jam do 25% upravičenih stroškov investicije izvedenih del ureditev gnojišč in gnojničnih jam in sicer za gradbeni material in gradbena dela,
– za ureditev izpustov do 25% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev izpusta in sicer za material in izvedena dela.”
– spremeni se 15/E točka in se na novo glasi:
“Hmeljarstvo
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu, investicijska podpora obnovi žičnic in hmeljskih sušilnic.
Pogoji za pridobitve: vlagatelji morajo biti pridelovalci hmelja. Za investicijo morajo imeti ustrezna dovoljenja.
Upravičenci: fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s hmeljarsko proizvodnjo.
Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije pri obnovi hmeljskih žičnic in sicer za drogove, armature žičnice in gradbena dela ter hmeljskih sušilnic in sicer za gradbeni material, opremo in gradbena dela.”
5. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika in še niso zaključeni, se zaključijo po tem pravilniku.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32000-00001/2003-03/06
Žalec, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.