Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003

Kazalo

3734. Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu, stran 11717.

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec dne 19. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt južno od železnice v Žalcu (v nadaljevanju: ZN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 650/02 v obdobju avgust 2002 – februar 2003. ZN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A. Tekstualni del
B. Soglasja nosilcev urejanja prostora
C. Grafične priloge
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje obsega cele ali dele naslednjih parcel št.: 1941/7, 1942/6, 1942/10, 1942/9, 1942/11, 1942/7, 1982/7, 1982/6, 1001/3, 1004/21, 1004/3, 1986/5, 1007/20, 1006/3, 1986/8, 1986/3, 1986/2, 1986/1, 1986/4, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/19, 1011/2, 1011/4, 1007/24, 2061/4, 2061/3, 2061/2, 2061/1, 1007/9, 1007/18, 1007/22, 1007/25, 1007/14, 1007/15, 1007/16, 1007/8, 1007/13,1006/4, 1006/1, 1009/2, vse k.o. Žalec.
Opis meje ureditvenega območja po parcelnih mejah (vse parcele v k.o. Žalec):
Izhodiščna točka obodne parcelacije se nahaja v vogalu Ulice Savinjske čete parc. št. 1941/7 in Ceste Žalskega tabora parc. št. 1003/8 na severozahodnem delu ureditvenega območja. Od tu se nadaljuje proti jugu po zahodnem robu hodnika za pešce ob Ulici Savinjske čete parc. št. 1941/7 do Kajuhove ceste parc. št. 1053/39. Tu se obrne proti vzhodu, v premi prečka Ulico Savinjske čete parc. št. 1941/7, parcele 1007/3, 1986/7, 1007/19 in se v oddaljenosti ca. 50 m od točke lomljenja obrne proti severu do parcelne meje 1011/4. Od tu se trasa obodne parcelacije nadaljuje po severozahodni in severni meji parcele št. 1011/4 do odprtega jarka parc. št. 2061/1. Meja prečka obodni jarek in teče po južnem robu parcele št. 1007/13, zahodnem in južnem robu parcele št. 1009/2 do Ceste na Lavo parc. št. 1942/7, jo prečka in se po njenem vzhodnem robu nadaljuje proti severu preko ceste parc. št. 1942/9, kjer se obrne proti zahodu in teče po severnem robu Ceste na Lavo parc. št. 1942/9, 1982/7, prečka železniške tire parc. št. 1942/10 ter se nadaljuje po severnem robu parcel 1004/21 in 1004/3 in priključi na vzhodni rob Ulice Savinjske čete. V križišču s Cesto Žalskega tabora se meja obrne proti zahodu, prečka Ulico Savinjske čete in se zaključi v izhodiščni točki. Ureditveno območje meri 3,04 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je skladno z usmeritvami programskih zasnov (Uradni list RS, št. 76/94) namenjeno poslovno-trgovsko-servisni dejavnosti, gradnji elektroenergetskega objekta in stanovanjski oziroma poslovno-stanovanjski dejavnosti.
Predvidene dejavnosti po posameznih objektih so:
– objekt št. 1: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
– objekt št. 2: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
– objekt št. 3: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
– objekt št. 4: nadstrešek,
– objekt št. 5: razdelilna transformatorska postaja,
– objekt št. 6: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost,
– objekt št. 7: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost,
– objekt št. 8: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost,
– obstoječi stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi objekti: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost.
Natančne dejavnosti v objektih bodo določene skladno s tolerancami ZN na podlagi ustrezne prostorske preveritve oziroma v izrisih iz ZN, vse v okviru predvidenih dejavnosti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
Na območju ZN so predvideni naslednji posegi:
1. Ohranitev obstoječih objektov z možnostjo izvedbe naslednjih posegov:
– rekonstrukcije,
– gradnja nadomestnih objektov,
– gradnja manjših prizidkov, ki pomenijo funkcionalno dopolnitev obstoječih objektov (vetrolovi, stopnišča …),
– nadzidave do dovoljene etažnosti,
– sprememba namembnosti v okviru dejavnosti, ki jih za te objekte določa ZN.
2. Rušitev obstoječih objektov in naprav:
– odstranitev dela industrijskega železniškega tira z nakladalno rampo, cestno tehtnico in pomožnimi lesenimi objekti,
– rušitev poslovnega objekta na zemljišču parc. št. 1986/3 k.o. Žalec,
– rušitev stanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 1006/4 in stavbišču 243/1 k.o. Žalec (samo v primeru gradnje dveh večjih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov na zemljišču parc. št. 1007/14, 1007/15, 1006/4 in stavbišču št. 243/1 k.o. Žalec).
3. Gradnja osmih novih objektov ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Pri prometni infrastrukturi so predvidene naslednje ureditve:
– izgradnja servisne ceste (s hodnikom za pešce in parkirišči),
– ureditev javnih parkirišč za skupno 73 osebnih vozil in 4 tovorna vozila,
– ureditev internih parkirnih in manipulacijskih površin,
– ureditev hodnika za pešce in kolesarske steze ob Cesti na Lavo in Ulici Savinjske čete;
– rekonstrukcija križišč na lokalnih cestah.
4. Ureditev zelenih površin.
6. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev obstoječih stanovanjskih objektov z gospodarskimi objekti ob Cesti na Lavo oziroma nadomestne gradnje v primeru drugačnih potreb lastnikov zemljišč,
– ohranitev obodne prometne infrastrukture in zgrajene komunalne in energetske infrastrukture,
– ulična zazidava predvidenih objektov ob Cesti na Lavo in Ulici Savinjske čete s poudarjeno vzdolžno osjo, vzporedno s cestama,
– potek povezovalne servisne ceste od uvoza na severnem delu do uvoza na zahodnem delu ureditvenega območja,
– ureditev javnih parkirišč za osebna in tovorna vozila;
7. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– upoštevati odmik gradbenih linij od obstoječih objektov in prometnic,
– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene linije (izzidki, prikazani v grafičnih prilogah ZN, niso obvezujoči),
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov, venci novih objektov ne smejo presegati višine 10 m za objekte št. 1, 2 in 3, višine 6 m za objekt 4, višine 8,5 m za objekt 5 in 9 m za objekte 6, 7, in 8,
– novi objekti morajo biti zaradi izpostavljene lokacije med dvema pomembnima prometnicama skrbno, sodobno in izvirno oblikovani; dolge ulične fasade morajo imeti vertikalne poudarke z ustreznimi fasadnimi elementi ali različnimi barvami,
– pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vse predvidene objekte.
Okvirni tlorisni in višinski gabariti:
----------------------------------------------
Oznaka   Tlorisne dimenzije (m) Etažnost
----------------------------------------------
Objekt 1  20 x 50 + 20 x 20    P, P+1
Objekt 2  35 x 20         P, P+1
Objekt 3  60 x 32         P, P+1
Objekt 4  45 x 10         P
Objekt 5  37 x 16,50       P+1
Objekt 6  12 x 10         P+1, P+1+M
Objekt 7  12 x 10         P+1, P+1+M
Objekt 8  12 x 10         P+1, P+1+M
----------------------------------------------
Namesto objektov št. 6 in 7 ter stanovanjskega dvojčka je možna gradnja dveh večjih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov, okvirnih tlorisnih dimenzij 18 x 10 m in etažnosti P+1 ali P+1+M.
8. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– izvedba skladno z namembnostjo območja,
– funkcionalna zemljišča so določena v grafičnih prilogah ZN,
– ureditev funkcionalnih zemljišč kot dovozne, parkirne in manipulacijske površine ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin znotraj funkcionalnih zemljišč v asfaltu ali betonskih tlakovcih,
– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce v sklopu funkcionalnih zemljišč posameznih objektov,
– uporaba javnih parkirnih mest za potrebe širšega območja (staro mestno jedro),
– ograjevanje funkcionalnih zemljišč načeloma ni predvideno; če je iz varnostnih razlogov potrebno, mora biti ograja izvedena tako, da omogoča transparentnost in da ni višja od 2 m.
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– skrbno načrtovanje zelenih površin (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so avtohtone, odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere in ki zadovoljujejo potrebe – zadrževanje praha, habitus, zmanjšanje hrupa, višina krošnje),
– obveznost zasaditve drevoredov ob obeh glavnih prometnicah,
– obveznost zasaditve drevja na večjih parkirnih površinah,
– obveznost zasaditve zelenega tampona na meji med območjem obstoječe stanovanjske gradnje in območjem predvidene pozidave.
9. člen
Tolerance
ZN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmike od prometnic in med objekti oziroma gradbene linije. Objekta št. 5 ni dovoljeno namensko spremeniti.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov objektov v skladu s tehnološkimi potrebami posameznih investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,
– spremembe namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti v okviru poslovno-trgovsko-servisne in poslovno-stanovanjske dejavnosti; za vsako spremembo namembnosti, kjer se pričakuje poslabšanje delovnih in bivalnih pogojev ter prekomerno onesnaževanje okolja, je potrebno predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo možno presojati o ustreznosti posega v prostor,
– preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju (tudi na omrežju lokalnih cest v območju ZN), če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije ZN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in na varovanje okolja.
Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne prostorske preveritve, tiste tolerance, kjer se spreminjajo gabariti objektov, pa izključno na podlagi izrisa iz ZN s tolerancami.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Za upravljanje z vodami veljajo naslednji pogoji:
– območje po zasnovah ureditev visokovodnega režima v Sp. Savinjski dolini ni predvideno za razlivanje visokih voda Savinje s pritoki, zato gradnja predvidenih objektov ne bo imela škodljivih vplivov na vodni režim. Upoštevati pa je potrebno dejstvo, da je del območja lahko občasno poplavljen, zato je potrebno ob izgradnji in obratovanju predvidenih objektov predvideti vse zaščitne ukrepe, da ob preplavitvi območja ne bo prišlo do negativnih vplivov na vodni režim in stanje voda.
– terena ob objektih ni dopustno nadvišati,
– meteorne vode s strešin objektov je treba odvajati v sanitarno kanalizacijo preko peskolovov, meteorne vode s parkirišč in ostalih voznih ter manipulacijskih površin pa v sanitarno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj, obcestnih požiralnikov, rešetk in jaškov,
– sanitarne odplake iz predvidenih objektov in celotnega obravnavanega območja je treba odvajati v javno kanalizacijo, ki bo priključena na obstoječ mešan kanalizacijski sistem,
– v primeru pojava odpadnih tehnoloških vod iz objektov zaradi dejavnosti v objektih, je le-te potrebno očistiti pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje do take stopnje, da ne bodo škodovale kanalizacijskemu omrežju (po veljavnih kemično-bioloških normativih),
– odmik predvidenih objektov od potoka ne sme biti manjši od 5 m.
11. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– odstranitev industrijskega železniškega tira z nakladalno rampo,
– napajanje območja iz LC 490063 – Ceste na Lavo na severni strani in iz LC 490020 – Ulice Savinjske čete na zahodni strani območja in povezava obeh uvozov z javno servisno cesto,
– tehnični elementi servisne ceste: širina 6-7 m, zavijalni radiji uvozov 12,5 m, tehnični elementi morajo omogočati dovoz tovornim vozilom do 7,5 ton osne obremenitve (tovorno vozilo brez priklopnika),
– izvedba servisne ceste, hodnikov za pešce, parkirišč in manipulacijskih površin v asfaltu, možna uporaba betonskih tlakovcev na delu manipulacijskih površin,
– ureditev dveh javnih parkirišč za osebna vozila (skupno 73 parkirnih mest) in parkirišča za 4 tovorna vozila,
– ureditev manipulacijskih površin in dodatnih parkirišč za obiskovalce in zaposlene znotraj funkcionalnih zemljišč predvidenih poslovno-trgovsko-servisnih objektov in ureditev dodatnih parkirišč za stanovalce in obiskovalce znotraj funkcionalnih zemljišč predvidenih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov,
– izvedba hodnika za pešce s kolesarsko stezo skupne širine 3 m ob vzhodnem robu Ulice Savinjske čete in južnem robu Ceste na Lavo ter navezava na obstoječo prometno infrastrukturo na jugu in vzhodu,
– napajanje objektov št. 6, 7 in 8 preko priključkov s Ceste na Lavo,
– tehnični elementi parkirišč: parkirni prostor za osebna vozila velikosti 5 x 2,5 m in za tovorna vozila velikosti 11 x 4 m, ureditev parkirišča za tovorna vozila skladno z veljavno zakonodajo,
– na celotni trasi servisne ceste je potrebno predvideti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati projekt za izvedbo, pred ureditvijo funkcionalnih zemljišč posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve.
12. člen
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v obliki zanke (DN fi 100 mm) in priključitev na obstoječi vodovod na severu (glavni vod PEHD fi 150 mm ob Cesti na Lavo) ter na podaljšek novega vodovoda na jugozahodu, ki poteka od vodovoda ob Kajuhovi ulici do zahodnega roba ureditvenega območja,
– ureditev hišnih priključkov z vodomernimi jaški iz novega vodovodnega omrežja,
– izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti v predpisanih rastrih in odmikih,
– pred izgradnjo vodovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo ter nanje pridobiti soglasje upravljavca.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvajanje meteornih in sanitarnih odplak v mešanem sistemu in priključitev tega omrežja na obstoječe mešano javno kanalizacijsko omrežje na jugu obravnavanega območja v jašku z oznako “J6”,
– odvodnja meteornih vod s strešin objektov v sanitarno kanalizacijo preko peskolovov,
– odvodnja onesnaženih meteornih vod s parkirišč in ostalih voznih in manipulacijskih površin v sanitarno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob,
– morebitne tehnološke odpadne vode (zaradi dejavnosti v objektih) je potrebno predhodno očistiti do take stopnje, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo,
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo in pri tem upoštevati veljavne tehnične predpise ter ostale pogoje soglasjedajalca.
14. člen
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja razdelilne transformatorske postaje 110/20kV,
– navezava predvidene razdelilne transformatorske postaje na obstoječo visokonapetostno in srednjenapetostno 110kV ter 20kV električno omrežje,
– izgradnja nove transformatorske postaje in navezava na obstoječo transformatorsko postajo »Strojna Žalec«,
– ločitev električnega omrežja od transformatorske postaje »Žalec Inštitut« in odstranitev obstoječih električnih vodov in naprav,
– izvedba nizkonapetostnega električnega kabelskega omrežja za napajanje predvidenih objektov,
– vsa dela in prestavitve je treba izvajati v soglasju in pod nadzorom upravljavca v skladu z ustrezno izdelano tehnično dokumentacijo in ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov, standardov in varnostnih ukrepov;
Za telefonsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega TK podzemnega omrežja in navezava na obstoječe TK omrežje, ki poteka na severozahodnem delu ureditvenega območja,
– za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezni elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljavca.
15. člen
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega nizkotlačnega plinovodnega omrežja za potrebe ogrevanja in sanitarne vode območja ter navezava na obstoječo plinsko infrastrukturo (nizkotlačni plinovod 20 mbar), ki poteka ob Cesti na Lavo na severu ureditvenega območja,
– upoštevanje varovalnega pasu visokotlačnega plinovoda P 2341A (RP Novo Celje – MP Ferralit, premer 150 mm, 1 bar), ki poteka po severni meji ureditvenega območja; varovalni pas znaša 2 x 5 m, izvajanje morebitnih del in posegov je možno le pod posebnimi pogoji in nadzorstvom predstavnika upravljavca plinovoda,
– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo, ki morajo upoštevati vse veljavne predpise in standarde ter pogoje upravljavca.
Ogrevanje objektov:
– ureditev z individualnimi izvedbami centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu, energetski vir je zemeljski plin.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
16. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz ZN v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje (v primeru, da je pričakovano prekomerno onesnaževanje okolja) oziroma celovitih poročil vplivov na okolje, ki so obvezna po »uredbi o vrstah posegov v okolje, za katera je obvezna presoja vplivov na okolje« (Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00). Celovito poročilo o vplivih na okolje je potrebno izdelati za razdelilno transformatorsko postajo. Ocene oziroma poročila o vplivih na okolje mora izdelati pooblaščena strokovna organizacija.
Hrup
– Območje ZN sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA.
– Na zahodnem in delno vzhodnem delu meji območje ZN na območje stanovanjske gradnje, za katerega velja III. stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno dnevno mejno ravnijo 60 dBA in nočno 50 dBA.
– Obvezno je potrebno upoštevati načrtovane ureditve v urbanistično-arhitektonski zasnovi, ki predvideva na vzhodnem delu zasaditev zelenega tampona, ob Ulici Savinjske čete ureditev drevoreda, gradnjo novih objektov pa v oddaljenosti več kot 20 m od obstoječih objektov.
– Obvezno je potrebno upoštevati tudi eventuelne ukrepe za zmanjšanje hrupa v območju stanovanjske soseske ob Ulici Savinjske čete, kolikor bo iz ocene pričakovanih obremenitev s hrupom izhajalo, da hrup presega zakonsko dovoljeni ravni.
Zrak
– Načrtovane dejavnosti predvidoma ne bodo povzročale emisij v zrak. Kolikor je pričakovati takšen vpliv, je potrebno ravnati skladno s prvim odstavkom tega člena.
– Kot energetski vir je predviden zemeljski plin.
Vode
– Upoštevati je potrebno že navedene pogoje za odvajanje sanitarnih, meteornih in morebitnih tehnoloških odpadnih vod v 13. členu odloka.
Odpadki
– Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se odvažali na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 19/97 in 40/97).
– Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
Požarna varnost
– Upoštevanje ureditev, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja požarnega varstva določa ZN: načrtovanje dostopov in dovozov na način, da je omogočen dovoz interventnih vozil in da so izpolnjeni pogoji za varen umik, zadostni odmiki med objekti, da je preprečeno širjenje požara in zagotovitev oskrbe za gašenje z vodo preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
17. člen
Za etapno izvajanje ZN veljajo naslednji pogoji:
– v grafičnih prilogah ZN prikazana etapnost ni obvezna. Izvajanje ZN lahko poteka v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Obstoječi poslovni objekt ob Ulici Savinjske čete na zemljišču parc. št. 1986/3 k.o. Žalec je možno porušiti šele takrat, ko je dana možnost za preselitev obstoječe poslovne dejavnosti v nov objekt,
– posamezna etapa ZN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje,
– do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v skladu z ZN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
18. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasjedajalcev.
Pred pričetkom realizacije ZN mora Občina Žalec naročiti izdelavo študije obremenitve s hrupom (obstoječe in predvidene obremenitve).
IX. KONČNE DOLOČBE
19. člen
ZN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni enoti Žalec, oddelku za okolje in prostor.
20. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00002/2002 02/02
Žalec, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.