Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003

Kazalo

2257. Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci, stran 5435.

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Beltinci (46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 6. redni seji dne 8. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnin in drugih prejemkov, ki pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Beltinci.
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91; 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 39/99, 86/99), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije ali sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo, kot sejnina, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz drugega odstavka tega člena.
Občinskima volilnima komisijama in volilnim odborom pripada plačilo v višini, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Krajevni funkcionarji so: člani sveta krajevne skupnosti.
Člani sveta krajevne skupnosti opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Beltinci, ki sodi v 5. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7.0. Županu pripada tudi funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v višini 50% plače oblikovane na podlagi zakona. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek za delovno dobo ne pripada.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno.
Merila za oblikovanje plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana in višino plače oziroma plačila določa ta pravilnik.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačuje plačilo za opravljanje funkcije članom občinskega sveta ter plačila članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Beltinci.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Beltinci.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno se oblikuje največ v višini 40% plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno (brez njegovega dodatka na delovno dobo) v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti – 10% plače župana,
– za vodenje seje občinskega sveta – 5% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles in udeležbo na sejah delovnih teles po pooblastilu župana – 5% plače župana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog – 10% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu – 10% plače župana.
V primeru, če bi podžupan zaradi predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, mu pripada v času, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu podžupana, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno (brez njegovega dodatka za delovno dobo).
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 35%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta – 20%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 10%,
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) – 10%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 15%.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo. Dodatek za delovno dobo pripada županu le v primeru, da funcijo opravlja poklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije posameznega občinskega funkcionarja se obračunava v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma plačila za opravljanje funkcije za posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon in ta pravilnik.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno, je pravica, ki mu pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Občinskemu funkcionarju, ki funkcijo opravlja nepoklicno, se sejnina izplačuje na podlagi sklepa o potrditvi mandata.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila plačila za opravljenje funkcije za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. SEJNINE IN DRUGA PLAČILA
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco občinske uprave o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.
Sejnina za posamezno sejo znaša 1,5% plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno (brez njegovega dodatka za delovno dobo).
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila v višini največ 5,25% za predsednika oziroma največ 3,5% plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno (brez njegovega dodatka za delovno dobo) za člana za posamezno sejo, ki vključuje tudi nadzor. Sejnine ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
Prisotnemu članu nadzornega odbora na seji občinskega sveta pripada sejnina, ki jo prejema član občinskega sveta za udeležbo na redni seji.
Plačila predsednika in članov nadzornega odbora se izplačajo na podlagi sklepa o imenovanju v obliki sejnine v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakih splošnih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa zakon o lokalnih volitvah.
Predsednik, tajnik in člani posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti ter njihovi namestniki, imajo ob vsakih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini 1/5 nadomestila, ki pripada predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije ter njihovim namestnikom.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.
Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki, predsednik ter člani volilnih odborov imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov pravico do nadomestila, katerega obseg sredstev določi občinski svet s sklepom najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma.
Nadomestila se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nadomestila se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi odločbe o imenovanju.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Beltinci. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občine (direktor občinske uprave) oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nadomestil in povračil drugih stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače, plačila in sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 25. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v 8. dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače, plačila in sejnine se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, nadomestila, sejnine in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na podlagi evidence prisotnosti na sejah oziroma evidence o opravljenem delu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov in drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada plačilo v višini 2,25%, članom teh organov in komisij pa v višini 1,5% plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno (brez njegovega dodatka na delovno dobo).
20. člen
Predsednik sveta KS ima za opravljanje funkcije v krajevni skupnosti pravico do plačila v višini 2,25%, član sveta KS pa v višini 1,5% plače župana, ki opravlja funkcijo poklicno (brez njegovega dodatka za delovno dobo), in sicer za vsako sejo.
Za člane sveta KS se smiselno uporabljajo tudi določbe 13. člena tega pravilnika, ki urejajo povračila, nadomestila in druge prejemke.
Predsednik sveta KS ima pravico do enkratnega letnega neto plačila v višini zadnje znane povprečne bruto plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev Občine Beltinci in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov, ki je bil sprejet dne 15. 6. 1999.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-6-86/III
Beltinci, dne 8. maja 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.