Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2003 z dne 30. 4. 2003

Kazalo

1999. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2003, stran 4762.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) je Občinski svet občine Žalec na 7. seji dne 24. aprila 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žalec za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            2.378.987
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1.831.457
70  DAVČNI PRIHODKI                   1.559.056
   700 Davki na dohodek in dobiček           1,145.868
   703 Davki na premoženje                149.983
   704 Domači davki na blago in storitve         263.205
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   272.401
   710 Udeležba na dobičku in
     dohodki od premoženja               155.335
   711 Takse in pristojbine                12.180
   712 Denarne kazni                     800
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        21.100
   714 Drugi nedavčni prihodki               82.986
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   78.780
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        26.280
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja              52.500
73  PREJETE DONACIJE                      437
   730 Prejete donacije iz domačih virov           437
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  468.313
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij             468.313
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              2.397.763
40  TEKOČI ODHODKI                     620.836
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         152.427
   401 Prispevki delodajalcev za
     socialno varnost                  21.836
   402 Izdatki za blago in storitve            264.530
   403 Plačila domačih obresti               15.600
   409 Rezerve                      166.443
41  TEKOČI TRANSFERI                   1.062.878
   410 Subvencije                     20.630
   411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                   517.307
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
     ustanovam                     146.637
   413 Drugi tekoči domači transferi           378.304
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 254.989
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         254.989
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                459.060
   430 Investicijski transferi              459.060
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)            –18.776
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            48.750
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              48.750
   750 Prejeta vračila danih posojil            12.950
   751 Prodaja kapitalskih deležev               –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije          35.800
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                    –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                           –
   440 Dana posojila                      –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)             48.750
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      –
50  ZADOLŽEVANJE                         –
   500 Domače zadolževanje                   –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                     33.634
   550 Odplačila domačega dolga              33.634
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               –3.660
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             29.974
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                18.776
--------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah-podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega in drugega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 5,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
11. člen
Občina Žalec se v letu 2003 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003.
Št. 40302/0001/2003
Žalec, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.