Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1213. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec, stran 3604.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 27. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Žalec
1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) se besedilo 20. člena spremeni in se glasi:
»Organi občine in krajevnih skupnosti ter mestne skupnosti se volijo za štiri leta.
Mandatna doba članov občinskega sveta je štiri leta in se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov občinskega sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega sveta.
Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
Mandatna doba župana je štiri leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe se smiselno uporabljata določili prejšnjih odstavkov. «
2. člen
Deveta alinea 24. člena se spremeni in se glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, razen če s tem statutom ni drugače določeno«.
3. člen
Besedilo 28. člena se spremeni in se glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora daljšo od šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma se v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če odstopi.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjih alinei tega člena.
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začnejo po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po poteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
4. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske uprave pooblasti direktor za posamezne naloge v zvezi z njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in razrešuje župan.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika organa občinske uprave tudi odloča o stvari, če je predstojnik pooblaščen za odločanje o upravnih stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave in župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«
5. člen
V prvem stavku 78. člena se za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog direktorja občinske uprave«. Zadnji stavek se črta.
6. člen
79. člen se spremeni in se glasi:
»Občinska uprava izvaja upravne, strokovne, organizacijske, razvojne naloge v okviru svojih pravic in dolžnosti občine.
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
S splošnim aktom, s katerim se določi delovno področje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora, se določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji za posamezno področje občinskega inšpekcijskega nadzora. Za odločanje v zadevah občinskega inšpekcijskega nadzora je lahko pooblaščena oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje glede izobrazbe in vseh drugih zahtevanih pogojev, ki jih določa zakon.«
7. člen
V 97. členu se peti odstavek spremeni in se glasi:
»Župan občine odloča o pridobitvi premičnega in nepremičnega premoženja ter odtujitvi premičnega premoženja do višine 0,1% sprejetega proračuna občine za posamezno leto.«
8. člen
V 129. členu se na koncu stavka doda besedilo: »če ni v njih drugače določeno«.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.