Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2550.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 45/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44796, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02) je Občinski svet občine Žalec na 4. seji dne 30. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99, 6/00, 88/01) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako da se glasi:
»Plačilo za opravljanje neprofesionalne funkcije člana občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana. Plačilo za opravljanje funkcije profesionalnega podžupana ne sme presegati 80% plače župana, plačilo za opravljanje funkcije neprofesionalnega podžupana pa 40% plače župana.«
2. člen
V zadnjem stavku drugega odstavka 4. člena se črta besedilo »ter dodatek za delovno dobo«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni in se glasi:
»Višina plačila za opravljanje funkcije neprofesionalnega podžupana znaša 40% županove plače brez dodatka za delovno dobo.«
4. člen
Prvi stavek 7. člena se spremeni in se glasi: »Član občinskega sveta lahko za opravljanje neprofesionalne funkcije prejme največ 15% županove plače letno, vključno s plačilom za opravljeno delo v delovnih telesih občinskega sveta.«
5. člen
V prvem stavku 10. člena se besedilo »katere višino določi Republiška volilna komisija« nadomesti z besedilom »ki jo določa zakon«.
6. člen
V drugem stavku drugega odstavka 14. člena se beseda »tajnik« nadomesti z besedo »direktor«.
7. člen
Na koncu prvega odstavka 16. člena se doda stavek, ki se glasi: »Ob izplačilu plačila za opravljanje funkcije se neprofesionalnemu funkcionarju posreduje obvestilo o izplačilu vrste plačila«.
8. člen
V celotnem besedilu pravilnika se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »plačilo za opravljanje funkcije« v ustreznih sklonih.
9. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117007-00002/2003
Žalec, dne 30. januarja 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.