Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

774. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2003 - Vetrna elektrarna Volovja reber, stran 2509.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 18/95,18/97,30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 2. seji dne 6. 2. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2003 – Vetrna elektrarna Volovja reber
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica:
Izraba vetra v energetske namene postaja v Evropi in svetu vedno bolj pomembna, napredek tehnologije pa omogoča hiter razvoj izrabe tega obnovljivega vira. Slovenija se zavzema,da s primernimi ukrepi zagotavlja prednost uporabi obnovljivih oblik energije ter energetskih virov, ki manj onesnažujejo okolje. Prednostna energetska izraba obnovljivih virov je tudi pomembna ekološka, ekonomska in socialna osnova za nadaljnji razvoj in prispevek k čistejšemu okolju.Z izgradnjo vetrnih elektrarn bomo prispevali k uresničevanju obveznosti Kyotskega protokola, po katerih mora Slovenija zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8% glede na izhodiščno leto 1986. Vključitev novih energetskih virov proizvodnje električne energije v energetski sistem pomeni tudi zagotavljanje večje stabilnosti slovenskega energetskega sistema.
Kot pravna podlaga izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica služi odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 4/03).
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica
Sprememba vključuje spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine:
– zasnova kmetijstva, gozdarstva, poselitve, obstoječih stavbnih zemljišč, zasnova prometnega omrežja in omrežja zvez, zasnova energetskega omrežja, zasnova urbanega omrežja …
Sprememba vključuje spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana občine:
– zasnova funkcij naselij v omrežju naselij in programska zasnova za LN.
2.1. Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorsko planiranje je bila v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije izdelana študija z naslovom “Ustreznost prostora za gradnjo in delovanje vetrnih elektrarn na državnem nivoju”. Študija se nanaša le na območje Primorske in je opredelila le bolj ali manj ustrezna območja, na katerih je postavitev in delovanje vetrnih elektrarn možna iz prostorskega in okoljskega vidika.
Pomembna značilnost Volovje rebri so dokaj pogosti in relativno močni vetrovi. Za postavitev vsake posamezne vetrnice je sicer potrebna majhna površina zemljišča, vendar pa umestitev takega števila vetrnic na enem območju, kot je potrebno za vetrno elektrarno, predstavlja velik vpliv na vidne kakovosti, naravne prvine ter naravne in kulturne vrednote prostora. Poleg površin za vetrnice je treba upoštevati površine za dostopne poti, transformatorsko postajo in navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje (daljnovod napetosti 110 kV).
Pri načrtovanju tovrstnih energetskih objektov in naprav morajo biti upoštevani kriteriji, usmeritve in pogoji, določeni v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, v poglavju Energija, v petem odstavku točke 3.1.22;
– proučena naj bo možnost čim krajše navezave objektov za proizvodnjo električne energije na obstoječe javno omrežje;
– v zavarovana območja in območja, predlagana za zavarovanje se posega le izjemoma, posege pa se izvede tako,da se z uporabo dodatnih tehničnih rešitev izvedba posega v največji možni meri prilagaja naravnim danostim in značilnostim naravnega prostora;
– energetskih objektov in naprav se ne postavlja na območjih naravnih vrednot; ostali posegi na območjih naravnih vrednot se izvajajo tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto; na območju naravne vrednote (fosili, minerali, jame), izvajajo s posebno pozornostjo;
– na ekološko pomembnih območjih se posegi izvajajo izjemoma in to pod pogojem, da se ohranja ugodno stanje habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.
2.2. Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ilirska Bistrica se na podlagi pobude Krajevne skupnosti Knežak nanaša tudi na razširitev UO pokopališča v Knežaku, kjer naj bi na parceli številka 484 k.o. Knežak izvedli izgradnjo mrliške vežice. Omenjena parcela je opredeljena delno kot stavbno zemljišče, delno kot kmetijsko zemljišče.
3. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana zajemajo območje celotne občine.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica zajemajo delno ali celotno površino katastrskih občin Ilirska Bistrica, Knežak, Šembije, Podstenje,Topolc, Zarečje, Dobro polje, Zarečica, Velika Bukovica, Mala Bukovica, Koseze, Doljni Zemon, Gornji Zemon, Jasen, Vrbovo, Jablanica, Trpčane, katastrska občina Trnovo.
Področje namenjeno postavitvi vetrnih elektrarn predstavlja relativno oster prehod med gričevnatim svetom Krasa in Brkinov ter hribovitim delom snežniškega visokega krasa.
Veriga vetrnih elektrarn naj bi potekala od pobočja Milanka na severnem robu, nato po Volovji rebri preko Milanje, zahodno od Mrzlega dola po vrhovih Devin, Župnica, Štanga, Mačkova glava z zaključnim členom verige v smeri sever-jug od Habrine do Jerajevega vrha.
Trasa daljnovoda, ki bi napajala obstoječe omrežje z vetrno energijo bi bila speljana od razdelilne postaje pri Trnovski bajti do obstoječe RTP Ilirska Bistrica.
Predvideni sta dve variantni rešitvi za traso daljnovoda; v postopku izdelave sprememb in dopolnitev planskega akta se bo ugotovilo,katera trasa je primernejša.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Področje kmetijstva
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Sektor za gozdarstvo
3. Zavod za gozdove Slovenije – Območna enota Postojna
4. Zavod za gozdove Slovenije – Območna enota Sežana
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo narave
8. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica – Naravna dediščina
9. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine
10. Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino
11. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica – Kulturna dediščina
12. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja
13. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad RS za prostorsko planiranje
14. Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje
15. Ministrstvo za promet – Uprava RS za civilno letalstvo
16. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za energetiko
17. ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana
18. Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana
19. Telekom Slovenije, PE Koper
20. Ministrstvo za obrambo – Sektor za civilno obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
21. Komunalno podjetje Ilirska Bistrica.
Javnost ima pravico biti obveščena in sodelovati pri zadevah urejanja prostora, zato bodo pri pripravi sprememb in dopolnitev srednjeročnega in družbenega plana sodelovale vse Krajevne skupnosti, katere spadajo v območje obdelave.Poleg krajanov in pripravljavca se v postopek vključujejo tudi drugi udeleženci: bodoči investitorji in strokovnjaki za energetiko in druga področja.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Potrebne strokovne podlage so izdelane po točkah za usklajevanje umeščanja energetske infrastrukture iz veljavnega državnega plana.
Izvedene so bile meritve potenciala vetra kot specialne strokovne podlage za spremembo državnega plana.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ilirska Bistrica–Vetrna elektrarna Volovja reber, zagotovi investitor elektrarne.
Strokovne podlage, ki so bile izdelane na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije, predstavljajo podlago Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za energijo za svetovanje investitorju v zvezi z opredelitvijo možnih lokacij za izrabo vetrne energije.
Poleg strokovnih podlag, ki jih bo zagotovil investitor vetrnih elektrarn, bo potrebno v sodelovanju z izdelovalcem sprememb in dopolnitev planskega akta izdelati še dodatne strokovne podlage, če jih bo zahteval kdorkoli od pristojnih nosilcev urejanja prostora.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
S kartografskimi podlagami v ustreznem merilu razpolaga GURS.
– Topografska karta TK v M 1:25000
Ilirska Bistrica–zahod, 029-3-4
Ilirska Bistrica–vzhod, 029-4-3
– Temeljni topografski načrti (TTN5) v M 1:5000
– Katastrski načrt v M 1:5000
Karte Ilirska Bistrica 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37
– Pregledna karta Občine Ilirska Bistrica v M 1:25000.
Obstoječi plan še ni v digitalni obliki, zato ga bo potrebno digitalizirati za potrebe izdelave sprememb in dopolnitev planskega dokumenta.
8. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica:
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev:
1. Sprejem programa priprave na občinskem svetu ter objava v Uradnem listu RS – februar 2003
2. Razpis za izbor izdelovalca sprememb in dopolnitev planskega akta - februar, marec, april 2003
3. Pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev – marec, april 2003
4. Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag – april, maj 2003
5. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev planskega akta – maj, junij 2003
6. Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta se dostavi Občinskemu svetu,na kar OS sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta – julij 2003
7. Javna razgrnitev osnutka spremembe planskega akta bo na sedežu Občine Ilirska Bistrica in na sedežih Krajevnih skupnosti Knežak,Šembije, Topolc, Rečica, Doljni Zemon, Vrbovo ter Kuteževo – avgust 2003
7.1. Javnost bo predhodno obveščena z objavo v uradnih objavah o datumu razgrnitve, kraju in času obravnave
7.2. Javne obravnave osnutka se organizira na sedežih vseh krajevnih skupnosti, ki so vključene v območje obdelave
7.3. Občani, organi in organizacije ter vsi zainteresirani lahko vpišejo svoje pripombe v knjigo pripomb ali pismeno na Občino Ilirska Bistrica do zaključnega datuma razgrnitve.
7.4. Pripravljavec vodi zapisnik o pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve in zavzame stališče do le-teh – september 2003
8. Občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve – september 2003
9. Po sprejemu stališč do pripomb in predlogov se izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev planskega akta – oktober 2003
10. Pristojne nosilce urejanja prostora se pozove, da dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta – november 2003
11. Po prejetju mnenj vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora župan predloži dopolnjen osnutek plana na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje v oceno skladnosti z obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana – december 2003
12. Dopolnjenemu osnutku plana se priloži vlogo za pridobitev sklepa vlade o usklajenosti sprememb in dopolnitev planskega akta z izhodišči državnega plana – december 2003
13. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta z obveznimi izhodišči državnega plana – januar 2004
14. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega planskega akta s Sklepom vlade RS v sprejem občinskemu svetu – februar 2004
Občinski svet obravnava in sprejme predlog sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta z odlokom – februar 2004
15. Objava odloka v Uradnem listu RS – februar 2004
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev srednjeročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov se zagotavlja v proračunu Občine Ilirska Bistrica v vlogi pripravljavca.
10. Končna določba
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.
Št. 35003-4/01-231
Ilirska Bistrica, dne 6. februarja 2003.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.